ΔΕΕΦ Β 1181859 ΕΞ 2018

Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018
ΔΕΕΦ Β 1181859 ΕΞ 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΑΔΕ
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡ. 
ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡ. 
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4 
Ταχ. Κώδικας : 10672 Αθήνα 
Τηλέφωνο : 213-212-2400 
Fax : 210 3645413 
E-Mail : telon.a@1992.syzefxis.gov.gr 
Url : www.aade.gr 

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α. 

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2018 

Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΕΦ Β 1181859 ΕΞ 2018 

ΠΡΟΣ : ΩΣ Π/Δ  

ΘΕΜΑ : Μη-επιβολή τέλους χαρτοσήμου σε υποτροφίες του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

Αναφορικά με το θέμα, θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω: 

Με τη διάταξη της παρ. 5 του αρ. 28 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 24 ν. 4386/2016 (Α’ 83) και την παρ. 7 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), ορίζεται ότι: «…Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, σύμφωνα με τους όρους των παραγράφων 1 και 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το ν. 4009/2011 (Α` 195) και το ν. 4485/2017 (Α`114) και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με το ν. 2158/1993 (Α` 109) και το π.δ. 321/1999 (Α` 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα, καθώς και από επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020. Προϋπόθεση επιλεξιμότητας των ανταποδοτικών υποτροφιών που χορηγούνται στο πλαίσιο εκτέλεσης προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελεί η απασχόληση των δικαιούχων στην υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και σύμφωνα με τους όρους που τίθενται στο θεσμικό πλαίσιο υλοποίησής τους. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες». 

Ενόψει των ανωτέρω συνάγεται ότι οι υποτροφίες που χορηγούνται από τις 23.12.2014 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθ. 28 του ν. 4314/2014, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή κράτηση, επομένως απαλλάσσονται και των τελών χαρτοσήμου. 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Alfred - 360°