Από σήμερα τήρηση βιβλίων για αγρότες.

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν έως και σήμερα δηλώσεις ένταξης στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, το οποίο συνεπάγεται την υποχρέωση τήρησης βιβλίων, έκδοσης φορολογικών στοιχείων (τιμολογίων, αποδείξεων λιανικών συναλλαγών κ.λπ.) και υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ κάθε τρίμηνο, είναι πλέον εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες -είτε κατ’ επάγγελμα είτε όχι- που μέχρι σήμερα υπάγονταν στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ απολαμβάνοντας πλήθους απαλλαγών από φορολογικές υποχρεώσεις.

Ακόμη και γιατροί, δικηγόροι, λογιστές και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες, καθώς και εκμεταλλευτές χωραφιών με φωτοβολταϊκά συστήματα, οι οποίοι άσκησαν παράλληλα αγροτική δραστηριότητα το 2016, υποχρεούνται πλέον να ενταχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και για την αγροτική τους δραστηριότητα ανεξαρτήτως του ύψους των πωλήσεων αγροτικών προϊόντων που πραγματοποίησαν το 2016 ή των επιδοτήσεων που έλαβαν κατά τη διάρκεια του 2016! Όσοι από τους παραπάνω υπόχρεους δεν ενταχθούν εμπρόθεσμα στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, τότε, εφόσον προσέλθουν οι ίδιοι εκπρόθεσμα, θα πληρώσουν πρόστιμα της τάξεως των 100 ευρώ έκαστος, ενώ εάν εντοπιστούν κατόπιν φορολογικών ελέγχων θα επιβαρυνθούν με βαρύτατα πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ έκαστος! Όπως προκύπτει, ειδικότερα, από μια αναλυτική εγκύκλιο με διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν. 4410/2016 σχετικά με το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ των αγροτών, την οποία εξέδωσε στο τέλος Δεκεμβρίου ο τότε γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλής και νυν διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γ. Πιτσιλάς:

1. Στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υπάγονται υποχρεωτικά από την 1η-1-2017 όλοι οι αγρότες -κατά κύριο επάγγελμα ή μη κατά κύριο επάγγελμα- οι οποίοι κατά τη διάρκεια του 2016:

α) πραγματοποίησαν πωλήσεις (παραδόσεις) αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή/και παρείχαν αγροτικές υπηρεσίες προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο συνολικής αξίας άνω των 15.000 ευρώ. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις, στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ περιλαμβάνεται το συνολικό ποσό που προέρχεται από την παράδοση αγροτικών προϊόντων των αγροτών από δική τους αγροτική εκμετάλλευση ή παροχή αγροτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο της αγροτικής τους εκμετάλλευσης, όχι μόνο προς άλλους υποκείμενους στον φόρο και προς απαλλασσόμενα πρόσωπα (νοσοκομεία, κλινικές κ.λπ.), αλλά και σε άλλους αγρότες του ειδικού καθεστώτος και σε πρόσωπα μη υποκείμενα στον φόρο (ιδιώτες, ΝΠΔΔ, δημόσιο, δήμοι κ.λπ.), όπως το ποσό αυτό προκύπτει από τα τιμολόγια αγοράς που εκδίδουν στον πωλητή αγρότη οι υποκείμενοι στον φόρο αγοραστές των αγροτικών προϊόντων, καθώς και από τα ειδικά στοιχεία που εκδίδει ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Στον προσδιορισμό του ορίου των 15.000 ευρώ λαμβάνονται υπ’ όψιν ακόμη και τα «μεροκάματα» του αγρότη για εργασίες στα κτήματα κάποιου άλλου αγρότη, για τα οποία έχουν εκδοθεί εργόσημα!

