Δράση «Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων εθνικού μητρώου “Elevate Greece” εν μέσω πανδημίας COVID-19»

Δικαιούχοι

ΜμΕ Επιχειρήσεις, εγγεγραμμένες στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece».

Είδος ενίσχυσης

Επιχορήγηση/ Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής

Όλη η Ελλάδα

Όροι και προϋποθέσεις

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να λειτουργούν νόμιμα στη ελληνική επικράτεια
  • Να έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 1/1/2020
  • Να είναι Πολύ Μικρές, Μικρές ή Μεσαίες Επιχειρήσεις
  • Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 να είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 10.000 ευρώ
  • Να υπάρχει συμβατότητα με λίστα πληττόμενων ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
  • Να μην χαρακτηρίζονται «προβληματικές» σύμφωνα τον ορισμό του προσωρινού πλαισίου στήριξης
  • Ο τομέας καινοτομίας να είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3.
     

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ. Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.

 

Προϋπολογισμός

€ 60.000.000

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Alfred - 360°