20 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018
20 αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

[πολυνομοσχέδιο] Διατάξεις με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής - Δρακόντεια μέτρα για τις καπνοβιομηχανίες, καθώς θα θεωρούνται Αυστηρότερο καθεστώς εγγυήσεων για επιχειρηματίες με «παρελθόν» Αυστηρότερο καθεστώς εγγυήσεων για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, προβλέπει το πολυνομοσχέδιο για τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, με το οποίο ταυτόχρονα επέρχονται σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς της φορολογίας.

Με βάση το άρθρο 110 του πολυνομοσχεδίου, κάθε νέος επιχειρηματίας θα απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από κάθε υποχρέωση σχετική με τον ΦΠΑ κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησής του.

Συγκεκριμένα, όσοι φορολογούμενοι -φυσικά ή νομικά πρόσωπα- είχαν ασκήσει κατά το παρελθόν επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυοι, αφήνοντας πίσω τους ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές άνω των 100.000 ευρώ, θα πρέπει να παράσχουν σημαντικού ύψους χρηματικές εγγυήσεις στην ΑΑΔΕ αν θέλουν να ξεκινήσουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 111 του πολυνομοσχεδίου, οι καπνοβιομηχανίες και οι λοιπές επιχειρήσεις καπνικών, τα προϊόντα των οποίων κατάσχονται από τις τελωνειακός αρχές σε μεγάλες ποσότητες ως λαθραίως διακινούμενα, θα καλούνται να πληρώνουν στη Φορολογική Διοίκηση ποσά μαμούθ, από 100%^400% των διαφυγόντων φόρων και δασμών, ως αποζημιώσεις οφειλόμενες στο πλαίσιο αντικειμενικής ευθύνης έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για το γεγονός ηις εκτροπής των βιομηχανοποιημένων καπνών τους στο παράνομο εμπόριο, ανεξάρτητα από το εάν υπάρχει υπαιτιότητα, ακόμη και εάν είχαν συμμορφωθεί από κάθε άποψη προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ισχύουσες τελωνειακός διατάξεις! Επίσης, με βάση το άρθρο 110 του πολυνομοσχεδίου, κάθε νέος επιχειρηματίας θα απαλλάσσεται εξ ολοκλήρου από κάθε υποχρέωση σχετική με τον ΦΠΑ κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της επιχείρησής του.

Τι προβλέπεται

Πιο αναλυτικά, με τα άρθρα 110112 του πολυνομοσχεδίου προβλέπονται τα εξής:

1 Η Φορολογική Διοίκηση θα απαιτεί εγγύηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που πρόκειται να ασκήσει δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου, εάν:

α) το ίδιο το φυσικό πρόσωπο, οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα πέντε, πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, φορολογικά έτη, πτώχευσε ή κατέστη εν γένει αφερέγγυο ή υπήρξε διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο, είτε

β) μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα 5 προηγούμενα φορολογικά έτη, πριν από την υποβολή της δήλωσης έναρξης, διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, που πτώχευσαν ή κατέστησαν εν γένει αφερέγγυα κατά τον ίδιο ως άνω χρόνο

Η εγγύηση θα απαιτείται υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι η πτώχευση ή άλλη αφερεγγυότητα είχε ως αποτέλεσμα να οφείλεται στη φορολογική διοίκηση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης συνολική βασική ληξιπρόθεσμη φορολογική οφειλή από φόρο εισοδήματος, φόρο προστιθέμενης αξίας, παρακρατούμενους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και πρόσημα τουλάχιστον 100.000 ευρώ. Εξαιρούνται ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, οι οποίες κατά την υποβολή της δήλωσης έναρξης τελούν σε αναστολή που έχει χορηγηθεί με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου , καθώς και οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής η οποία τηρείται και έχουν καταβληθεί τουλάχιστον 3 δόσεις αυτής

Ως αφερέγγυο για την εφαρμογή του παρόντος πρόσωπο, πλέον αυτού που πτώχευσε, νοείται και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης εν λειτουργία, σε διαδικασία εξυγίανσης, σε ειδική διαχείριση του άρθρου 68 του ν. 4307/2014, καθώς και κάθε πρόσωπο που έχει υπαχθεί στη ρύθμιση του ν. 3869/2010 (νόμου Κατσέλη). Εξαιρούνται νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις ΟΤΑ και των συνδέσμων δήμων, δημόσιοι οργανισμοί, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου , που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Η εγγύηση, σύμφωνα με την παραπάνω περίπτωση, θα απαιτείται μόνο μετά από απόφαση της φορολογικής διοίκησης, από την οποία προκύπτει ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανωτέρω περίπτωσης και με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της εγγύησης.

