Δ. ΟΡΓ. Δ 1140971 ΕΞ 2018

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018
Δ. ΟΡΓ. Δ 1140971 ΕΞ 2018

ΘΕΜΑ: «Απαιτούμενες ενέργειες Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ του Νομού Αττικής, ενόψει της συγχώνευσης αυτών, κατά τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 ΕΞ 2018/22.8.2018 (Β' 3805, ΑΔΑ: 94ΚΖ46ΜΠ3Ζ- Ι9Υ) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.».

ΣΧΕΤ.: α) Το αριθ. ΔΗΛΕΔ 1136520 ΕΞ 2018/18.9.2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού (Γ.Δ.Η.Δ.Α.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε. και

β) Το αριθ. ΔΔΥΥΚΝ Γ 4006708 ΕΞ 2018/18.9.2018 έγγραφο του Τμήματος Γ' της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών - Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών γ) Το αριθ. Δ.Π.Δ.Υ.Κ.Υ Α.Α.Δ.Ε. 1137315 ΕΞ 2018/19.9.2018 (Ορθή Επανάληψη) έγγραφο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού & Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών(Γ.Δ.Ο.Υ.) της Α.Α.Δ.Ε.

  1. Ενόψει της συγχώνευσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1125548 Εξ 2018/22.8.2018 (Β' 3805, ΑΔΑ: 94ΚΖ46ΜΠ3Ζ-Ι9Υ) απόφασή μας:

α) από 8.10.2018, της Δ.Ο.Υ. Νέου Ηρακλείου στη Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας και της Δ.Ο.Υ. Γ' Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Α' Πειραιά και

β) από 22.10.2018, της Δ.Ο.Υ ΣΤ' Αθηνών στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και της Δ.Ο.Υ. Δ' Πειραιά στη Δ.Ο.Υ. Ε' Πειραιά,

και για τους ειδικότερους λόγους που αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά έγγραφα, ορίζουμε ότι: α) Οι Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας, Νέου Ηρακλείου, Α' Πειραιά και Γ' Πειραιά δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου 2018, την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018.

β) Οι Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ΣΤ' Αθηνών, Ε' Πειραιά και Δ' Πειραιά δεν θα πραγματοποιήσουν συναλλαγές με το κοινό, την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018, την Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018 και τη Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2018.

  1. Οι προθεσμίες εκπλήρωσης υποχρεώσεων των πολιτών που τυχόν λήγουν τις παραπάνω ημέρες παρατείνονται σύμφωνα με την αριθ. 1026510/1658/370/Α0014/ ΠΟΛ. 1101/19.3.2002 (Β'524) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Για την ενημέρωση των πολιτών και την αποφυγή προβλημάτων στην εξυπηρέτηση αυτών, οφείλετε να εκδώσετε σχετική ανακοίνωση, την οποία θα αναρτήσετε σε εμφανή σημεία του κτιρίου στέγασης των Υπηρεσιών σας και θα την αποστείλετε στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, προκειμένου να ενημερωθούν έγκαιρα οι ενδιαφερόμενοι πολίτες για τη μη πραγματοποίηση συναλλαγών, κατά τις 

  1. προαναφερθείσες ημερομηνίες, για τον λόγο στον οποίο οφείλεται αυτή, καθώς και για τις ημερομηνίες μετάθεσης των προθεσμιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αριθ. 1026062/270/0006Δ/13.3.2006 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Alfred - 360°