Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Οι μεταβολές που επήλθαν με το ν. 4607/2019

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019
Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Οι μεταβολές που επήλθαν με το ν. 4607/2019

1.1. Μεταβολή της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Ε9

Με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν. 4607/2019, μεταβλήθηκε η καταληκτική προθεσμία υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) σε περίπτωση σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα δικαιώματα επί ακινήτων. Αναλυτικότερα, από 1.1.2019 και εφεξής ο υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων υποβάλλει αυτήν μέχρι την 31η Μαΐου του επόμενου έτους από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι η προθεσμία αυτή εφαρμόζεται γενικά καθώς δεν υφίσταται πλέον ειδικότερη πρόβλεψη για τις περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής.

Η μεταβολή αυτή κρίνεται σημαντική καθώς παρέχεται πλέον σημαντικό χρονικό περιθώριο στους φορολογούμενους για να συμμορφωθούν με τη συγκεκριμένη δηλωτική υποχρέωση. Υπενθυμίζουμε ότι με τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλεπόταν υποχρέωση υποβολής της δήλωσης Ε9 εντός τριάντα (30) ημερών από την όποια μεταβολή στα δικαιώματα επί των ακινήτων του φορολογούμενου.

Σχετ. Άρθρο 23 παρ. 3 περ. α’ του ν. 3427/2005

1.2. Κυρώσεις σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Με τη νέα περ. ι’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ΚΦΔ (ν. 4174/2013) ρυθμίζεται περαιτέρω το ζήτημα της επιβολής προστίμων σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9).

Αναλυτικότερα, προβλέπεται πλέον με τις νέες αυτές διατάξεις του ΚΦΔ ότι σε περίπτωση μη υποβολής, εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) επιβάλλεται πρόστιμο γι’ αυτήν με την πράξη προσδιορισμού του φόρου, η οποία εκδίδεται βάσει της ως άνω δήλωσης.

Υπενθυμίζεται ότι για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη υποβολή ή την ελλιπή υποβολή δήλωσης Ε9 επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ, ανεξάρτητα αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος σε τήρηση λογιστικών βιβλίων. Σχετ. και η εγκ. ΠΟΛ. 1252/2015.

Σημειώνεται ότι με τις ίδιες διατάξεις θεσπίζεται και νομοθετικά μία ισχύουσα θέση της Φορολογικής Διοίκησης (όπως είχε διατυπωθεί στην εγκ. ΠΟΛ. 1252/2015), σύμφωνα με την οποία "σε περίπτωση υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων για περισσότερα του ενός (1) έτη, επιβάλλεται ένα μόνο πρόστιμο, εφόσον στις δηλώσεις αυτές επαναλαμβάνονται οι ίδιες μεταβολές." 

Επιπλέον, ορίζεται ότι δεν επιβάλλεται πρόστιμο στις δηλώσεις ΕΝ.Φ.Ι.Α. - πράξεις προσδιορισμού φόρου, οι οποίες συντίθενται μηχανογραφικά από τη Φορολογική Διοίκηση.

Σχετ. Άρθρο 54 παρ. 2 του ν. 4174/2013

1.3. Μη επιβολή προστίμων για εκπρόθεσμες δηλώσεις Ε9 ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν από τις 31.12.2014 μέχρι και 24.04.2019

Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) ετών 2010 και επόμενων, που υποβλήθηκαν από τις 31.12.2014 μέχρι και 24.04.2019 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4607/2019), δεν επιβάλλονται, κατά περίπτωση, το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 ή το αυτοτελές πρόστιμο του άρθρου 4 του ν. 2523/1997. Πρόστιμα που έχουν βεβαιωθεί δεν διαγράφονται. Τυχόν πρόστιμα που έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

Σχετ. Άρθρο 73 παρ. 3 του ν. 4607/2019

1.4. Δεν επιβάλλεται πρόστιμο για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας

Τέλος, δεν επιβάλλεται το πρόστιμο του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 στις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 που υποβάλλονται μέχρι την ανάρτηση των κτηματολογικών στοιχείων στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας, όπως αυτή προκύπτει από σχετική, Διαπιστωτική Πράξη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η οποία κοινοποιείται προς τον Υπουργό Οικονομικών.

Σχετ. Άρθρο 73 παρ. 4 του ν. 4607/2019

Alfred - 360°