Απόσυρση από την χρήση μοντέλων ΦΗΜ που έλαβαν άδεια καταλληλότητας με βάση την ΑΥΟ Σ.1659/104/1988(ΦΕΚ 497Β) και ΑΥΟ ΠΟΛ.1314/1998 (ΦΕΚ 1338Β)

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ

O ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 12 και 40 του ν. 4308/2014 (A’ 251)«Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις.».

β)Της Α.Υ.Ο.ΠΟΛ.1220/2012 (Β’ 3517) «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην ΓΓΠΣ.».

γ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1157/21-5-2002 (Β’ 718)«Ανάκληση αδειών καταλληλότητας των Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, οι οποίες δεν δύνανται να λειτουργούν με ευρώ.»

δ) Της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1063/26-3-2008 (Β’ 633) «Απαγόρευση εισαγωγής / παραγωγής, σφράγισης και διάθεσης παλαιών μοντέλων ΦΗΜ και φορολογικών μνημών αυτών, των οποίων η άδεια καταλληλότητας υπερβαίνει τα 4 έτη από την ημερομηνία χορήγησής της»

ε) Της Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε ΠΟΛ 1068/1-4-2015 (Β’497) «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ.. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων - χρηστών Φ.Η.Μ..»

στ) Του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α’ 94), και ειδικότερα των παραγράφων 1 και 5 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 2, του άρθρου 7 και των υποπαραγράφων 2 και 3 του άρθρου 41 αυτού.

ζ) Της Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ2017/10-3-2017 (Β' 968 και 1238) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

 1. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ.10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 2. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (Β' 130 και Β' 372) Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με την υποπαράγραφο α' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.
 3. Την απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας ΦΗΜ κατά την συνεδρίασή της την 11 -9-2017.
 4. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Την οριστική παύση στο υποσύστημα taxis των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ) οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητα έκδοσης απόδειξης λιανικών συναλλαγών σε ευρώ.

Τα μοντέλα των ΦΗΜ αυτών αναφέρονται στον πίνακα Α :

Αριθμός

Έγκρισης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ

Άδεια Καταλληλότητας

1

NIKKO - REX SK-112

15IA 01/20.11.89

2

OMRON GR 10

15OM 02/20.11.89

3

ADMATE255

^Φ 03/11.12.89

4

MF 186

15ΙΝ 04/22.12.89

5

IES L-20

15IE 05/26.4.90

6

TEC ΜΑ 1040 KD-1-GR

15ΚΠ 06/27.6.90

7

HERMES Η-130

15EZ 07/11.7.90

8

ΕΛΚΑ 92-S

15EA 08/11.7.90

9

DPS S-200

15ΚΣ 09/11.7.90

10

SHARP ER 2100

15MI 10/11.7.90

11

CASIO 3900 GR

15EM 11/11.7.90

12

N.T.S. 2012

15KT 12/11.7.90

13

OMEGA ECR-555

^M 13/11.7.90

14

FOMAX 8

15ΝΚ 14/25.7.90

15

COMPASS 290 S

15AP 15/25.7.90

16

MERCURY 4612

15ΓΡ 16/11.9.90

17

ASTER-GA-314

15EA 17/17.10.90

18

LOADER LT 2000

^T 18/23.10.90

19

IES 2216

15ΙΣ 19/29.11.90

20

OMRON GR 3510

15ON 20/20.12.90

21

SHARP ER 3100

^Κ 21/10.1.91

22

GRF 2908

15OE 22/10.1.91

23

PASCOM 62

15ΩΡ 23/31.1.91

24

FELEN 700

15MT 24/5.2.91

25

JEWEL - HI

15ΠΓ 25/5.2.91

26

SEM 210

^E 26/5.2.91

27

ATTALUS 450

^M 27/5.2.91

28

MEC 2000

15MA 28/14.2.91

 

