Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την «Επιστρεπτέα Προκαταβολή»

Κυριακή 5 Απριλίου 2020

Οι  οντότητες που απασχολούν από 1 έως 500 εργαζόμενους έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στο μέτρο της «επιστρεπτέας προκαταβολής»  με τον απαράβατο όρο να μην κάνουν απολύσεις, υποβάλλοντας την αίτησή τους στην  ηλεκτρονική πλατφόρμα myBusinessSupport της ΑΑΔΕ.

Οι επιχειρήσεις θα υποβάλλουν αιτήσεις χωρίς να γνωρίζουν τα κριτήρια «επιλεξιμότητας», τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες θα είναι «εξατομικευμένα». Θα ανακοινωθούν αφού κλείσει η περίοδος υποβολής αιτήσεων και πριν ανακοινωθούν τα αποτελέσματα τα οποία θα προκύψουν  ακριβώς στη βάση ενός αυτοματοποιημένου συστήματος  τυποποιημένων κριτηρίων. Οι ηλεκτρονικές πύλες της πλατφόρμας αναμένεται να ανοίξουν πιθανά σήμερα και θα κλείσουν στις 10 Απριλίου. Στη συνέχεια όλες  οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και  θα ανακοινωθεί η κατανομή των κονδυλίων ύψους 1 δισ ευρώ. Θα καταβληθεί προσπάθεια οι ενισχύσεις να κατατεθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων πριν το τέλος Απριλίου.  Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή της επιστρεπτέας προκαταβολής θα είναι η δήλωση του IBAN των επιχειρήσεων, αν δεν έχουν ήδη δηλώσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό στην ΑΑΔΕ. ΟΙ ενισχύσεις θα καταβληθούν απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό των ωφελούμενων, μέσω Taxis αλλά και η υποχρέωση εξόφλησής τους θα περάσει στο Taxis. Πρακτικά λοιπόν θα πρόκειται για μια βεβαιωμένη στην εφορία οφειλή, με ότι αυτό συνεπάγεται σε περίπτωση αθέτησης επιστροφής των ενισχύσεων σε χρονικό ορίζοντα 5 ετών, μετά από περίοδο χάριτος ενός έτους.

Η επιστροφή της προκαταβολής θα είναι ολική ή μερική. Το δημόσιο δεν πρόκειται να χαρίσει λεφτά, αλλά επιχειρήσεις οι οποίες προ της κρίσης του κορωνοϊού ήταν υγιείς, ενδεχομένως στο τέλος αυτής της φοβερής περιπέτειας να μην τα καταφέρουν. Για αυτές τις περιπτώσεις θα προβλέπονται διαγραφές  μέρους της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Γενικό πλαφόν στο ύψος των ενισχύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες δεν υπάρχει αλλά θα υπάρξουν ανώτατα όρια ενισχύσεων ανά επιχείρηση στη βάση των «κρυφών» κριτηρίων.

Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι ένα εργαλείο που θα καλύψει, όλους τους κλάδους της οικονομίας. Η επιστρεπτέα προκαταβολή αφορά συνολικά 1 δισ. ευρώ και χορηγείται εντός του Απριλίου, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

-  Αφορά οντότητες με προσωπικό από 1 έως 500 εργαζόμενους.

- Θα χορηγηθεί απευθείας από το κράτος, μέσω του Taxis.

- Χαρακτηρίζεται ως επιστρεπτέα γιατί είτε εις ολόκληρον είτε μερικώς -εξαρτάται από τη βιωσιμότητα της επιχείρησης-  θα επιστραφεί στο κράτος μέσα στα επόμενα χρόνια, με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο.

- Είναι πενταετής, εντός της οποίας το πρώτο έτος αποτελεί περίοδο χάριτος και δεν υπάρχει υποχρέωση αποπληρωμής δόσης ενίσχυσης, ενώ τα υπόλοιπα 4 έτη είναι η περίοδος αποπληρωμής σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

- Η επιλεξιμότητα εδράζεται στην αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης, σε σύγκριση με την προγενέστερη. Αυτό θα γίνει μέσα από ένα τυποποιημένο, αυτοματοποιημένο μηχανισμό, με βάση φορολογικά δεδομένα και άλλους οικονομικούς δείκτες. Το ύψος της ενίσχυσης θα προσδιορίζεται επίσης τυποποιημένα και η ενίσχυση θα είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφιστέα.

-  Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν αυτό το σχήμα θα πρέπει να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ (myBysinessSypport)  έως 10 Απριλίου με την προϋπόθεση  να διατηρήσουν τις θέσεις απασχόλησης».

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται συμπληρώνουν στην πλατφόρμα τα κατωτέρω στοιχεία:

Α. Κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος:

α) Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά στο Α’ τρίμηνο (Ιανουάριος – Μάρτιος) 2020,

διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ), που αφορά τον μήνα Μάρτιο 2020,

β) Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, που τηρούν:

β1) απλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

τα ακαθάριστα έσοδα Α΄Τριμήνου 2020, συγκεντρωτικά για το τρίμηνο,

β2) διπλογραφικά βιβλία, συμπληρώνουν,

το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,

το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

τα ακαθάριστα έσοδα Α΄ Τριμήνου 2020, διακριτά για κάθε μήνα.

Το σύνολο των εξόδων προσδιορίζεται από τον κωδικό 580 του εντύπου Ε3, μειούμενο κατά τον κωδικό 581 (παροχές σε εργαζόμενους) και κατά τον κωδικό 585 (διάφορα λειτουργικά έξοδα) στο μέρος που αφορά σε δαπάνες ενοικίου της επιχείρησης.

Β. Για τους μήνες Απρίλιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως τύπου τηρούμενων βιβλίων θα συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση, μέχρι τη δέκατη ημέρα του επόμενου μήνα.

Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από την επιχείρηση, θα επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος, στις αντίστοιχες φορολογικές χρήσεις, όταν αυτές υποβληθούν

 

MY BUSINESS SUPPORT

Alfred - 360°