β) έλαβαν επιδοτήσεις οποιουδήποτε είδους συνολικού ύψους άνω των 5.000 ευρώ. Ειδικότερα, ενώ μέχρι πέρυσι λαμβανόταν υπ’ όψιν μόνο το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης που εισπράχθηκε εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους για να διαπιστωθεί η υπέρβαση ή μη του ορίου των 5.000 ευρώ, από φέτος στον προσδιορισμό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις λαμβάνεται υπ’ όψιν το συνολικό ποσό επιδοτήσεων ή ενισχύσεων κάθε μορφής που πράγματι καταβλήθηκε στον αγρότη εντός του προηγούμενου φορολογικού έτους, έστω και αν στο ποσό αυτό περιέχονται και ποσά επιδοτήσεων ή ενισχύσεων που αφορούν άλλα φορολογικά έτη (χρήσεις). Επιπλέον, στο ποσό των επιδοτήσεων που λαμβάνεται υπ’ όψιν για να διαπιστωθεί εάν ξεπεράστηκε το όριο των 5.000 ευρώ, περιλαμβάνεται οποιοδήποτε ποσό επιδότησης ή ενίσχυσης καταβλήθηκε στον αγρότη, όπως πράσινη ενίσχυση, βασική ενίσχυση, ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας, συνδεδεμένες ενισχύσεις, εξισωτική, ειδική ενίσχυση για το βαμβάκι κ.λ.π.

Δεν θεωρούνται επιδοτήσεις ή ενισχύσεις και δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον υπολογισμό του ορίου των 5.000 ευρώ οι κάθε είδους ενισχύσεις από το κράτος για την πραγματοποίηση επενδύσεων, καθώς και οι αποζημιώσεις που καταβάλλονται από τον ΕΛΓΑ.

γ) άσκησαν παράλληλα με την αγροτική δραστηριότητα οποιανδήποτε άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. ως γιατροί, δικηγόροι, λογιστές, έμποροι προϊόντων σε λαϊκές αγορές, λιανέμποροι ή χονδρέμποροι άλλων προϊόντων και αγαθών, εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων κ.λπ.), ανεξαρτήτως του ύψους του τζίρου που πραγματοποίησαν από την αγροτική δραστηριότητα ή του ύψους των επιδοτήσεων που εισέπραξαν.

Ειδικότερα, οι αγρότες οι οποίοι, παράλληλα με την αγροτική εκμετάλλευση, ασκούν και άλλη δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά), μεταξύ των οποίων και η διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων, υπάγονται υποχρεωτικά στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για την αγροτική τους εκμετάλλευση, έχοντας όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από το καθεστώς αυτό (τήρηση βιβλίων, έκδοση φορολογικών στοιχείων, υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ). Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όχι μόνο επαγγελματίες που για την άσκηση της δραστηριότητάς τους υπάγονται σε ΦΠΑ (π.χ. λογιστές), αλλά και επαγγελματίες που απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ (π.χ. γιατροί, ασφαλιστικοί πράκτορες κ.λπ.)

2. Οι αγρότες, καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και οι οποίοι πλέον δεν πληρούν τουλάχιστον ένα από τα δύο βασικά κριτήρια για την απαλλαγή τους από την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (εισέπραξαν εντός του 2016 έσοδα άνω των 15.000 ευρώ από πωλήσεις αγροτικών προϊόντων ή και από παροχή αγροτικών υπηρεσιών ή εισέπραξαν εντός του 2016 πάσης μορφής επιδοτήσεις συνολικού ποσού άνω των 5.000 ευρώ) υποχρεούνται να υποβάλουν μέχρι και σήμερα 30 Ιανουάριου, στις αρμόδιες ΔΟΥ, δηλώσεις μεταβολής εργασιών (δηλώσεις M2), με τις οποίες θα πρέπει να δηλώσουν την ένταξή τους σε κατηγορία βιβλίων και την υπαγωγή τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και τις δραστηριότητες της αγροτικής τους εκμετάλλευσης.

 

Πηγή: εφημερίδα «Ναυτεμπορική»

Alfred - 360°