Κέρδη προ τόκων και φόρων / Σύνολο Ενεργητικού (%)

Δείχνει την αναλογία των αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης προς το σύνολο του ενεργητικού. Μετρά την αποδοτικότητα των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. 

Alfred - 360°