Από το 2018 οι κλαδικές συμβάσεις

Δευτέρα 15 Μαΐου 2017
Από το 2018 οι κλαδικές συμβάσεις

Η υπερίσχυση των κλαδικών συμβάσεων εργασίας από την 21/8/2018 μέσα από την επαναφορά της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης, της αρχής της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων εργασίας σε περίπτωση συρροής πολλών συμβάσεων εργασίας που προέβλεπε ο νόμος 1876/1990, μαζί με την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου για τη διαδικασία των ομαδικών απολύσεων είναι τα βασικά σημεία των αλλαγών για τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας που περιέχονται στις ρυθμίσεις του πολυνομοσχεδίου. Επίσης, προβλέπονται αλλαγές στις άδειες των συνδικαλιστών, καθώς και δύο επιπλέον αδικήματα στους λόγους απόλυσης των συνδικαλιστικών στελεχών.

Πέντε βασικές αλλαγές.

 1. Ορίζεται ρητά ως καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΑΣ) η 20/8/2018, ενώ υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά ότι από την επομένη μέρα, δηλαδή την 21/8/2018, το θεσμικό πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων επανέρχεται στο καθεστώς που όριζε ο ν. 1876/1990, πριν από την παρέμβαση των διατάξεων του ν. 4024/2011 και ειδικότερα του άρθρου 37. Έτσι, από την 21/8/2018 επανέρχεται: α) η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης στις συλλογικές συμβάσεις, δηλαδή σε περίπτωση που θα υπάρχει συρροή συλλογικών συμβάσεων για έναν εργαζόμενο θα εφαρμόζεται εκείνη η σύμβαση που είναι πιο ευνοϊκή για αυτόν και β) επανέρχεται η αρχή της επεκτασιμότητας των κλαδικών συμβάσεων και της υπερίσχυσής τους έναντι των επιχειρησιακών.

2. Ομαδικές απολύσεις. Καταργείται ο προεγκριτικός ρόλος του υπουργείου Εργασίας και η αρμοδιότητα ελέγχων της διαδικασίας των ομαδικών απολύσεων μετατίθεται στο ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, τόσο ως προς την κοινοποίηση των σχετικών εγγράφων κατά το στάδιο των διαβουλεύσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων, όσο και ως προς την κοινοποίηση του πρακτικού των διαβουλεύσεων και τη διενέργεια του ελέγχου των σχεδιαζόμενων απολύσεων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργείται ειδικό Τμήμα Ελέγχου Ομαδικών Απολύσεων με ισομερή εκπροσώπηση μεταξύ κράτους - εργοδοτών και εργαζομένων. Στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται ρητά ότι «η μη προσφυγή στο ΑΣΕ συνεπάγεται ακυρότητα των απολύσεων, ενώ η αρνητική αιτιολογημένη απόφαση του ΑΣΕ λόγω μη πληρότητας των σχετικών προϋποθέσεων συνιστά τεκμήριο ακυρότητας των απολύσεων σε περίπτωση προσφυγής των απολυομένων στα πολιτικά δικαστήρια». Επίσης προβλέπονται συγκεκριμένα χρονικά όρια σε αυτή τη διαδικασία, τα οποία είναι:

α) η προθεσμία των διαβουλεύσεων διαρκεί 30 ημέρες και αρχίζει από την ημερομηνία πρόσκλησης του εργοδότη για διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους,

β) αν υπάρξει συμφωνία των δύο μερών, οι απολύσεις πραγματοποιούνται μέσα σε διάστημα 10 ημερών από την ημέρα της συμφωνίας και υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο ΑΣΕ,

γ) αν δεν υπάρξει συμφωνία των δύο μερών, το ΑΣΕ εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση εντός 10 ημερών και

δ) σε κάθε περίπτωση οι απολύσεις ισχύουν σε διάστημα 60 ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης.

3. Απολύσεις συνδικαλιστών. Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νομοσχεδίου ως λόγοι απόλυσης των συνδικαλιστών προστίθενται οι εξής δύο:

α) προστίθεται ως λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας η τέλεση κλοπής ή υπεξαίρεσης σε βάρος του εργοδότη ή του εκπροσώπου του και

β) η αδικαιολόγητη απουσία από την εργασία για διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερών.

4. Ενοποιείται το θεσμικό πλαίσιο για τις συνδικαλιστικές άδειες.

5. Με το άρθρο 20 επιταχύνονται οι χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες για την ικανοποίηση απαιτήσεων των εργαζομένων όταν ο εργοδότης γίνεται υπερήμερος ως προς την αποδοχή της εργασίας ή την καταβολή του μισθού για λόγους που συνδέονται με την κήρυξη απεργίας στην επιχείρηση.

 

 

Πηγή : Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°