Το ύψος της εγγύησης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη ενδεικτικά το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών της ανωτέρω περίπτωσης καθώς και τη νομική μορφή του υποβάλλοντος τη δήλωση προσώπου.

2 Για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών και κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους είχε ανασταλεί ή πληρούνται οι προϋποθέσεις αναστολής αυτού , θα απαιτείται η κατάθεση εγγύησης. Το ύψος της εγγύησης θα μπορεί να είναι χαμηλότερο από 15.000 ευρώ και θα προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη το ύψος της φοροδιαφυγής, τον λόγο της αναστολής και την τυχόν υποτροπή. Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του ΑΦΜ.

Τα ανωτέρω θα εφαρμόζονται και στην περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποβάλλει δήλωση έναρξης και μέτοχος με ποσοστό συμμετοχής τουλάχιστον 33% ή εταίρος ή μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, που υποβάλλει τη δήλωση: α) υπήρξε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 5 φορολογικά έτη διευθυντής, πρόεδρος, διαχειριστής, διευθύνων σύμβουλος ή πρόσωπο εντεταλμένο στη διοίκηση νομικού προσώπου ή οντότητας ή ήταν «συνδεδεμένο πρόσωπο» με άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα του οποίου ο ΑΦΜ είχε ανασταλεί ή β) άσκησε οποτεδήποτε κατά το τρέχον και τα προηγούμενα 5 φορολογικά έτη, ως φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου και ο ΑΦΜ του είχε ανασταλεί.

Οι παραπάνω αλλαγές θα έχουν εφαρμογή από την 1η/1/2019 και μετά.

Βαριά πρόστιμα

3 Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων (οι αδειοδοτημένες καπνοβιομηχανίες, τα αδειοδοτημένα επαγγελματικά εργαστήρια, οι εισαγωγείς βιομηχανοποιημένων καπνών από τρίτη χώρα και οι παραλήπτες βιομηχανοποιημένων καπνών από άλλο κράτος-μέλος) οφείλουν να κοινοποιούν κατάλογο των εμπορικών τους σημάτων ή των σημάτων για τα οποία διαθέτουν άδεια χρήσης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), καθώς και τα στοιχεία γνησιότητας, όπως τροποποιούνται και ισχύουν. Η πρώτη υποβολή του καταλόγου αυτού λαμβάνει χώρα εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου. Για κάθε ημέρα καθυστέρησης στην υποβολή του καταλόγου των εμπορικών σημάτων επιβάλλεται από το αρμόδιο Τελωνείο πρόστιμο 100 ευρώ με ανώτατο όριο τις 5.000 ευρώ. Ο κατάλογος αυτός υποχρεωτικά επανυποβάλλεται επικαιροποτημένος απ’ όλους τους ανωτέρω εντός μηνός από την προσθήκη ή διαγραφή εμπορικού σήματος.

4 Οι επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων υποχρεούνται σε πληρωμές αποζημιωτικής φύσης προς το ελληνικό Δημόσιο οφειλόμενες εξ αντικειμενικής ευθύνης σε κάθε περίπτωση που κατάσχονται γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά τους, σε ποσότητες 50.000 τεμαχίων και άνω. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η ΑΑΔΕ, εντός 30 εργασίμων ημερών από την επιβολή της κατάσχεσης, προβαίνει σε γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, με επιστολή της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής. Εντός τριάντα 30 εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση της κατάσχεσης στην επιχείρηση, μικτά κλιμάκια από εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων Τελωνείων, Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης και Γενικού Χημείου του Κράτους και εκπροσώπων της επιχείρησης, μετά από πρόσκληση που κοινοποιείται σε αυτούς από υπάλληλο της αρμόδιας Τελωνειακής Αρχής προ 5 ημερών, μεταβαίνουν στην Τελωνειακή Υπηρεσία ή όπου αλλού φυλάσσονται τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης και λαμβάνουν τέσσερα όμοια δείγματα βιομηχανοποιημένων καπνών για εργαστηριακή εξέταση, δύο για την επιχείρηση και δύο για την ΑΑΔΕ.

