Α.Π.Δ. Ναυτικών

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017
Α.Π.Δ. Ναυτικών

 Ένταξη και απεικόνιση της ασφάλισης των Ναυτικών στην ΑΠΔ 

Με τη νέα εγκύκλιο 48/2017 του ΕΦΚΑ κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 38 παρ. 6 και 7 , 51 παρ. 1, 53 παρ. 1 εδαφ. ΣΤ' και 100 Α του Ν.4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογία εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» καθώς και την υπ' αριθμ.Φ.80000/οικ.46214/1903/6.10.2017 Υ.Α «Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών» και παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους: 


I. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΝΑΤ ΣΤΟΝ Ε.Φ.Κ.Α. (άρθρα 51 και 53 Ν.4387/2016)
Με τις διατάξεις του άρθρoυ 53 παρ. 1 εδαφ. ΣΤ' του Ν.4387/2016, το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθενείας Ναυτικών (ΚΑΑΝ), εντάχθηκε από 1/1/2017 στον Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα δε με τις διατάξεις του άρθρου 51 παρ. 1 του ίδιου νόμου το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.) διατήρησε και μετά την ένταξή του, αυτοτελή νομική προσωπικότητα για την άσκηση των μη ασφαλιστικών του αρμοδιοτήτων.


II. ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΑΤ
Όπως ρητά αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του Ν.4387/2016, τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων , όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα ΣΣΕ του κλάδου, πλέον των επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του Ν.913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο.
Κατά συνέπεια, τα ισχύοντα ποσοστά εισφορών σύμφωνα με τις κείμενες περί ΝΑΤ διατάξεις υπέρ Κύριας Ασφάλισης, Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ), πρώην Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και πρώην Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ) του ΕΤΕΑΕΠ, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), Εστίας Ναυτικών (ΕΝ), Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ), Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ), κατά ποσοστά όπως αυτά ισχύουν σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 792/1978 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, περιλαμβάνονται στον παρακάτω πίνακα:

III. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ( ΑΠΔ) ΝΑΥΤΙΚΩΝ
Με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 7 του Ν.4387/2016 ορίζεται ότι, οι εισφορές των Ναυτικών δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.), σύμφωνα με την ισχύουσα στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ νομοθεσία αναλόγως εφαρμοζόμενης.
Κατ' εφαρμογή των ανωτέρω, εξεδόθη η υπ' αριθμ. Φ.80000/οικ.46214/1903/6.10.2017 Υ.Α « Αναλυτική Περιοδική Δήλωση και καταβολή εισφορών Ναυτικών», σύμφωνα με την οποία προβλέπονται τα κάτωθι:


1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ
H Αναλυτική Περιοδική Δήλωση Ναυτικών (ΑΠΔΝ) συμπληρώνεται και υποβάλλεται από κάθε εργοδότη - πλοίο που απασχολεί πρόσωπα (απογεγραμμένους ναυτικούς) υποκείμενα στην κύρια ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των φορέων (ΕΤΕΑΕΠ, ΕΛΟΕΝ, ΕΝ, ΚΝΕ, ΝΕΕ, όπως αναφέρονται κατωτέρω Κεφάλαιο 10 της παρούσης) τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΝΑΤ.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 της εν λόγω Υ.Α. ως υπόχρεοι υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών ορίζονται:
α. Κάθε Πλοιοκτήτης ή Εφοπλιστής ή Εκπρόσωπος ή Διαχειριστής ή Διευθυντής ή Πράκτορας ή Εκκαθαριστής, που εκμεταλλεύεται πλοίο με ελληνική σημαία ή σημαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, καθώς και των πλοίων με ξένη σημαία που συμβάλλονται με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT), για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT,
β. οι συνδικαλιστικές οργανώσεις των ναυτικών και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους,
γ. οι ναυτιλιακές εταιρείες και οι νόμιμοι εκπρόσωποί τους, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT,
δ. η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ε. οι Ανώτατες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, για το προσωπικό που υπάγεται, σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις, στην ασφάλιση του πρώην NAT.


2. ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΑ ( άρθρο2 Υ.Α.)
Οι διατάξεις κοινοποιούμενης Υπουργικής απόφασης εφαρμόζονται για τους ναυτικούς, δηλαδή τους απογεγραμμένους από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ναυτικούς ή τους κατέχοντες πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας αντίστοιχης υπηρεσίας των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
1. Έλληνες ή και υπηκόους χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελούν μέλη συγκροτημένου πληρώματος πλοίου με Ελληνική σημαία ή σημαία χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Ελληνικού θαλάσσιου χώρου, καθώς και των πλοίων με ξένη σημαία που συμβάλλονται με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (NAT).
2. Προέδρους, Γραμματείς και Ταμίες των νομίμως αναγνωρισμένων οργανώσεων των ναυτικών και τους νόμιμους αναπληρωτές τους καθώς και τους εκπροσώπους την Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
3. Αρχιπλοιάρχους και Αρχιμηχανικούς ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
4. Αρχιπλοηγούς, πλοηγούς και το βοηθητικό προσωπικό των πλοηγικών σταθμών.
5. Καθηγητές και Διευθυντές Σπουδών των Ανωτάτων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
6. Που εργάζονται σε πλοία, μη εφοδιασμένα προσωρινά με ναυτολόγιο, που βρίσκονται σε παροπλισμό ή αργία.
7. Που απασχολούνται σε πλοία εφοδιασμένα με καταστάσεις του ν. 2575/1998 που επέχουν θέση ναυτολογίου.
8. Κάθε άλλο πρόσωπο που υπάγεται στην ασφάλιση του πρώην NAT.


3. ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ
Στο Μητρώο Εισφερόντων Εργοδοτών μέσω ΑΠΔ Ναυτικών περιλαμβάνονται:
α. Το Μητρώο Πλοίων.
β. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που απασχολούν ναυτικούς. 
γ. Οι ναυτιλιακές εταιρείες.
δ. Η Πλοηγική Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Ανώτατες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού και τα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού.


4. ΜΗΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Στο Μητρώο Ασφαλισμένων Ναυτικών καταχωρίζονται τα στοιχεία των προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην NAT, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και περιλαμβάνει:

1. Μητρώο Εργάτου θαλάσσης (ΜΕΘ)
2. Αριθμός Μητρώου Ναυτικού (ΑΜΗΝΑ)
3. Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
5. Επώνυμο
6. Όνομα
7. Ημερομηνία Γέννησης
8. Φύλο
9. Όνομα Πατρός
10. Εθνικότητα
11. Ημερομηνία Απογραφής Ναυτικού
12. Κωδικός Λιμενικής Αρχής έκδοσης Ναυτικού Φυλλαδίου
13. Στοιχεία Επικοινωνίας (διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

5. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Η ΑΠΔ Ναυτικών περιέχει:
1. Τον κωδικό τύπο ΑΠΔ Ναυτικών
2. Την περίοδο απασχόλησης - αναφοράς της ΑΠΔ
3. Τον αριθμό σήματος χορήγησης ναυτολογίου ή ελευθεροπλοΐας
4. Τα στοιχεία των εισφερόντων, δηλαδή:
> Κωδικός Αριθμός Πλοίου
> Είδος Πλοίου
> Αριθμό Νηολογίου ή ΙΜΟ ή Πιστοποιητικό ή Άδεια Κυριότητας
> Όνομα Πλοίου
> Ιδιότητα υπόχρεου στ. ΑΦΜ υπόχρεου
> Ονοματεπώνυμο
> Στοιχεία Υπόχρεου
5. Τα στοιχεία των ασφαλισμένων, δηλαδή:
> Μητρώο Εργάτου θαλάσσης (ΜΕΘ)
> Αριθμός Μητρώου Ναυτικού (ΑΜΗΝΑ)
> Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)
> Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
> Επώνυμο
> Εθνικότητα
> Όνομα
> Όνομα Πατρός
> Ημερομηνία Γέννησης
> Φύλο
> Κωδικός εξαίρεσης
> Ειδικότητα βάσει προσόντων
> Ειδικότητα ναυτολόγησης
> Ημερομηνία πρόσληψης
> Ημερομηνία απόλυσης
> Αιτιολογία απόλυσης 

6. ΤΡΟΠΟΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

α. Η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται μέσω διαδικτύου, κάθε μήνα, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nat.gr.

