Οι εκθέσεις των επιχειρήσεων (Business Reports), είναι ένα είδος εργαλείων αναφορών με πολύ πλούσιες δυνατότητες (drill down, ταξινόμηση, παροχή φίλτρων, ομαδοποιήσεις) στις οποίες αναλύεται, με πολύ φιλικό τρόπο, στον ενδιαφερόμενο συγκεντρωμένη η πληροφορία. Παρουσιάζεται μια κατάσταση (πραγματική ή σενάριο) που σκοπό έχει την εφαρμογή των στατιστικών μοντέλων και δεικτών που προκύπτουν, σε μια σειρά από προτάσεις και δράσεις για την βελτίωση των διαδικασιών και της επιχειρηματικότητας εν γένει.

Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Business Reports στον τομέα του Cash Flow είναι:   

  • Παρακολούθηση των χρηματικών ροών της επιχείρησης. 
  • Πρόβλεψη των ρευστών διαθεσίμων σε κάθε μελλοντική στιγμή.
  • Διαχείριση των χρηματικών ροών σε συνδυασμό με ανάγκες χρηματοδότησης επιχειρηματικών ανοιγμάτων. 
  • Συγκρίσεις προϋπολογιστικών στοιχείων με απολογιστικά.
  • Είναι το μοναδικό εργαλείο που μαζί με το Cash Flow και την χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρίας, παρουσιάζει ταυτόχρονα και την αναμορφωμένη καθαρή θέση της εταιρίας.