Εάν τα κατασχεθέντα βιομηχανοποιημένα καπνά είναι λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης, τότε επιβάλλεται αμελλητί, με καταλογιστική πράξη του προϊσταμένου του αρμοδίου Τελωνείου, η υποχρεωτική πληρωμή προς το ελληνικό Δημόσιο:

(α) Ποσού που ισούται με το 100% των φόρων και δασμών που θα βεβαιώνονταν εάν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης καπνικών προϊόντων είχαν διατεθεί νόμιμα προς ανάλωση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

(β) Εάν τα γνήσια βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης που έχουν κατασχεθεί εντός ενός ημερολογιακού έτους στην Ελληνική Επικράτεια, ανέρχονται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα 20.000.000 τεμάχια, η επιχείρηση προβαίνει σε συμπληρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 200% του ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Εφόσον η ποσότητα των κατασχεμένων βιομηχανοποιημένων καπνών ανέρχεται σε συνολικό αριθμό που υπερβαίνει τα 40.000.000 τεμάχια, η επιχείρηση θα προβαίνει σε συμπληρωματική πληρωμή ποσού ίσου με το 400% του ποσού των φόρων και δασμών επί του συνόλου των ποσοτήτων που έχουν κατασχεθεί εντός του έτους αυτού, οι οποίοι θα βεβαιώνονταν εάν τα βιομηχανοποιημένα καπνά της επιχείρησης είχαν διατεθεί νόμιμα προς λιανική πώληση στο έδαφος της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Το ποσό της περίπτωσης αυτής διατίθεται για τη χρηματοδότηση των προσπαθειών καταπολέμησης της λαθραίας διακίνησης καπνικών προϊόντων.

Οι προϋποθέσεις του καταλογισμού δεν συντρέχουν αν τα λαθραία βιομηχανοποιημένα καπνά εκλάπησαν από τρίτους ή διέφυγαν της κατοχής της επιχείρησης από λόγους ανωτέρας βίας. Τα γεγονότα αυτά πρέπει να αποδεικνύονται επαρκώς από τις επιχειρήσεις καπνικών προϊόντων.

Είκοσι σημαντικές αλλαγές στις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος επέρχονται με τα άρθρα 115-117 του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα της 4ης αξιολόγησης, που κατατέθηκε στη Βουλή την περασμένη Παρασκευή.

Μεταξύ άλλων, θεσπίζονται ευνοϊκές φορολογικές διατάξεις για τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται περιστασιακά ή ευκαιριακά, παρέχονται φορολογικά κίνητρα προς όλες τις επιχειρήσεις που διαθέτουν υπαλληλικό προσωπικό για να προχωρήσουν σε προσλήψεις νέων εργαζομένων υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης, θεσπίζονται νέες φοροαπαλλαγές για όσους παραχωρούν δωρεάν ακίνητα σε συγγενείς τους, καθιερώνεται ειδικός τρόπος προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα.

Επιπλέον, καθιερώνονται ρητές εξαιρέσεις από το καθεστώς φορολόγησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων για ορισμένες περιπτώσεις πωλήσεων τίτλων από φυσικά πρόσωπα, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του φόρου εισοδήματος που προκύπτει από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, αλλάζει ριζικά ο ορισμός των κρατών που χαρακτηρίζονται ως «μη συνεργάσιμα φορολογικά», επέρχονται αλλαγές στις φορολογικές αποσβέσεις για υπηρεσίες μεταφορών και για δραστηριότητες εξοικονόμησης νερού και ενέργειας και καθιερώνονται νέα ισχυρά φορολογικά κίνητρα για την ενίσχυση της παραγωγής νέων οπτικοακουστικών μέσων.

Αναλυτικά, οι 20 σημαντικές μεταβολές που επιφέρουν τα άρθρα 115-117 του πολυνομοσχεδίου στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος έχουν ως εξής:

ΑΡΘΡΟ 115

Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)

1 Αναδιατυπώνεται η έννοια του κέντρου των ζωτικών συμφερόντων, έτσι ώστε να ευθυγραμμίζεται τόσο με τα ερμηνευτικά σχόλια της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος, όσο και με την Απόφαση ΣτΕ 1445/2016.

