ΕΣΠΑ: Α΄ κύκλος υποβολής προτάσεων για την ενιαία δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017
ΕΣΠΑ: Α΄ κύκλος υποβολής προτάσεων για την ενιαία δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Η δράση αυτή στοχεύει στη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Υποβλήθηκαν 2.426 προτάσεις ερευνητικών και καινοτομικών έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 1,640 δις ευρώ στις οποίες συμμετείχαν Επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, ΑΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα καθώς και άλλοι φορείς.

Ο αριθμός των προτάσεων ανά θεματικό τομέα παρουσιάζεται παρακάτω:

Θεματικός Τομέας

Αριθμός προτάσεων που υποβλήθηκαν

Υλικά – Κατασκευές

151

Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργικές Βιομηχανίες

359

Αγροδιατροφή & Βιομηχανία τροφίμων

455

Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη

254

Υγεία και Φάρμακα

408

Μεταφορές & Εφοδιαστική Αλυσίδα

117

Ενέργεια

184

Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών

498

 Σύνολο

2426

 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα ξεκινήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η δράση ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΣΠΑ 2014 -2020). 

 

Πηγή: ΕΥΔΕ- ΕΤΑΚ

Alfred - 360°