Δέσμευση και απευθείας απόδοση ΦΠΑ μέσω τραπέζης [άρθρο 1 § 2]

Πέμπτη 16 Ιουλίου 2015

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015, προστίθεται νέα παρ.7 στο  άρθρο 20 του N. 3842/2010 και ορίζεται ότι,

"Το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στο σύνολο των συναλλαγών, οι οποίες εµπίπτουν στις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου (σ.σ. του άρθρου 20 του ν. 3842/2010) και διενεργούνται µε οποιονδήποτε τρόπο και ιδίως µέσω χρήσης πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, ηλεκτρονικής τραπεζιτικής (e-banking), τραπεζικής κατάθεσης σε εξόφληση τιµολογίου ή τραπεζικής επιταγής, δεσµεύεται από την τράπεζα και αποδίδεται κατευθείαν στο Δηµόσιο εντός πέντε (5) ηµερών από τη διενέργεια της πληρωµής. Σε περίπτωση φορολογουµένων που υποβάλλουν δήλωση Φ.Π.Α., η τράπεζα χορηγεί βεβαίωση για το εισπραχθέν ποσό ΦΠΑ, ώστε να υπολογίζεται στη δήλωση του φορολογουµένου.

Για τις υπηρεσίες αυτές τα τραπεζικά ιδρύµατα δεν χρεώνουν δαπάνες ή οποιαδήποτε αµοιβή. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ρυθµίζεται η διαδικασία εφαρµογής της διάταξης της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε ζήτηµα σχετικά µε την απόδοση και την επιστροφή Φ.Π.Α.."

Η διάταξη αυτή αναλυτικά αφορά τις συναλλαγές των παρ. 2 και 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010, δηλαδή, συγκεκριμένα:

- φορολογικά στοιχεία αξίας ή λοιπά έγγραφα που εκδίδονται ή συντάσσονται αντί φορολογικών στοιχείων, συνολικής αξίας άνω των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, τα οποία εκδίδονται για συναλλαγές μεταξύ επιτηδευ­ματιών

- φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ και άνω, που εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες

Alfred - 360°