β. Η ΑΠΔ Ναυτικών συναρτάται με την χορήγηση ναυτολογίου από τις υπηρεσίες του NAT και δημιουργεί ημερολόγιο υποβολής των ΑΠΔ με βάση την ημερομηνία έναρξης και λήξης του εκάστοτε εξαμηνιαίου ναυτολογίου.

Κατά συνέπεια, η 1η έως και η 5η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλονται από την 1η έως και την 10η ημέρα του επόμενου μήνα της απασχόλησης και η 6η ΑΠΔ Ναυτικών υποβάλλεται με την λήξη του ναυτολογίου.

Επισημαίνεται ότι , κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσης ΑΠΔΝ, ορίζεται ως καταληκτική προθεσμία υποβολής για τα ναυτολόγια που χορηγήθηκαν από 01/07/2017 μέχρι 30/11/2017, η 31/12/2017 χωρίς προσαυξήσεις εκπρόθεσμης υποβολής.

7. ΤΥΠΟΙ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Οι τύποι της ΑΠΔ Ναυτικών που προβλέπονται είναι οι εξής:
1. Κανονική (κωδ. 01): Περιλαμβάνει τα στοιχεία απασχόλησης της περιόδου αναφοράς και υποβάλλεται στις προθεσμίες του άρθρου 6 της παρούσης απόφασης.
2. Συμπληρωματική (κωδ. 04): Αφορά συμπλήρωση τυχόν ελλιπών στοιχείων του περιεχομένου της υποβληθείσης Κανονικής και υποβάλλεται στις προθεσμίες του άρθρου 6 της παρούσης.
3. Επανυποβολή (κωδ. 03): Υποβάλλεται για την διόρθωση των λαθών που εντοπίστηκαν κατά την επεξεργασία ή τον έλεγχο της ΑΠΔ Ναυτικών και γνωστοποιήθηκαν στον εισφέροντα.

8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ-ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ, - ΑΝΑΚΡΙΒΟΥΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Στους Υπόχρεους υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών που:
α. Δεν υποβάλλουν Α.Π.Δ Ναυτικών, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών που προκύπτουν από την Α.Π.Δ ή τις Α.Π.Δ που είχαν υποχρέωση να υποβάλουν.
β. Υποβάλλουν εκπρόθεσμα την ΑΠΔ Ναυτικών, επιβάλλεται επιβάρυνση εισφορών 3% επί του ποσού των εισφορών που προκύπτει από αυτή, πριν από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται από τις οικείες διατάξεις για την υποβολή της επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και προσαυξάνεται κατά 1% μηνιαίως μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της κάθε επόμενης κατά περίπτωση ΑΠΔ και μέχρι 30% συνολικά. 
γ. Υποβάλλουν την ΑΠΔ Ναυτικών με ανακριβή στοιχεία απασχόλησης, ασφάλισης, επιβάλλεται επιβάρυνση εισφορών που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που υπολογίζονται μετά από τον έλεγχο.
δ. Για την μη εμπρόθεσμη καταβολή των εισφορών της ΑΠΔ Ναυτικών επιβάλλεται προσαύξηση επί του συνολικού ποσού καταβολής σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. 
ε. Η μη υποβολή ΑΠΔ Ναυτικών επιφέρει την άρση της ελευθεροπλοΐας του πλοίου.