Αριθμός

Έγκρισης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ

Άδεια Καταλληλότητας

29

ΤΟΡ CASH Β-300

15TO 29/14.2.91

30

NATIONAL- NTS 4018

15NA 30/18.4.91

31

UNICASH UC 1000

151T 31/25.4.91

32

HERMES H-505

15ZA 32/9.5.91

33

OMEGA ECR-3000

^M 33/9.5.91

34

UNIWELL 1000

15ΠΣ 34/16.5.91

35

UNIWELL 2000

15nN 35/16.5.91

36

COMPASS 292 S

15ΡΘ 36/30.5.91

37

CP 216-F

15KB 37/19.6.91

38

CASIO ΤΚ 1200G

^Φ 38/11.9.91

39

SAREMA XT

15 HΛ 039/17.10.91

40

IES 2226

^Σ 40/31.10.91

41

IES 2236

15!Θ 41/31.10.91

42

SANYO ECR 482A

15ΣΛ 42/31.10.91

43

INTERCASH 2000

15ΠΛ 43/20.11.91

44

WALTHER

15KA 44/20.12.91

45

BMC CR 280

15AE 45/20.12.91

46

ICR-7000

15IK 46/21.2.92

47

DAIKON 101

15AA 47/21.2.92

48

IBM 4680

15IB 48/21.2.92

49

FUJITSU GENERAL G 3210

15ΓΦ 49/27.2.92

50

INFOCASH 630

15IO 50/27.2.92

51

NCR 2190G

^N 51/25.5.92

52

FOMAX 190

15KZ 52/1.7.92

53

DPS S-1200

15PM 53/28.8.92

54

TEC FT 77

15TE 54/28.8.92

55

SIEMENS-NIXDORF 2000/10

15ZN 55/4.12.92

57

BMC CR-190

15BM 57/3.2.93

 

Αριθμός

Έγκρισης

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ

Άδεια Καταλληλότητας

58

OMRON GR-30

15OP 58/3.2.93

59

IES 2106

15ΠΜ 59/1.4.93

60

FR 2000

15ΦΡ 60/1.4.93

62

NATIONAL ΝΚ-400 GF

15TP 62/7.4.93

63

SIEMENS-NIXDORF 8812- 2000/10 MF

15ΖΝ 63/18.5.93

64

BROTHER GR 280 F

15ΒΡ 64/3.8.93

65

ELPOS 930

15EK 65/29.9.93

66

ASTERIAS F-1000

15AZ 66/1.3.94

69

CASIO FE-700

15ET 69/17.5.94

71

INFOCASH 910

15IP 71/19.7.94

73

NCR 7052

15ΣΟ 73/19.7.94

75

DPS / IPC

15TX 75/20.9.94

79

CP 190 F

15ΒΛ 79/29.11.94

81

SAΜSUNG ER 250 F

15TN 81/10.1.95

82

SAΜSUNG ER 4615 F

^Σ 82/17.1.95

83

QUEST POS

15KE 83/17.1.95

84

UNIWELL UA-500

15BX 84/31.1.95

85

OΜRON GR-30

150Γ 85/31.1.95

87

BROTHER GR 190 F

15AH 87/2.5.95

88

BMC CR 280

15nT 88/23.5.95

89

BMC CR 190

15ΠΡ 89/23.5.95

91

CP 216 F-Μ

15ΒΠ 91/6.6.95

92

ADMATE LITE

15ΜΦ 92/20.6.95

100

OΜRON GR 25

15ΥΟ 100/24.10.95

101

UNIWELL UA-1000

15YA 101/7.11.95

108

FISCAL GR 9

^A 108/20.2.96

109

FISCAL GR 11

15ΦΓ 109/20.2.96

116

INTELCASH 910

15AI 116/21.5.96

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

 

