Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων.

Δευτέρα 1 Απριλίου 2019
Διαθέσιμη η εφαρμογή για την υποβολή Δήλωσης απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων.

 Στην εφαρμογή αυτή μπορούν να υποβληθούν 6 διαφορετικά είδη δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από:

  • Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις
  • Επιχειρηματική Δραστηριότητα (παρακράτηση)
  • Επιχειρηματική Δραστηριότητα (προκαταβολή)
  • Μερίσματα
  • Τόκοι
  • Δικαιώματα

Καθώς επίσης θα πρέπει να επαναυποβληθεί ο Ιανουάριος 2019 καθώς και ο Φεβρουάριος 2019 με το νέο σύστημα σε όλους τους παρακρατούμενους φόρους (ΦΜΥ, ΦΕΕ κλπ)

Alfred - 360°