Δυνατότητα και σε μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν σε κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως «διατηρητέα», «μνημεία» ή «παραδοσιακά»

Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018
Δυνατότητα και σε μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν σε κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί ως «διατηρητέα», «μνημεία» ή «παραδοσιακά»

Μια ακόμη τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: "I) Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Πρόληψη και τη Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, II) Ενσωμάτωση της 2005/214/ΔΕΥ απόφασης - πλαίσιο, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση - πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης επί χρηματικών ποινών και III) Άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων".

Με την προτεινόμενη τροπολογία:

α. Συμβάσεις για μίσθωση χώρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας για την εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με διαφημιστικό υλικό που παρέχει ο Ε.Ο.Τ., συνάπτονται απευθείας με το μέσο ή τον εκπρόσωπο του ή τον αντιπρόσωπο του, ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά πληρωμής των σχετικών δαπανών κ.λπ.

β. Σε τρίτες χώρες οι προμήθειες των ειδών, καθώς και η ανάθεση των υπηρεσιών και της εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται για την τουριστική προβολή της Ελλάδας διενεργούνται απευθείας από τα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ. κατά αναλογική εφαρμογή ρυθμίσεων του Υπουργείου Εξωτερικών (οι εν λόγω προμήθειες απαλλάσσονται από κάθε κράτηση υπέρ του Δημοσίου και τρίτων), μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν Γραφεία του Ε.Ο.Τ. Σε αυτή την περίπτωση η ανάθεση γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των μνημονευόμενων προγραμμάτων, δράσεων, εκδηλώσεων (π.χ. για προβολή, διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις κ.λπ.)

Δίνεται η δυνατότητα και σε μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα να λειτουργούν σε κτίσματα που έχουν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ως «διατηρητέα», «μνημεία» ή «παραδοσιακά», τηρουμένων των ισχυουσών προδιαγραφών.

Παρατείνεται εκ νέου έως 31.12.2020 (έληξε 30.12.2014) η προθεσμία υποβολής των μνημονευόμενων δικαιολογητικών προκειμένου να είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ολικής ή τμηματικής λειτουργίας σε υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες.

Αιτιολογική Έκθεση

Άρθρο ...


Με την προτεινόμενη ρύθμιση εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομικών και Τουρισμού προκειμένου, με κοινή απόφασή τους, να καθορίσουν την διαδικασία και τον καθορισμό των δικαιολογητικών πληρωμής των σχετικών δαπανών και κάθε άλλη σχετική διαδικαστική λεπτομέρεια, για την εκτέλεση των συμβάσεων μίσθωσης χώρου/χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας, έντυπης, διαδικτυακής ή κάθε άλλης μορφής (όπως ιδίως έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, εξωτερική και κινητή διαφήμιση), για την εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, λαμβάνοντας υπόψιν την ανάγκη στοχευμένης επιλογής μέσων με βασικό κριτήριο την επίτευξη των τιθέμενων στόχων της στρατηγικής του Υπουργείου για την ανάπτυξη του τουρισμού, στα πλαίσια των ιδιόμορφων συνθηκών που παρουσιάζει κάθε φορά η σχετική τουριστική αγορά, καθώς και την ανάγκη συνεχούς προσαρμογής στα δεδομένα του διεθνούς ανταγωνισμού και αποφυγής χρονοβόρων διαδικασιών. Πρόκειται δε, για συμβάσεις που αφορούν στην υλοποίηση προγράμματος προώθησης και προβολής, το οποίο καταρτίζει ο ίδιος ο EOT με τα δικά του μέσα και με υλικό που παρέχει ο ίδιος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας ως προς τη διασφάλιση της μεγαλύτερης κάλυψης σε επίπεδο αγοράς με τη στροφή σε στοχευμένες αγορές αλλά και η εφαρμογή καινοτόμων εργαλείων ειδικά σχεδιασμένων για την ενίσχυση της επικοινωνίας της θετικής εικόνας της χώρας.

Με την δεύτερη παράγραφο επιχειρείται η κάλυψη υφιστάμενου νομοθετικού κενού για την εκτέλεση προγραμμάτων προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, και πάσης φύσεως δράσεις προβολής και προώθησης (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε εκθέσεις, σε τουριστικές εκδηλώσεις), οι προμήθειες, υπηρεσίες και εργασίες σε τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω αναλογικής εφαρμογής για τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, των προβλεπομένων στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 168 ρυθμίσεων του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών που κυρώθηκε ως κώδικας με τον ν. 3566/2007 (ΦΕΚ Α' 117), όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο....