Αριθμός

Έγκρισης

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ

Άδεια Καταλληλότητας

118

CΑSΗLIΝE PRACTICA 910

15ΜΣ 118/28.5.96

124

PAR POS SYSTEM 2000

15ΛΝ 124/7.8.96

125

CASHLINE PRACTICA 282

15XP 125/10.9.96

127

CP 482 GF NET

15ΑΛ 127/9.10.96

134

HUGIN ITALIANA 2400 G

15EA 134/28.1.97

139

CASHLINE PRACTICA 630

15ΣΡ 139/13.5.97

144

OLIVETTI ORS 500

15ΕΟ 144/17.6.97

 

 Οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών οι οποίοι εξακολουθούν να εμφανίζονται στο υποσύστημα taxis ως ενεργοί καλούνται να δηλώσουν την εκπρόθεσμη παύση αυτών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , μέχρι την 28-2-2018. Από την 1-3-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο- χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης πρόσφατου τελικού Δελτίου Ημερήσιας Κίνησης «Ζ», οι κάτοχοι των ανωτέρω μοντέλων ΦΗΜ δύνανται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση με τα προοδευτικά σύνολα από έναρξης λειτουργίας του ΦΗΜ.

Β. Την απόσυρση από την χρήση των αναφερόμενων στον πίνακα Β, μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών των οποίων η διάθεση, η μεταβίβαση μεταχειρισμένων, η χρηματοδοτική μίσθωση καθώς και η τοποθέτηση φορολογικών μνημών λόγω πλήρωσης των παλαιών έχει ρητά απαγορευτεί από 1-10-2008 με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ1063/2008.

Η απόσυρση από την χρήση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την 31-5­2018.

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΑΔΕΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

56

ICL 9518/200

15 ΙΛ 56/21-01-1993

61

NATIONAL NK-200GF

15 NT 61/07-04-1993

67

DSA 50

15 ΑΠ 67/26-04-1994

68

DSA 4000

15 ΠΔ 68/26-04-1994

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΑΔΕΙΑ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

70

CASIO FE -2000

15 ΦΕ 70/17-5-1994

72

SHARP ER-A435G

15 ΜΕ 72/05-07-1994

74

SHARP ER-A215G

15 ΜΡ 74/05-07-1994

76

BEETLE

15 ΒΕ 76/04-10-1994

77

IBM 4690

15 ΙΜ 77/11-10-1994

78

CRF 4050G

15 ΟΛ 78/18-10-1994

80

NATIONAL OPALE

15 ΝΟ 80/06-12-1994

86

SANCASH-UNO

15 ΣΚ 86/14-02-1995

93

SPAZIO UNO

15 ΚΦ 93/20-06-1995

94

SPAZIO TOP

15 ΣΤ 94/27-06-1995

95

EUROPLUS CR 770

15 ΕΠ 95/11-07-1995

97

MCR ER-1000

15 ΝΓ 97/18-07-1995

98

CP 216F-T

15 ΠΒ 98/19-09-1995

99

DSA-100

15 ΠΑ 99/03-10-1995

102

EUROPLUS 750TE

15 ΕΡ 102/07-11-1995

103

FUJITSU G-930

15 ΒΚ 103/21-11-1995

104

SAREMA XT/IF

15 ΗΑ 104/21-12-1995

105

UNIWELL UX-60 (UNIPOS)

