Διευκολύνσεις για τους αναπτυξιακούς

Τρίτη 27 Ιουνίου 2017
Διευκολύνσεις για τους αναπτυξιακούς

Τη δυνατότητα σε όλα τα επενδυτικά σχέδια με σημαντικό βαθμό υλοποίησης που έχουν υπαχθεί στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους (3299/2004 και 3908/2011) να τύχουν των ευνοϊκών ρυθμίσεων χορήγησης παράτασης του χρόνου υλοποίησης, αλλά και μείωσης της δυναμικότητάς τους και να ολοκληρωθούν ομαλά δίνει το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τροπολογία που κατέθεσε χθες στη Βουλή. Μεταξύ των διευκολύνσεων περιλαμβάνονται η τετράμηνη παράταση για την απόδειξη υλοποίησης του 50% του φυσικού ή οικονομικού τους αντικειμένου λαμβάνουν όσα επενδυτικά σχέδια έχουν υπαχθεί στα κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, ενώ παράλληλα οι επενδυτές μπορούν να τροποποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο μειώνοντας την παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ακόμη και έως 50% με ανάλογη περικοπή της επιδότησης.

Οι ρυθμίσεις ορίζουν:

1. Νέα καταληκτική ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών δαπανών της επένδυσης για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης.

Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3299/04, στο αίτημα παράτασης που δικαιούνται να υποβάλουν έως τις 31 Ιουλίου 2017 μπορούν να συμπεριλάβουν και παραστατικά δαπανών με ημερομηνία έκδοσης και πέραν της 31ης Μαρτίου 2017.

2. Την τροποποίηση του οικονομικού και του φυσικού αντικειμένου της επένδυσης.

Για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 και 3908/2011:

■ η προϋπόθεση της υλοποίησης του 50% του οικονομικού αντικειμένου για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης αφορά και τις περιπτώσεις του τελικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου, όπως θα περιέχεται σε υπεύθυνη δήλωση του φορέα της επένδυσης, και όχι μόνο του αρχικά εγκεκριμένου στην απόφαση υπαγωγής,

■ τα υποβαλλόμενα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας έως 25% θα γίνονται αυτοδίκαια δεκτά εφόσον πληρούνται οι λοιποί όροι του νόμου, τα αιτήματα τροποποίησης του φυσικού αντικειμένου με ταυτόχρονη μείωση της παραγωγικής δυναμικότητας της ενισχυόμενης μονάδας από 25% και έως 50% θα γίνονται δεκτά μετά την εξέταση του αιτήματος. Στις περιπτώσεις αυτές θα μειώνεται το ενισχυόμενο κόστος κατά το ποσό που προκαλείται από την τροποποίηση της επένδυσης. Αιτήματα μείωσης της δυναμικότητας πέραν του 50% δεν θα γίνονται δεκτά.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°