2 Η ρύθμιση των ετών 2014 έως και 2017, που προβλέπει τη φορολόγηση των περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολουμένων οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα, με την κλίμακα φόρου εισοδήματος των μισθωτών και των συνταξιούχων αποκτά μόνιμο χαρακτήρα, δηλαδή δεν θα χρειάζεται κάθε χρόνο τροπολογία για την παράταση ισχύος της. Σύμφωνα, ειδικότερα, με τη ρύθμιση αυτή, οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι (άνεργοι, νοικοκυρές, φοιτητές, συμμετέχοντες σε προγράμματα εργασιακής εμπειρίας κ.λπ.), εφόσον το μεν πραγματικό ετήσιο εισόδημα που αποκτούν δεν υπερβαίνει τα 6.000 ευρώ ετησίως, το δε συνολικό τεκμαρτό εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, θα φορολογούνται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των μισθωτών-συνταξιούχων, στην οποία ισχύει ετήσια έκπτωση φόρου 1.900 έως 2.100 ευρώ που ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο εισοδήματος 8.646 έως 9.545 ευρώ. Πρόσθετη προϋπόθεση για να ισχύσει αυτή η ευνοϊκή κλίμακα είναι οι εν λόγω φορολογούμενοι να μην είναι κανονικοί επιχειρηματίες, δηλαδή να μην έχουν κάνει έναρξη εργασιών στις αρμόδιες ΔΟΥ. Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογουμένων αυτών υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ, τότε το υπερβάλλον ποσό φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος των αυτοαπασχολουμένων, δηλαδή με 22% από το πρώτο ευρώ, χωρίς καμία έκπτωση φόρου.

3 Δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα η πράξη πώλησης περιουσιακού στοιχείου από φυσικό πρόσωπο, εφόσον το περιουσιακό αυτό στοιχείο έχει αποκτηθεί αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 5 ετών.

4 Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 24 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, με την οποία αναλύεται η έννοια της «χρηματοοικονομικής μίσθωσης» και η έννοια της χρηματοδοτικής μίσθωσης εναρμονίζεται με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.

5 Ορίζεται ότι αφενός αποσβένονται τόσο οι εσωτερικές όσο και οι διασυνοριακές εμπορευματικές μεταφορές με συντελεστή 12% και, αφετέρου, προκειμένου για την αντιμετώπιση πληθώρας πρακτικών και ερμηνευτικών ζητημάτων που έχουν προκύψει από την ερμηνεία των μέσων μαζικής μεταφοράς (ΚΤΕΛ) και των μέσων μεταφοράς ατόμων, όλα τα μέσα μεταφοράς ατόμων εξαιρουμένων των τρένων, σιδηροδρομικών συρμών, πλοίων και σκαφών αντιμετωπίζονται ενιαία και αποσβένονται με συντελεστή 16%.

6 Τροποποιείται, αναδρομικά από την 1η-1-2014, ο ειδικός αντικαταχρηστικός κανόνας της παραγράφου 5 του άρθρου 27 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που προβλέπει τη μη εφαρμογή της διάταξης για μεταφορά των ζημιών των επιχειρήσεων σε περίπτωση μεταβολής άνω του 33% της ιδιοκτησίας ή των δικαιωμάτων ψήφου. Η τροποποίηση που επέρχεται προβλέπει τα εξής: «Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου σε ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα άνω του ποσοστού 33% εντός ενός φορολογικού έτους και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό που συντελέσθηκε η μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας στην οποία αποκτάται η συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου, σε ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από τη μεταβολή της συμμετοχής ή των δικαιωμάτων ψήφου», δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που προβλέπουν μεταφορά τυχόν επιχειρηματικής ζημίας διαδοχικά στα επόμενα πέντε φορολογικά έτη για συμψηφισμό με επιχειρηματικά κέρδη.

7 Θα θεωρείται πλέον «τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων» και η δαπάνη για ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα, καθόσον αυτά προσιδιάζουν στην αγορά και επένδυση χρεογράφων τα οποία ήδη αποτελούν τεκμήριο.

8 Απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο ή σε ΝΠΔΔ προκειμένου να μην αποθαρρύνονται οι πράξεις αυτές καθόσον αποτελούν όφελος για το Δημόσιο.

9 Ως τιμή κτήσης τίτλων, που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν.

10 Απαλλάσσεται της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς ανιόντες ή κατιόντες και παραχώρηση χρήσης ακινήτων στο Ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ, ως μη πραγματικό εισόδημα.

