120 δόσεις για χρέη έως 50.000 μέσω εξωδικαστικού

Πέμπτη 6 Ιουλίου 2017
120 δόσεις για χρέη έως 50.000 μέσω εξωδικαστικού

Αποπληρωμή των οφειλών σε 120 δόσεις με παράλληλη διαγραφή των τόκων υπερημερίας προς τις τράπεζες και των προσαυξήσεων προς εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, προβλέπει η τυποποιημένη μέθοδος που θα εφαρμοστεί για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές από 20.00 έως 50.000 ευρώ και κάνουν αίτηση ρύθμισης των οφειλών τους στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Με την αυτόματη υπαγωγή των χρεών έως 50.000 ευρώ σε 120 δόσεις επιδιώκεται η ταχεία ρύθμιση των οφειλών που έχει σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίας αξιολόγησης βιωσιμότητας. Μοναδικό κριτήριο θα είναι, ουσιαστικά, το κριτήριο της επιλεξιμότητας για την ένταξη στον νόμο, δηλαδή:

• Το θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό λογιστικό σύστημα ή

• Το θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετικής καθαρής θέσης για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα.

Αρκετές πάντως είναι οι επιχειρήσεις που θα αξιοποιήσουν την τελευταία οικονομική χρήση, δηλαδή αυτή του 2016, για να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και να ικανοποιήσουν το κριτήριο της επιλεξιμότητας, που είναι και η βασικότερη προϋπόθεση για την υπαγωγή στη διαδικασία. Ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του Taxis. Μόλις καταχωρίσει τους κωδικούς του, το σύστημα θα αναγνωρίσει αυτομάτως αν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας μπορεί να ενταχθεί στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Δηλαδή, αν ο ΑΦΜ ανήκει σε κάποιο φυσικό πρόσωπο που δεν έχει πτωχευτική ιδιότητα. Να σημειωθεί ότι εφόσον ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να μπει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα για να υποβάλει την αίτησή του, εκεί θα βρει καταχωρισμένα όλα του τα χρέη που έχουν δηλωθεί από τις τράπεζες, την εφορία, τα τελωνεία, τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο ίδιος θα μπορεί να συμπληρώσει τα υπόλοιπα χρέη του, δηλαδή αυτά προς προμηθευτές, εργαζομένους κ.λπ. Στη συνέχεια πρέπει να καταχωριστούν όλα τα δικαιολογητικά και η αξία της ακίνητης και της κινητής περιουσίας που διαθέτει. Ουσιαστικά πρόκειται για τη συμπλήρωση ενός περιουσιολογίου τόσο από το ίδιο τον ενδιαφερόμενο, όσο και από τα συνδεδεμένα μέλη με την επιχείρηση, όπως οι υπόλοιποι μέτοχοι.

Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία για εκείνους που έχουν οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, αυτή θα είναι επίσης αυτοματοποιημένη, αλλά η λύση δεν θα είναι τυποποιημένη, δηλαδή δεν θα προβλέπεται οριζόντια διαγραφή των τόκων υπερημερίας και των προσαυξήσεων και εξόφληση σε 120 δόσεις. Έτσι, οι επιχειρήσεις με οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ και τζίρο έως 2,5 εκατ. ευρώ θα αξιολογηθούν με βάση συγκεκριμένους αριθμοδείκτες που θα πιστοποιούν τη βιωσιμότητα της επιχείρησης και βάσει αυτών θα υπολογίζονται οι δόσεις που θα μπορεί να δίνει προς τους πιστωτές της και φυσικά το τυχόν «κούρεμα» οφειλής. Με βάση την αυτοματοποιημένη διαδικασία, αλλά με δυνατότητα υποβολής μελέτης βιωσιμότητας, θα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές έως 2 εκατ. ευρώ, αλλά τζίρο άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, ενώ αναγκαία θα είναι η υποβολή μελέτης αναδιάρθρωσης για όσες επιχειρήσεις έχουν οφειλές άνω των 2 εκατ. ευρώ και τζίρο άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομίας αναμένεται να ολοκληρώσει έως τα μέσα Ιουλίου τις έξι υπουργικές αποφάσεις που προβλέπει ο νόμος και οι οποίες θα εξειδικεύουν μια σειρά από κρίσιμα θέματα. Τα νέα χρέη που έχει δημιουργήσει ο οφειλέτης μετά την 31/12/2016 δεν θα εμποδίζουν τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης. Αν και τα χρέη αυτά δεν θα «κουρεύονται», εντούτοις θα λαμβάνονται υπόψη προκειμένου να υπολογιστεί η δυνατότητα μιας επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της, μειώνοντας δηλαδή το διαθέσιμο εισόδημα. Στόχος, η πλατφόρμα να ενεργοποιηθεί στις 3 Αυγούστου.

 

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°