Δέκα και μία οδηγίες για τα POS

Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017
Δέκα και μία οδηγίες για τα POS

Ποιες επιχειρήσεις υποχρεούνται από σήμερα να χρησιμοποιούν τερματικά αποδοχής πληρωμών με κάρτες.

Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν αποκλειστική συναλλαγές χονδρικών πωλήσεων ή γενικότερα συναλλαγές με άλλες επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση εγκατάστασης τερματικών αποδοχής πληρωμών με κάρτες

Η υποχρέωση αυτή ισχύει για όλες τις άλλες περιπτώσεις επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που ασκούν είτε κυρίες είτε δεύτερευουσες δραστηριότητες περιλαμβανόμενες στη λίστα με τους 85 κυρίους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), την οποία I προβλέπει η εκδοθείσα από τον Απρίλιο και εφαρμοστέα από σήμερα κοινή υπουργική απόφαση (υπ’ αριθμόν 45231 /20-42017) για τον καθορισμό των υπόχρεων αποδοχής πληρωμών με κάρτες.

Ως συμμορφωθείσες με την υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτες από πελάτες λιανικής θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν εγκαταστήσει ασύρματο ή ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS ή άλλες εφαρμογές (π.χ. virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ αποστάσεως).

Ως συμμορφούμενες θεωρούνται για μια εύλογη χρονική περίοδο και οι επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αιτήσεις μέχρι και χθες για την προμήθεια των παραπάνω συσκευών αλλά δεν έχουν ακόμη εξυπηρετηθεί από τις τράπεζες ή άλλους εγκεκριμένους προμηθευτές

Τις παραπάνω διευκρινίσεις έδωσε χθες η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή με την έκδοση αναλυτικής εγκυκλίου για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμόζονται από σήμερα η διάταξη του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 και η σχετική κοινή υπουργική απόφαση της 20ής-4-2017 που προβλέπουν την υποχρέωση 400.000 επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών που ανήκουν σε 85 κλάδους δραστηριοτήτων να διαθέτουν από σήμερα τερματικά αποδοχής πληρωμών με κάρτες.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο:

1. Ο καθορισμός των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών που είναι υπόχρεοι αποδοχής πληρωμών με κάρτες έγινε τον Απρίλιο του 2017, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας στην οποία περιελήφθη λίστα 85 δραστηριοτήτων προσδιορισμένων βάσει του τετραψήφιου Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), όπως προκύπτει από την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων. Κριτήριο για να διαπιστωθεί εάν μια επιχείρηση ή ένας ελεύθερος επαγγελματίας υπάγεται ή όχι στους υπόχρεους δεν είναι αποκλειστικά η δηλουμένη στις φορολογικές αρχές κυρία δραστηριότητα. Αντιθέτως, κάθε επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας που διαθέτει ΚΑΔ, ο οποίος συμπεριλαμβάνεται στη λίστα της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης και τον έχει δηλώσει είτε ως κυρία είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, κρίνεται υπόχρεος και οφείλει να προβεί στην απόκτηση POS, εκτός εάν συναλλάσσεται μόνο με πληρωτές οι οποίοι δρουν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα.

2. Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εταιρείες που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της ΚΥΑ .

3. Ως τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα προς εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης νοούνται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (π.χ. ασύρματο και ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (π.χ. virtual POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών, τόσο με φυσική παρουσία κάρτας όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (πωλήσεις εξ αποστάσεως).

Επομένως, στο πεδίο εφαρμογής του νόμου και της κοινής υπουργικής απόφασης εμπίπτει οποιαδήποτε εφαρμογή πληρωμής διά της οποίας ο πληρωτής δύναται να κινήσει πράξη πληρωμής με κάρτα (πιστωτική, χρεωστική, προπληρωμένη). Υπογραμμίζεται ότι είναι εκτός πεδίου εφαρμογής η μεταφορά πίστωσης ή η άμεση χρέωση, καθώς και η πληρωμή μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης (π.χ. e-banking).

4. Οι ατομικές επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εταιρείες οφείλουν να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τετραμερές σύστημα πληρωμής (VISA, MASTER CARD, MAESTRO, UNION PAY) και δεν είναι υποχρεωτική η αποδοχή μέσο των πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τριμερές (DINERS, DISCOVER, AMERICAN EXPRESS).

Επιπλέον, πρέπει να συμβάλλονται υποχρεωτικά με νομίμως αδειοδοτημένους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, κατά το οριζόμενα στο ν. 3862/2010 και απαγορεύεται να συμβάλλονται με οντότητες οι οποίες δεν αποτελούν νομίμως αδειοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ή αντιπροσώπους αυτών.

5 Η προθεσμία συμμόρφωσης στην υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με κάρτες, βάσει της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης, για τους επιχειρηματίες και τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας με έναν από τους ΚΑΔ της λίστας των υπόχρεων πριν από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής ορίστηκε σε 3 μήνες από τη δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή στις 277-2017.

6. Όσοι επιχειρηματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας από 27-6-2017 έως 27-7-2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 27η Αύγουστου 2017.

7. Όσοι επιτροβούν σε έναρξη ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά την 27η Ιουλίου 2017 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης εντός μηνός από την έναρξή τους.

8. Αρμόδιες αρχές για τη διενέργεια των ελέγχων, την επιβολή των προστίμων και τη βεβαίωση των ανωτέρω παραβάσεων ορίζονται η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή και οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

9. Στους παραβάτες θα επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.500 ευρώ. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου θα μειώνεται στο ήμισυ εάν:

α) Ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.

β) Ο υπόχρεος εντός 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής καταγγελίας ή διενέργειας ελέγχου, καταθέσει στην αρμόδια ελεγκτική Υπηρεσία τιμολόγιο αγοράς ή μίσθωσης τερματικού ή οποιοδήποτε βεβαίωση (υπεύθυνη δήλωση περί χρήσης συσκευών ή υπηρεσιών για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα) που αποδεικνύει την κατοχή τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°