Δεν φορολογούνται ακίνητα απόκτησης με χρησικτησία.

Τετάρτη 8 Μαρτίου 2017

“Όχι” λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας στη φορολόγηση των ακινήτων που αποκτώνται με έκτακτη χρησικτησία (δηλαδή έπειτα από ανενόχλητη χρήση τους επί 20 χρόνια), αφού δεν έχει καταβληθεί χρηματικό ποσό για την αγορά τους. Συγκεκριμένα, με την 2826/2016 απόφασή του, το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικράτειας έκρινε ότι δεν υπόκεινται σε καθεστώς φορολόγησης τα εν λόγω ακίνητα, δεδομένου όπ ο ιδιοκτήτης δεν πλήρωσε τίποτα για να τα αποκτήσει. Και αναίρεσε αντίθετη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου. Όπως τονίζεται από το ΣτΕ, που ερμηνεύει σχετικά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, «το θεσπιζόμενο τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω δαπάνης για την αγορά ακινήτου εφαμμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που ο φορολογούμενος καταβάλλει πράγματι χρηματικό ποσό για την αγορά ακινήτου». Έτσι, σε περίπτωση «απόκτησης ακινήτου με έκτακτη χρησικτησία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1045 του Αστικού Κώδικα, ήτοι με άσκηση νομής επί εικοσαετία, για την οποία δεν συντρέχει η προϋπόθεση της πραγματικής καταβολής χρηματικού ποσού, το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος δεν εφαρμόζεται».

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°