Σύμφωνα με την υποπερίπτ. στστ) της περίπτ. α) παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α'155) τα "Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979" εντάσσονται στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, μαζί με τα ξενοδοχεία, τα κάμπινγκ κ.λπ., ενώ δεν προβλέπεται η λειτουργία μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων (πχ ενοικιαζόμενα δωμάτια - διαμερίσματα) εντός παραδοσιακών, διατηρητέων μνημείων κτισμάτων. Δεδομένου ότι στη σύγχρονη τουριστική πραγματικότητα υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την αποκατάσταση παραδοσιακών, διατηρητέων, μνημείων κτισμάτων, η οποία αποκατάσταση αποτελεί εξάλλου και προτεραιότητα για το ΠΑΑ 2014-2020 και ειδικότερα για τις δράσεις των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων (CLLD/LEADER), κρίνεται σκόπιμη η εισαγωγή νέας μορφής καταλύματος, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός κτισμάτων που έχουν χαρακτηριστεί ως «παραδοσιακά», «διατηρητέα»,«μνημεία» από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Για το λόγο αυτό καταργείται η υποπερίπτ. στστ) της περίπτ. α) παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 και προτείνεται νέα διάταξη που επιτρέπει σε καταλύματα κάθε μορφής και κατηγορίας να λειτουργούν εντός χαρακτηρισμένων κτιρίων, με την προϋπόθεση ότι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν την κάθε κατηγορία κτίσματος και την κάθε μορφή καταλύματος αλλά και σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις που ισχύουν (χωροταξικές, πολεοδομικές κλπ).

Άρθρο...

Παρ' ότι με τις ρυθμίσεις του ν. 4070/2012 (Α' 82) και ιδίως το άρθρο 166 «Μεταβατικές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4276/2014 (Α' 155), έγινε προσπάθεια επίσπευσης των (θεσπισθέντων με το ν. 2160/1993 αλλά και πριν από αυτόν) διαδικασιών αδειοδότησης, με σκοπό την εξοικονόμηση πολύτιμου για τους επενδυτές χρόνου και την αποφυγή άσκοπων νομικών επιπλοκών για πλήθος λιμενικών τουριστικών υποδομών, εκτός και εντός κεντρικού κρατικού ελέγχου, η εκεί ορισθείσα χρονική προθεσμία, δεν επέφερε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών έκδοσης δικαιολογητικών που έλειπαν. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, επεκτείνεται ο χρόνος ισχύος της ανωτέρω διάταξης, δίνοντας τη δυνατότητα σε υφιστάμενους τουριστικούς λιμένες, οι οποίοι στερούνται άδειας λειτουργίας, να αδειοδοτηθούν για το σύνολο ή για τμήμα τους, μετά από υποβολή του σχετικού αιτήματος και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Διευκρινίζεται πως σε ό,τι αφορά το δικαιολογητικό δ) : «ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του ν. 2160/1993 (Α'118) τουριστικούς λιμένες, έγκριση της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα», για τους τουριστικούς λιμένες που χωροθετήθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 2160/1993, νοείται το ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε ο ν. 2160/1993, ήτοι το Α' 118.

Με τον τρόπο αυτό παρατείνεται η δυνατότητα άμεσης επίλυσης χρόνιων προβλημάτων αξιοποίησης τουριστικών λιμενικών υποδομών, μέσω της νόμιμης λειτουργίας τους και παράλληλα διευκολύνεται ο κρατικός έλεγχος του συνόλου των τουριστικών λιμένων, ανεξάρτητα από το χρόνο δημιουργίας τους.

Προτεινόμενες Διατάξεις

Άρθρο ...


