Απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων για φυσικά πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ.

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016

Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων, τα φυσικά πρόσωπα, που παρέχουν υπηρεσίες, προς το Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, βάσει συμβάσεων μίσθωσης έργου. Αυτό καθορίζεται με απόφαση (ΠΟΛ.1057/6.5.2016) του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, το πλήρες κείμενο της οποίας έχει ως εξής:

Έχοντας υπόψη κ.λπ., αποφασίζουμε:

  1. Απαλλάσσονται, από το φορολογικό έτος 2016 και μετά, από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, βάσει σύμβασης μίσθωσης έργου, παρέχουν υπηρεσίες προς το Δημόσιο ή τα ΝΠΔΔ, εφόσον η αμοιβή που λαμβάνουν δεν υπάγεται στο ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Δ') και δεν ασκούν άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα.

  2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Alfred - 360°