11 Ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τον τρόπο προσδιορισμού των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα αλλοδαπών επιχειρήσεων και οργανισμών που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, κατόπιν έκδοσης των αποφάσεων 153, 154/2018 του ΣτΕ. Ειδικότερα, με τη νέα προτεινόμενη ρύθμιση (προσθήκη παραγράφου 8 στο άρθρο 47 του Κ.Φ.Ε.) προβλέπεται ότι: «Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία η διαχείριση των οποίων δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα ή λιμένα επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό 10% στα ακαθάριστα έσοδα».

12 Εισάγεται συντελεστής παρακράτησης φόρου 5% στις αμοιβές από μισθωτή εργασία των αμειβόμενων για λιγότερο από ένα έτος με ημερομίσθιο και των ξεναγών, καθόσον η αναγωγή του ημερομισθίου σε ετήσιο δεν αντικατοπτρίζει το πραγματικό ετήσιο εισόδημα των προσώπων αυτών.

13 Ρυθμίζεται η υποχρέωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου σε περίπτωση μετάβασης από το διπλογραφικό σύστημα στο απλογραφικό, καθόσον ελλείψει τέτοιας διάταξης τα εν λόγω κέρδη διαφεύγουν της φορολόγησης. Η νέα προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει, συγκεκριμένα, ότι: «Σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά, τα μη διανεμηθέντα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, κατά περίπτωση, όπως αυτά εμφανίζονται κατά τον χρόνο αλλαγής της κατηγορίας βιβλίων, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου με τον συντελεστή της περίπτωσης α’ της nap. 1 του άρθρου αυτού. Ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη του φορολογικού έτους μέχρι το οποίο τα βιβλία τηρούνταν με τη διπλογραφική μέθοδο. Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και όταν ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ή ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά

Στην περίπτωση αυτή ο οφειλόμενος φόρος αποδίδεται εφάπαξ μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ολοκλήρωση της μετατροπής».

14 Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 65 του X Τν.4172/2013, περί «μη συνεργάσιμων κρατών». Συγκεκριμένα, με τη νέα τροποποιημένη παράγραφο ορίζεται ότι: «Μη συνεργάσιμα κράτη είναι εκείνα που δεν είναι κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κατάστασή τους σχετικά με τη διαφάνεια και την ανταλλαγή των πληροφοριών σε φορολογικά θέματα έχει εξεταστεί από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και δεν έχει χαρακτηριστεί “ως σε μεγάλο βαθμό συμμορφούμενη”, και τα οποία: α) δεν έχουν συνάψει και δεν εφαρμόζουν με την Ελλάδα σύμβαση διοικητικής συνδρομής στον φορολογικό τομέα ή δεν έχουν υπογράψει την Κοινή Σύμβαση Συμβουλίου της Ευρώπης - ΟΟΣΑ για αμοιβαία διοικητική συνδρομή σε φορολογικά θέματα και β) δεν έχουν δεσμευθεί για αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών με έναρξη το έτος 2018, το αργότερο»

15 Η καταβολή του φόρου εισοδήματος που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογούμενων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε δύο ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Σεπτεμβρίου και η δεύτερη μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Νοεμβρίου κάθε έτους.

16 Ρυθμίζεται ο τρόπος απόδοσης φόρου εισοδήματος για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία (βλ. παραπάνω περίπτωση 11). Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι: «Υποβάλλεται ειδική δήλωση απόδοσης του φόρου για τα κέρδη των επιχειρήσεων της παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 με εφάπαξ καταβολή αυτού. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται πριν από τον απόπλου του υπό ξένη σημαία πλοίου από τον ελληνικό λιμένα.

Στην περίπτωση αυτή με ευθύνη της αλλοδαπής επιχείρησης απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας για τον λιμένα αναχώρησης του πλοίου ΔΟΥ, περί καταβολής του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που προκύπτουν από την παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 και προσκόμιση αυτής στην αρμόδια λιμενική αρχή για τη χορήγηση της άδειας απόπλου του πλοίου.

Για κέρδη από εκμετάλλευση αεροσκαφών για τις αναχωρήσεις αυτών από ελληνικούς αερολιμένες που λαμβάνουν χώρα σε κάθε μήνα, υποβάλλεται δήλωση απόδοσης του φόρου που αναλογεί σε αυτά, με ευθύνη της αλλοδαπής επιχείρησης, μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

17 Η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο μισό, X / η οποία ισχύει για τα πρώτα έτη λειτουργίας μιας επιχείρησης, θα συνδέεται πλέον αποκλειστικά και μόνο με την απόκτηση για πρώτη φορά εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως υποχρέωσης έναρξης εργασιών και όχι με άλλες κατηγορίες εισοδημάτων.

