Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / Ίδια κεφάλαια %

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση % των μακροπροθέσμων υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τα ίδια κεφάλαια αυτής. 

Alfred - 360°