Πωλήσεις / Απαιτήσεις Μ. Ο. %

Υψηλός δείκτης σημαίνει μικρό χρόνο δέσμευσης των κεφαλαίων και καλύτερη θέση από άποψη χορήγησης πιστώσεων προς την επιχείρηση. 

Alfred - 360°