ΑΡΘΡΟ 116

Προσαύξηση κατά 50% των ποσών εργοδοτικών εισφορών που εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων

18 Οι εργοδοτικές εισφορές για τη δημιουργία νέων θέσεων εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων προσαυξημένες κατά ποσοστό 50% και μέχρι το 14πλάσιο του κατώτατου μισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών ανά θέση εργασίας (δηλαδή μέχρι ποσού 8.204 ευρώ ετησίως ανά εργαζόμενο), εφόσον προκύπτει αθροιστικά: α) αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με τον μέσο όρο του προηγούμενου έτους και β) αύξηση της μισθολογικής δαπάνης κατά το οικείο έτος πρόσληψης σε σχέση με αυτήν του προηγούμενου έτους.

Για τον υπολογισμό των περιπτώσεων α’ και β’ δεν προσμετρώνται:

α) η συνταξιοδότηση εργαζομένου,

β) η καταγγελία σύμβασης κατόπιν υποβολής μήνυσης από τον εργοδότη σε εργαζόμενο της επιχείρησης για αξιόποινη πράξη που τέλεσε κατά την άσκηση της εργασίας του,

γ) η φυλάκιση και ο θάνατος εργαζομένου και

δ) η αδυναμία ανανέωσης της άδειας διαμονής και πρόσβασης στην αγορά εργασίας αλλοδαπού εργαζομένου.

Οι παραπάνω παράγραφοι εφαρμόζονται για νέους έως 30 ετών και για μακροχρόνια άνεργους που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ.

Σε συνδεδεμένα πρόσωπα, το κίνητρο χορηγείται άπαξ για κάθε εργαζόμενο.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται και σε περίπτωση μετατροπής συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης ή συμβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου, σε συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης.

Η προσαύξηση των εκπιπτόμενων εργοδοτικών εισφορών κατά 50%, εκτός από το έτος πρόσληψης ή μετατροπής της σύμβασης σε σύμβαση εξηρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, χορηγείται και για 4 επιπλέον συναπτά έτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος του αριθμού των απασχολουμένων και η μισθολογική δαπάνη εκάστου έτους δεν έχουν μειωθεί σε σχέση με εκείνα του προηγούμενου έτους.

19 Από το φορολογητέο εισόδημα φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που είναι υποκείμενο φόρου στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος νόμου και επενδύει σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4487/2017, αφαιρείται το 30% των επιλέξιμων δαπανών, καθενός οπτικοακουστικού έργου, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.

Στις περιπτώσεις συμπαραγωγών το ποσό που αφαιρείται υπολογίζεται αναλόγως του ποσοστού συμμετοχής του φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην παραγωγή.

Στις διατάξεις αυτές δεν υπάγονται επενδύσεις κατά το μέρος του ποσού που προέρχεται από χορηγίες που λήφθηκαν για τη χρηματοδότηση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων.

Το ποσοστό της αφαίρεσης των δαπανών από το φορολογητέο εισόδημα μαζί με άλλες ενισχύσεις που έχει λάβει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα για το ίδιο οπτικοακουστικό έργο, δεν μπορούν να ξεπερνούντο 50% του κόστους παραγωγής του έργου αυτού.

Εάν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ποσοστού, η ζημία αυτή μεταφέρεται για συμψηφισμό με τυχόν κέρδη των επομένων πέντε φορολογικών ετών.

Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα καταβάλλει το χρηματικό ποσό, με το οποίο επιθυμεί να ενισχύσει την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, σε ειδικό λογαριασμό επ’ ονόματι του έργου που επιθυμεί να ενισχύσει.

ΑΡΘΡΟ 117

Θέσπιση οικονομικών κινήτρων για την εξοικονόμηση νερού και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.

20 Θεσπίζεται ο διπλασιασμός των συντελεστών απόσβεσης για επενδυτικές δαπάνες που σχετίζονται με την εξοικονόμηση νερού και την επίτευξη υψηλότερου επιπέδου ενεργειακής απόδοσης [σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014]. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι: «Το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος, αποσβένεται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)».

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°