ΔΔΘΕΚΑ Γ 1083119 ΕΞ 2018

Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τη διάταξη του άρθρου 143 του ν. 4537/2018, όπως έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ με αριθμό 84, τεύχος Α' και ισχύει από 15.05.2018, με την οποία επέρχεται τροποποίηση των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 132 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α') «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» που ορίζουν δασμοφορολογικές απαλλαγές των αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται είτε στα πλαίσια των διπλωματικών - προξενικών σχέσεων είτε από τους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς κατά τα οριζόμενα στη συμφωνία ίδρυσης ή έδρας τους, αντίστοιχα.

Ειδικότερα, με την κοινοποιούμενη διάταξη επέρχεται διαγραφή του όρου «ειδικό φόρο πολυτελείας» από τις προαναφερθείσες διατάξεις, καθόσον ο εν λόγω φόρος έχει καταργηθεί για τα αυτοκίνητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 59 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α'), με τις οποίες αντικαταστάθηκε το άρθρο 17 του ν. 3833/2010 ^EK 40/A') περί επιβολής του φόρου αυτού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ α.α.
ΝΙΚΗ ΔΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

 

ΔΔΘΕΚΑ Γ 1083119 ΕΞ 2018

Alfred - 360°