9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Α. Με την υποβολή και οριστικοποίηση της ΑΠΔ Ναυτικών, το ηλεκτρονικό σύστημα εκδίδει αυτόματα αποδεικτικό παραλαβής και ταυτότητα πληρωμής που περιέχει:
1. Την περίοδο υποβολής.
2. Τα στοιχεία του Εισφέροντος.
3. Τα στοιχεία των απασχολούμενων ναυτικών και το χρόνο απασχόλησης.
4. Ανάλυση ποσών εισφορών, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, οικογενειακών επιδομάτων, Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης, Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και Εστίας Ναυτικών, εργαζομένων και εργοδοτών.
5. Το σύνολο των άνω εισφορών.
6. Το νόμισμα υπολογισμών.
7. Την συμμετοχή του κράτους στις εξαιρέσεις.
8. Τις συνολικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.
9. Τις τυχόν οφειλές ανεξόφλητων ΑΠΔ Ναυτικών ή πιστωτικών υπολοίπων.
10. Τα τυχόν πρόστιμα και προσαυξήσεις.
11. Το σύνολο καταβολής σε Ευρώ.
12. Την ημερομηνία συναλλαγματικής ισοτιμίας.
13. Την συναλλαγματική ισοτιμία της ημερομηνίας υποβολής της ΑΠΔ.
14. Την μετατρεπόμενη αξία καταβολής σε αξία ξένου νομίσματος (Δολάριο ΗΠΑ ή Λίρα Αγγλίας).
15. Την καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών.
16. Τον κωδικό εντολής Πληρωμής (RF).
Β. Η καταληκτική προθεσμία καταβολής των εισφορών της ΑΠΔ Ναυτικών ορίζεται ως παρακάτω:
1. Για την 1η, 2η, και 3η ΑΠΔ Ναυτικών, η καταληκτική προθεσμία καταβολής των εισφορών ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της αντίστοιχης 3ης ΑΠΔ Ναυτικών.
2. Για την 4η, 5η και 6η ΑΠΔ Ναυτικών, η καταληκτική προθεσμία καταβολής των εισφορών ταυτίζεται με την ημερομηνία υποβολής της 6ης ΑΠΔ Ναυτικών.
3. Στην περίπτωση καταβολής των εισφορών, όπως αυτές προκύπτουν από την ΑΠΔ Ναυτικών, σε ξένο νόμισμα (Δολάρια ΗΠΑ ή Λίρες Αγγλίας), η αξία του ξένου νομίσματος υπολογίζεται με την ισοτιμία του σε Ευρώ, όπως αυτή καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος κατά την ημερομηνία καταβολής των εισφορών.

Επισημαίνεται ότι για τα ναυτολόγια που χορηγήθηκαν από 01/07/2017 έως και 30/09/2017 ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών μηνών Ιουλίου έως και Σεπτεμβρίου 2017 ορίζεται η 31/12/2017 χωρίς πρόσθετα τέλη εκπρόθεσμης καταβολής.

Για ναυτολόγια που χορηγήθηκαν από 01/10/2017 ως καταληκτική ημερομηνία καταβολής των εισφορών ορίζεται η 10/01/2018.

10. ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

1. Στην ΑΠΔ Ναυτικών δηλώνονται εισφορές, όπως ανεφέρθη ανωτέρω υπέρ Κύριας Ασφάλισης, Κεφαλαίου Ανεργίας - Ασθένειας Ναυτικών (ΚΑΑΝ), πρώην Κεφαλαίου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και πρώην Ταμείων Προνοίας Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ, ΤΠΚΠΕΝ) του ΕΤΕΑΕΠ, Ειδικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Ναυτικών (ΕΛΟΕΝ), Εστίας Ναυτικών (ΕΝ), Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΝΕΕ).

2. Υπόχρεοι παρακράτησης, απόδοσης και καταβολής των εισφορών είναι οι υπόχρεοι υποβολής της ΑΠΔ Ναυτικών, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Υ.Α .( Κεφάλαιο 1 της παρούσας).
Οι εισφορές υπολογίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 6 του ν. 4387/2016.

