ΔΟΥ: Προθεσμία 30 ημερών για μεταβολές στο μητρώο.

Παρασκευή 19 Αυγούστου 2016

Σε 30 ημέρες, από 10 που ήταν, αυξήθηκε από πς 3 Αύγουστου η προθεσμία που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι προκείμενου να ενημερώσουν το Τμήμα Μητρώου της αρμόδιας ΔΟΥ για τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στα στοιχεία της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

Αυτό γνωστοποιήθηκε αρμοδίως με την υπ’ αριθμ. ΠΟΛ 1122/2016 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, το κείμενο της εν λόγω εγκυκλίου έχει ως εξής:

Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ170Α’), οι οποίες είχαν αντικατασταθεί με την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287Α’), τροποποιούνται εκ νέου με τις διατάξεις των παραγράφων 2α, 2β, 2γ του άρθρου 40 του ν. 4410/2016 (ΦΕΚ 141 Α’) και διαμορφώνονται ως εξής: «4. Ο φορολογούμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός τριάντα (30) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών εγκαταστάσεων, την έδρα, το αντικείμενο της δραστηριότητας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά τον χρόνο της εγγραφής. Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκεινται σε προθεσμία. Ο φορολογούμενος δεν μπορεί να επικαλείται έναντι της Φορολογικής Διοίκησης τις μεταβολές των προηγουμένων εδαφίων μέχρι τον χρόνο ενημέρωσής της. Με απόφαση του γενικού γραμματέα καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης και οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας παραγράφου»

Οι ως άνω διατάξεις έχουν ισχύ από 3-8-2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4410/2016 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν και περιπτώσεις για τις οποίες η προθεσμία των δέκα (10) ημερών για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μεταβολής δεν είχε λήξει κατά ης 3-8-2016.

Alfred - 360°