Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα του Call Center Analysis είναι:  

  • Παρουσίαση των εισερχόμενων κλήσεων της επιχείρησης ανά δραστηριότητα, κατηγορία προϊόντων και μορφή επικοινωνίας.
  • Παρουσίαση δεικτών μεταβολής στην πάροδο του χρόνου.
  • Ανάλυση των στοιχείων των κλήσεων καθώς και την διάρκεια ανά κλήση.
  • Εμφάνιση της δραστηριότητας ανά θέση εργασίας (Agent).
  • Προσδιορισμός του τύπου και της μορφής της κάθε επικοινωνίας με τον πελάτη.