15 ΟΙ 105/06-02-1996

106

DPS S-200

15 ΤΚ 106/13-02-1996

107

ECR PROLINE 1000

15 ΕΩ 107/20-02-1996

114

SAMSUNG ER 350F

15 ΧΤ 114/29-02-1996

117

TEC 96

15 ΔΕ 117/21-05-1996

119

SHARP ER-A495G

15 ΠΚ 119/11-06-1996

120

STAR FISCAL

15 ΦΚ 120/18-06-1996

121

BMC TH-480

15 ΠΟ 121/18-06-1996

122

CP INTERNATIONAL SUPERSTAR 1

15 ΒΣ 122/24-07-1996

123

TOWA ET-5616F

15 ΤΑ 123/07-08-1996

126

ASTERIAS F-1500

15 ΔΑ 126/08-10-1996

128

ADMATE 555

15 ΧΦ 128/15-10-1996

130

CR701

15 ΙΟ 130/18-12-1996

131

TEC MA-1030

15 ΤΠ 131/18-12-1996

132

ICS POSEIDON 21

15 ΣΒ 132/14-01-1997

133

ASTERIAS F-2500T

15 ΔΤ 133/14-01-1997

135

CASIO FE-800

15 ΕΒ 135/04-02-1997

136

CASIO FE-300T

15 ΕΘ 136/25-02-1997

138

CASIO FE-400T

15 ΕΗ 138/21-04-1997

141

OLIVETTI CRF 4050M

15 ΜΗ 141/20-05-1997

142

DPS S-2000

15 ΤΜ 142/27-05-1997

143

DPS S-2000

15 ΤΙ 143/03-06-1997

145

PRIMA 50

15 ΓΝ 145/01-07-1997

146

OMRON RS 19MF

15 ΟΦ 146/22-07-1997

147

DPS ECR-38

15 ΤΘ 147/22-07-1997

150

OMRON RS 28MF

15 ΚΟ 150/09-09-1997

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

151

PRIMA 100RS

15 ΜΛ 151/16-09-1997

153

HUGIN ITALIANA 2900/G

15 ΕΙ 153/04-11-1997

154

FUJITSU G-910

15 ΓΒ 154/11-11-1997

155

NATIONAL NK-500GF

15 ΔΜ 155/18-11-1997

156

HUGIN ITALIANA 2100/G

15 ΕΧ 156/18-11-1997

157

SFERA ATENA PLUS

15 ΜΓ 157/09-12-1997

158

BMC-3000

15 ΠΕ 158/23-12-1997

159

CR-702

15 ΙΗ 159/10-03-1998

160

BEETLE/50

15 ΖΜ 160/17-03-1998

161

OLYTAX ECR 2000

15 ΓΗ 161/24-03-1998

164

DATAPROCESS DSA-4000F

15 ΧΙ 164/05-05-1998

165

TEC-MA-1035

15 ΑΧ 165/16-06-1998

166

ADMATE 256

15 ΦΔ 166/16-06-1998

167

ASTRA 2000

15 ΚΛ 167/23-06-1998

168

OMRON RS 28TF

15 ΟΤ 168/30-06-1998

169

IBM 4614 SUREONE

15 ΙΖ 169/14-07-1998

170

NATIONAL OPALE

15 ΝΕ 170/28-07-1998

171

FUTURA 50

15 ΣΠ 171/01-12-1998

174

SHARP ER-A455G

15 ΔΓ 174/05-10-1999

175

ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 703

15 ΙΥ 175/05-10-1999

176

EURO SMART

15 ΤΓ 176/05-10-1999

177

OTTIMA 100

15 ΜΑ 177/05-10-1999

178

OTTIMA 200

15 ΜΒ 178/05-10-1999

179

REGINA 100

15 ΤΒ 179/05-10-1999

180

REGINA 200

15 ΤΔ 180/05-10-1999

181

EUROTEAM

15 ΤΗ 181/12-10-1999

182

DATAPROCESS DSA-75

15 ΠΙ 182/16-11-1999

183

SKYTEC SUPERSTAR T

15 ΒΑ 183/16-11-1999

184

SKYTEC SUPERSTAR 2

15 ΒΓ 184/16-11-1999

185

PV-2000

15 ΒΙ 185/07-12-1999

186

VV-2000

15 ΒΘ 186/07-12-1999

187

PLATO-POS FP-210G

