Διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ για το τέλος επιτηδεύματος

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020

Τι λαμβάνεται υπόψη στην πενταετή απαλλαγή:

Έναρξη εργασιών σε διαφορετική και’ αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα υφίσταται μόνο εφόσον δηλώνεται επαγγελματική δραστηριότητα στεγαζόμενη υπό νέο τετραψήφιο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της Εθνικής Ονοματολογίας Οικονομικών Δραστηριοτήτων
Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. ΔΕΔ 2653/2019 απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην οποία υπογραμμίζεται ότι όσον αφορά την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος ο συμβολαιογράφος και δικηγόρος θεωρούνται συναφή επαγγέλματα και κατ’ επέκταση ο χρόνος διακοπής δεν συνυπολογίζεται για τη συμπλήρωση πενταετίας.

Ειδικότερα, όπως υπογραμμίζεται στην εν λόγω απόφαση, με βάση και τη νομολογία του ΣτΕ, προϋπόθεση για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος στους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα αποτελεί η συμπλήρωση πενταετίας (από την οικεία έναρξη εργασιών) στην επαγγελματική δραστηριότητα και μάλιστα στο αντικείμενο για το οποίο επιβάλλεται το τέλος επιτηδεύματος.

Σε περίπτωση διακοπής της ανωτέρω επαγγελματικής δραστηριότητας και έναρξης εργασιών σε διαφορετικό αντικείμενο, ως πρώτη έναρξη εργασιών, κατά την έννοια του νόμου, λογίζεται αυτή που αφορά την άσκηση του νέου επαγγέλματος (από την οποία άρχεται η κατά νόμο πενταετής περίοδος απαλλαγής από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος), ανεξάρτητα εάν ο υπόχρεος είχε συμπληρώσει πέντε έτη άσκησης της αρχικής επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Επισημαίνεται δε ότι σε περίπτωση διακοπής και εκ νέου έναρξης εργασιών στην ίδια κατ’ αντικείμενο επαγγελματική δραστηριότητα, για τη συμπλήρωση της κατά νόμο κρίσιμης πενταετίας, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διακοπής των εργασιών της επιχείρησης

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°