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Εάν με την οριστικοποίηση της υποβολής της ΑΠΔ Ναυτικών και τον έλεγχο αυτής εντοπισθούν από το ηλεκτρονικό σύστημα λάθη ή παραλείψεις, το σύστημα δεν επιτρέπει την υποβολή της αλλά τη διόρθωσή της.

Με την κατάθεση, μετά τη λήξη του ναυτολογίου στο NAT, διενεργείται έλεγχος ταυτοποίησης των στοιχείων των υποβληθέντων ΑΠΔ Ναυτικών, με το περιεχόμενο του ναυτολογίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 100 Α του Ν.4445/2016 ορίστηκε ότι ,η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 38 εφαρμόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1/7/2017 και εφεξής.

Κατά συνέπεια, η υποχρέωση υποβολής ΑΠΔ Ναυτικών εφαρμόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1.7.2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που έχουν χορηγηθεί έως τις 30.06.2017 και μέχρι τη λήξη τους, καθώς και για τις εκκρεμείς μέχρι την ημερομηνία αυτή εκκαθαρίσεις ναυτολογιών, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κείμενες περί πρώην NAT διατάξεις.

Για τη διευκόλυνσή σας, σας παραθέτουμε συνημμένο Παράρτημα με σχετικό παράδειγμα δημιουργίας ημερολογίου υποβολής ΑΠΔΝ και σας ενημερώνουμε ότι Εγχειρίδιο με οδηγίες για τη συμπλήρωση της ΑΠΔΝ είναι διαθέσιμο στην διεύθυνση http://www.nat.gr/site/categGries/YPoboIi apd.csp.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Δημιουργία ημερολογίου υποβολής ΑΠΔΝ.

Για παράδειγμα, χορηγείται Ναυτολόγιο την 4/12/2017. Στο σήμα που εκδίδεται για τη χορήγηση του ναυτολογίου υπάρχει ενσωματωμένο το ημερολόγιο που πρέπει να υποβληθούν και να πληρωθούν οι ΑΠΔΝ που το συνοδεύουν .
Η πρώτη (1η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 4/12/2017 έως 31/12/2017 ) υποβάλλεται από την 1/1/2018 έως 10/1/2018.
Η δεύτερη (2η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/1/2018 έως 31/1/2018 υποβάλλεται από 1/2/2018 έως 10/2/2018.
Η τρίτη (3η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/2/2018 έως 28/2/2018) υποβάλλεται από την 1/3/2018 έως 10/03/2018 , οπότε και πρέπει να καταβληθούν οι εισφορές του Α' τριμήνου.
Συγχρόνως με την υποβολή της κάθε ΑΠΔΝ εκδίδεται και αποδεικτικό υποβολής το οποίο παράλληλα περιλαμβάνει και το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών και επέχει θέση γραμματίου εφόσον καταβληθεί το ποσόν που αναγράφει.
Η τέταρτη ( 4η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/3/2018 έως 31/3/2018) υποβάλλεται από την 1/4/2018 έως 10/4/2018.
Η πέμπτη (5η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/4/2018 έως 30/4/2018) υποβάλλεται από την 1/5/2018 έως 10/5/2018.
Η έκτη (6η) ΑΠΔΝ (για το χρονικό διάστημα από 1/5/2018 έως 31/5/2018) υποβάλλεται την 3/06/2018 συμπίπτει με τη λήξη του ναυτολογίου και πρέπει να εξοφληθεί άμεσα προκειμένου να χορηγηθεί σήμα για νέο ναυτολόγιο ή να κλείσει το υπάρχον ( όπως ισχύει μέχρι σήμερα).
Η μη υποβολή ΑΠΔΝ επιφέρει απαγόρευση απόπλου, ή άρση της ελευθεροπλοΐας του πλοίου.

2. Υποβολή ΑΠΔΝ και καταβολή εισφορών.

Οι εργοδότες υποχρεούνται σε μηνιαία υποβολή ΑΠΔΝ (σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4387/2016) και σε τριμηνιαία πληρωμή ( άρθρο 38 παρ. 6 του Ν.4387/2016).

Alfred - 360°