15 ΜΠ 187/14-12-1999

188

EPSON-FISCAL MODEL 210

15 ΠΗ 188/21-12-1999

189

DCR ASTERIAS 1500 EURO

15 ΔΚ 189/18-01-2000

190

DCR ASTERIAS 2000 T EURO

15 ΔΘ 190/18-01-2000

191

NCR 7445 FALCON

15 ΤΥ 191/18-01-2000

192

NCR 7453

15 ΝΙ 192/22-02-2000

193

CASIO FE-500G

15 ΕΝ 193/29-02-2000

194

ADMATE 237

15 ΚΔ 194/07-03-2000

195

ICS MICROPOS

15 ΑΚ 195/04-04-2000

196

PLATO-POS FP 950G

15 ΠΥ 196/12-06-2000

197

ELCOM EURO 2000 T

15 ΛΠ 197/12-06-2000

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

198

STRADA 2000

15 MX 198/22-06-2000

199

ASTERIAS SERENA F

15 ΔΙ 199/04-07-2000

200

EPSON FISCAL MODEL 950

15 ΛΜ 200/20-07-2000

201

ASTERIAS SERENA C

15 ΔΦ 201/12-09-2000

202

EUROSHOP

15 ΤΖ 202/12-09-2000

203

ADMATE 257

15 ΦΜ 203/12-09-2000

204

ADMATE 257 E

15 ΦΧ 204/12-09-2000

205

NATIONAL NK-300 GF

15 ΧΑ 205/25-10-2000

206

NATIONAL NK-150 GF

15 ΓΤ 206/25-10-2000

207

320 ELITE

15 ΟΚ 207/25-10-2000

208

DPS S-1000

15 ΝΣ 208/07-11-2000

209

NATIONAL MINI OPALE

15 ΑΤ 209/14-11-2000

210

NATIONAL OPALE IF

15 ΣΓ 210/14-11-2000

211

FUJITSU G-885

15 ΧΚ 211/14-11-2000

212

SAREMA GRILLO

15 ΗΚ 212/14-11-2000

213

IRS CE 2500

15 ΓΧ 213/05-12-2000

214

IRS CE 3000

15 ΧΓ 214/05-12-2000

215

ΙΝΤΡΑΚΟΜ CR 400

15 ΙΧ 215/05-12-2000

216

SHARP ER-A 236G

15 ΓΔ 216/11-12-2000

217

EURO FISCAL 2000

15 ΑΘ 217/12-12-2000

218

FUJITSU G-880

15 ΒΦ 218/09-01-2001

219

A-CASH 324

15 ΑΒ 219/09-01-2001

220

SMART

15 ΑΩ 220/06-02-2001

221

PRIMA POS

15 ΑΜ 221/20-02-2001

222

JCM GOLD G-165GK

15 ΠΧ 222/06-03-2001

223

ND 77 MF BEETLE/M

15 ΝΒ 223/06-03-2001

224

OLIVETTI CRF 4080 LOGIC

15 ΗΔ 224/06-03-2001

225

CASIO FE-810

15 ΕΓ 225/20-03-2001

226

ADMATE MICRO

15 ΦΩ 226/20-03-2001

227

DM-60

15 MY 227/03-04-2001

228

EKO

15 ΓΣ 228/03-04-2001

229

EPOS

15 ΝΜ 229/03-04-2001

230

INTRACOM CR 401

15 ΙΔ 230/03-07-2001

231

CASIO FE-3000

15 ΗΕ 231/10-07-2001

232

CASIO FE-4000

15 ΗΤ 232/10-07-2001

233

DATAPROCESS DSA-100S

15 ΜΝ 233/10-07-2001

234

DATAPROCESS DSA-100SR

15 ΛΑ 234/10-07-2001

235

ADMATE NPT-150

15 ΩΦ 235/04-09-2001

236

OMRON RS28TFR

15 ΩΑ 236/04-09-2001

237

INTERPAN-205 S

15 XM 237/30-10-2001

238

INTERPAN-205 R

15 ΘΑ 238/30-10-2001

239

PALMAR

15 ΡΑ 239/13-11-2001

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΓΚΡΙΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΔΕΙΑ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

