Άνοιξε το σύστημα Taxis και για τις επιχειρήσεις

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2017
Άνοιξε το σύστημα Taxis και για τις επιχειρήσεις

Επικαιροποιήθηκε η ηλεκτρονική εφαρμογή Ν, της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, φορολογικού έτους 2016, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι τα περίπου 250.000 νομικά πρόσωπα μπορούν να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους στο σύστημα Taxis, αν και θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι υπάρχουν ακόμη τεχνικές δυσλειτουργίες όσον αφορά τα αποθηκευμένα από τους λογιστές έντυπα Ε2 και Ε3, οι οποίες εάν δεν λυθούν άμεσα θα οδηγήσουν αναπόφευκτα στην εκ νέου συμπλήρωση και υποβολή από τους υπόχρεους των εν λόγω εντύπων.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιχειρήσεις φέτος δεν θα πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου εισοδήματος ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης, αφού, με βάση ης αλλαγές που επήλθαν, η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει τον επόμενο μήνα από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης, στο τέλος Ιουλίου.

Επισημαίνεται ότι οι εταιρείες θα έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τα χρέη τους σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου, και όχι σε οκτώ όπως ίσχυε μέχρι και πέρυσι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα ηλεκτρονική εφαρμογή της υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, μεταξύ άλλων, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περιλαμβάνει:

1. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27Ατου ν. 4172/2013, όπως ισχύει για φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής (Κωδικοί 995 και 996).

2. Εφαρμογή των νέων διατάξεων του ν. 4467/2017 για τον τρόπο καταβολής του φόρου με δόσεις.

3. Υλοποίηση της απόφασης ΠΟΑ 1030/2017 σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν.4172/2013.

Για τον λόγο αυτό προστέθηκαν ή απενεργοποιήθηκαν οι παρακάτω κωδικοί του εντύπου:

■ Εισαγωγή κωδικού [655] με λεκτικό «Υποβολή δήλωσης για εισπραττ. μερίσματα πριν από τη συμπλήρωση 24 μηνών (παρ. 1 άρθρου 48 ν.4172/2013)».

■ Εισαγωγή κωδικού [656] με λεκτικό «Κατάθεση εγγυητικής επιστολής (παρ. 3 άρθρου 48 ν. 4172/ 2013)».

■ Το πεδίο «Υπάγεστε: α) στην παρ. 4 άρθρου 58 ν.4172/2013» για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργό.

■ Ο κωδικός [456] για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργός.

■ Ο κωδικός [464] για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργός.

■ Εισαγωγή κωδικού [475] με λεκτικό «Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016)».

■ Εισαγωγή κωδικού [053] με λεκτικό «Κέρδη Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που φορολογούνται στο όνομα των εργαζομένων» στην κατηγορία «Αφαίρεση Αφορολόγητων Αποθεματικών Αναπτυξιακών Νόμων κλπ.» με αύξοντα αριθμό 9.

■ Ο κωδικός [900] για φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01/01/2016 και επόμενα είναι ανενεργός.

■ Εισαγωγή κωδικού [209] με λεκτικό «Δωρεάν παραχώρηση» στον πίνακα 3Α4 Εισόδημα από Ακίνητη Περιουσία (άρθ. 39 ν. 4172/2013).

■ Αλλαγή λεκτικού στον κωδικό [210] από «Ιδιοχρησιμοποίηση Δωρεάν Παραχώρηση» σε «Ιδιοχρησιμοποίηση» στον πίνακα 3Α4.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°