Κόστος Πωληθέντων / Πωλήσεις (%)

Ο δείκτης αυτός δείχνει την σχέση του κόστους των πωληθέντων προϊόντων ή εμπορευμάτων με τις πωλήσεις και μετρά την αποτελεσματικότητα ελέγχου του κόστους πωληθέντων. 

Alfred - 360°