Η Revival αντιλαμβάνεται την σημασία της διαθεσιμότητας των πληροφοριακών σας συστημάτων και την ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία των πληροφοριακών υποδομών σας. Για το λόγο αυτό σας προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις επιχειρηματικής συνέχειας (Backup & Recovery Solutions) και γρήγορης ανάκαμψης λειτουργίας κρίσιμων επιχειρησιακών λειτουργιών των πληροφοριακών σας συστημάτων σε περίπτωση φυσικών ή άλλων καταστροφών .