Αγροτικό ΕΣΠΑ για 12.000 νέους γεωργούς.

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 2016

Συνολικά 241 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν άτομα έως 40 ετών που θα απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα. Η επιδότηση θα κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ, ανάλογα με τη δραστηριότητα και την περιοχή εγκατάστασης. Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας μέσω της ηλικιακής ανανέωσης του γεωργικού έμψυχου δυναμικού είναι ο βασικός στόχος του προγράμματος.

Επιδότηση κεφαλαίου για νέους που θέλουν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα παρέχει νέο πρόγραμμα ενίσχυσης στην περιφέρεια της χώρας, θέτοντας σε εφαρμογή το νέο «αγροτικό» ΕΣΠΑ, σύμφωναμε την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προκήρυξη του μέτρου αφορά την ενίσχυση νέων έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Αυξημένη στήριξη δίνεται στους εισερχόμενους στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και στους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους. Θα διατεθούν 241 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη, ενώ αναμένεται να ενταχθούν περίπου 12.000 νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η παροχή κατ’ αποκοπή οικονομικών ενισχύσεων σε νέους που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους για την είσοδο και την παραμονή στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, οι οποίοι να διαθέτουν επαρκή επαγγελματικά προσόντα, να εγκαθίστανται για πρώτη φορά ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης και να υλοποιούν επιχειρηματικά σχέδια για την ανάπτυξη γεωργικών δραστηριοτήτων.

Σε δύο δόσεις

Η οικονομική στήριξη χορηγείται με τη μορφή κεφαλαίου και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η α' δόση (70% του συνολικού ποσού στήριξης) καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης. Η τελευταία δόση καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με προϋποθέσεις την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων

Το ποσό στήριξης δεν συνδέεται με επιλέξιμες δαπάνες ή κόστη και κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ως εξής:

  • Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στη μελλοντική κατάσταση έχουν φυτική ή και μεικτή παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 17.000 ευρώ και αυξάνεται στα 19.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

  • Για γεωργικές εκμεταλλεύσεις που στη μελλοντική κατάσταση έχουν κτηνοτροφική παραγωγική κατεύθυνση το ποσό στήριξης είναι 19.500 ευρώ ή 22.000 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των αρχηγών των εκμεταλλεύσεων βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά με πληθυσμό μέχρι και 3.000 κατοίκους) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών.

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα νέων γεωργών, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης-φάκελο υποψηφιότητας εντός των προθεσμιών που προβλέπονται σε εν ισχύι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η αίτηση στήριξης συνοδεύεται και από αίτηση για χορήγηση πληρωμής α' δόσης στο ποσό που αναλογεί στον υποψήφιο δικαιούχο, σύμφωναμε σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα.

Τα στοιχεία

Η αίτηση στήριξης πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Αίτηση στήριξης συμπληρωμένη σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική της υποβολή στο ΠΣΚΕ (Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων). Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(ΦΕΚΑ’75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η αίτηση υπογράφεται από τον υποψήφιο ή τον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.

  • Επιχειρηματικό σχέδιο που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης στήριξης, συμπληρωμένο σύμφωνα με σχετικό τυποποιημένο υπόδειγμα, έτσι όπως παράγεται και εκτυπώνεται μετά την ηλεκτρονική του υποβολή στο ΠΣΚΕ και υπογεγραμμένο τόσο από δικαιούχο ήχον διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου όσο και από τον σύμβουλό του.

  • Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σε ισχύ, ως νεοεισερχομένου στον αγροτικό τομέα επαγγελματία αγρότη.

  • Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου ή άλλου επίσημου εγγράφου που να αποδεικνύει την ηλικία του υποψηφίου.

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

  • Βεβαίωση δημάρχου ή κοινοτάρχη για το μόνιμο της κατοικίας με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης όχι προγενέστερη του ενός εξαμήνου από την έναρξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης.

Το σχέδιο

Η επίτευξη των στόχων του επιχειρηματικού σχεδίου αποτελεί συμβατική υποχρέωση και είναι προυπόθεση για την ορθή εφαρμογή του και την καταβολή της τελευταίας δόσης στήριξης. Συνεπώς το επιχειρηματικό σχέδιο δεν γίνεται αποδεκτό εφόσον κατά την υποβολή της αίτησης για την τελευταία δόση διατηρείται η αρχική κατάσταση χωρίς να επιτυγχάνεται ένας τουλάχιστον στόχος. Σε αυτή την περίπτωση οι δικαιούχοι απεντάσσονται και η στήριξη που έχει καταβληθεί ανακτάται.

Οι στόχοι μπορούν να τροποποιούνται ή να μεταβάλλονται (όπως για παράδειγμα αντικατάσταση στόχου, διαγραφή επιπλέον στόχου) σύμφωνα με τις μεταβαλλόμενες συνθήκες υλοποίησης, ύστερα από αιτιολόγηση και έπειτα από έγκριση της αρμόδιας Αρχής. Οι στόχοι του επιχειρηματικού σχεδίου είναι ποσοτικοί ή ποιοτικοί και χαρακτηρίζονται από ελάχιστα αποδεκτά όρια.

 

Πηγή: εφημερίδα “ΕΘΝΟΣ”

Alfred - 360°