Στο τέλος της περιπτ. β) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3270/2004 (Α' 187), όπως ισχύει, προστίθενται περιπτώσεις αα) και ββ) ως εξής:
«αα) Συμβάσεις για μίσθωση χώρου και χρόνου σε πάσης φύσεως μέσα μαζικής επικοινωνίας, έντυπης, διαδικτυακής ή κάθε άλλης μορφής (όπως ιδίως έντυπα, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο, διαφήμιση σε ψηφιακά μέσα, εξωτερική, σταθερή και κινητή διαφήμιση) για την εν γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, με διαφημιστικό υλικό που παρέχει ο EOT, συνάπτονται απευθείας με το μέσο ή τον εκπρόσωπο του ή τον αντιπρόσωπο του, ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού και με την επιφύλαξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 7. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Τουρισμού καθορίζονται τα θέματα σχετικά με την διαδικασία και τον καθορισμό των δικαιολογητικών πληρωμής των σχετικών δαπανών, καθώς και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια.
ββ) Σε τρίτες χώρες οι προμήθειες των ειδών, η ανάθεση των υπηρεσιών και της εκτέλεσης των εργασιών που απαιτούνται για την τουριστική προβολή της Ελλάδας διενεργούνται απευθείας από τα Γραφεία Εξωτερικού του Ε.Ο.Τ, κατ' εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 168 του το ν. 3566/2007 (Α' 117), μετά από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ . Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις χώρες στις οποίες δεν υπάρχουν Γραφεία του Ε.Ο.Τ. οπότε η ανάθεση γίνεται από την Κεντρική Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση προγραμμάτων προβολής, διαφήμισης, δημοσίων σχέσεων, και πάσης φύσεως δράσεις προβολής και προώθησης (όπως ιδίως συμμετοχή σε εκθέσεις, ή σε διάφορες εκδηλώσεις ή δράσεις δημοσίων σχέσεων) και σε συνεργασία με τις κατά τόπους αρμόδιες ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές, όπου κριθεί ότι απαιτείται.

Άρθρο ...

1. Προστίθεται περίπτ. γ' στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.4276/2014 (Α' 155) ως εξής:
«γ. Τουριστικά καταλύματα σε κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς: Τουριστικά καταλύματα, δύνανται να λειτουργούν και σε κτίρια που έχουν χαρακτηριστεί βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ως «διατηρητέα» ή «νεώτερα μνημεία», καθώς και σε προϋφιστάμενα του 1955 κτίρια για τα οποία το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής του άρθρου 7 του ν. 4495/17, βάσει αναλυτικής τεχνικής έκθεσης, φωτογραφικής τεκμηρίωσης και εμπεριστατωμένης γνωμοδότησης του διαπιστώνει τον παραδοσιακό αρχιτεκτονικό και μορφολογικό χαρακτήρα τους , τηρουμένων των προδιαγραφών που ισχύουν για κάθε συγκεκριμένη μορφή καταλύματος και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3028/2002.
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός των ως άνω κτιρίων, που έχουν αδειοδοτηθεί μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κατατάσσονται αυτοδίκαια σε κατηγορίες αστέρων ως εξής: τα ΑΑ' και Α' τάξης στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία των 2 αστέρων. Η ως άνω -προσωρινή- κατάταξη ισχύει μέχρι την 31- 12-2018, ημερομηνία κατά την οποία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η επανακατάταξη του συνόλου των κύριων τουριστικών καταλυμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4276/2014. Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα εντός των ως άνω κτιρίων κατατάσσονται αντίστοιχα ως εξής: τα Α' τάξης σε 4 κλειδιών, τα Β' τάξης σε 3 κλειδιών και τα Γ' τάξης σε 2 κλειδιών.

2. Η περίπτωση στστ) της παρ. 2α του άρθρου 1 καθώς και η παράγραφος 10 του άρθρου 49 καταργούνται».

Άρθρο...

Το πρώτο εδάφιο της περίπτ. α' της παρ. 7 του άρθρου 166 του ν. 4070/2012 (Α'82) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7.α. Στους υφιστάμενους κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, τουριστικούς λιμένες, χορηγείται άδεια ολικής ή τμηματικής λειτουργίας, εφόσον ο φορέας διαχείρισης του λιμένα υποβάλει μέχρι τις 31.12.2020: 
α) αίτηση συνοδευόμενη από τη σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης, όπου αυτή απαιτείται ή την υπουργική απόφαση παραχώρησης 
β) απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σε ισχύ ή βεβαίωση υποβολής μελετών για την έγκριση ή την ανανέωση περιβαλλοντικών όρων
γ) τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στα στοιχεία β', δ' και ε' της παρ.10.1 του άρθρου 160 του ν.4070/2012
δ) ΦΕΚ χωροθέτησης ή, για τους προ του ν. 2160/1993 (Α'118) τουριστικούς λιμένες, έγκριση της θέσης δημιουργίας του τουριστικού λιμένα».Πηγή: Taxheaven

Alfred - 360°