Δηλώσεις με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2016

Ορίζεται ότι η καταβολή του φόρου που προκύπτει από δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίες έχουν καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου έκαστου φορολογικού έτους γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του πρώτου μήνα του επόμενου έτους, ενώ για τις δηλώσεις αυτής της περίπτωση που υποβάλλονται στις ΔΟΥ εμπρόθεσμα και η πράξη διοικητικού προσδιορισμού εκδίδεται μετά την 31η Δεκεμβρίου, η καταβολή του φόρου γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης.

 

Alfred - 360°