240

ESTELLA

15 ΣΛ 240/13-11-2001

241

ARCADIA 6010

15 ΓΛ 241/11-12-2001

242

PRIMA 2000

15 ΑΓ 242/25-04-2002

243

MONS DITRON MP100

15 ΙΠ 243/22-05-2002

244

AUTONOMOUS ND77

15 ΔΑΥ 244/19-06-2002

245

IBM 4610 SUREMARK GR3

15 ΔΗΒ 245/17-07-2002

246

IBM 4610 SUREMARK GR5

15 ΔΗΜ 246/17-07-2002

247

MESSINIA 102

15 ΓΜ 247/22-07-2002

248

MESSINIA R102

15 ΓΥ 248/22-07-2002

249

NCR 7456

15 ΝΗ 249/22-07-2002

250

ELCOM EURO 500 -HANDY

15 ΔΠ 250/20-09-2002

251

OPTIMUS-IC SAMBA

15 ΡΕ 251/31-10-2002

252

PROLINE COSMOS

15 ΦΠ 252/10-12-2002

253

DPS PALM

15 ΦΟ 253/17-12-2002

254

ADMATE 1500

15 ΦΣ 254/20-12-2002

255

ICS PALMARE

15 ΧΣ 255/20-12-2002

272

CAMEL

15 ΔΩΕ 272/19-05-2003

284

IBM 4610 SUREMARK GB3

15 ΔΘΒ 284/24-07-2003

285

IBM 4610 SUREMARK GB5

15 ΔΘΝ 285/24-07-2003

288

TECPOS ST52

15 ΤΛ 288/17-10-2003

293

FPU

15 ΔΗΓ 293/14-11-2003

 

Οι κάτοχοι των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ, υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι την 31-5-2018, την παύση αυτών. Η δήλωση παύσης θα γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13) εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο (δηλαδή εντός των τελευταίων 10 ημερών) τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».

Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την προθεσμία αυτή, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:

 1. εκπρόθεσμη δήλωση παύσης ή απώλεια ΦΗΜ.
 2. αδυναμία εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» . Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης. Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
 3. το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.

Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο 

Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ.

Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ στις εξής περιπτώσεις είναι :

23

Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης

41

Απόσυρση Φ.Η.Μ

10

Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης

24

Παύση λόγω θανάτου

38

Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ

25

Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

 
 

Από την 1-6-2018 και εξής τυχόν εμφάνιση ΦΗΜ της υπόψη κατηγορίας ως ενεργού στο υποσύστημα taxis συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτού παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης ια' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013.

Η παρούσα Απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 1. Εθνικό Τυπογραφείο (ηλεκτρονική διεύθυνση “webmasteret@et.gr”), για δημοσίευση της απόφασης
 2. Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.)

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΕΚΤ)

Λ. ΑΘΗΝΩΝ 165- 12461 ΧΑΪΔΑΡΙ

 1. Ε.Μ.Π.-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος - Εργαστήριο Υψηλών Τάσεων, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15780 Ζωγράφου, Αθήνα
 2. Ε.Μ.Π.-Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών - Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας & Τεχνολογίας Υλικών - Εργαστήριο Ασυρμάτων Ζεύξεων και Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 15773 Ζωγράφου, Αθήνα
 3. Υπουργείο Οικονομικών
 4. α) Γραφείο Υπουργού

  β) Γραφείο Υφυπουργού

  γ) Γραφείο Γεν. Γραμματέα της Γ.Γ.Π.Σ. & Δ.Υ.

  δ) Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σ.Δ.Ο.Ε.

  ε)Κεντρική Υπηρεσία Σ.Δ.Ο.Ε. και Περιφερειακές Δ/νσεις.

 5. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
 6. α) Φορολογικές Περιφέρειες: Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Πατρών β) ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. γ) Όλες οι Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.

  δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) ε) Όλες οι Δ.Ο.Υ.

  III. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

 7. Γραφείο κ. Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
 8. Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε.
 9. Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης

 

Alfred - 360°