Δυνατότητα πληρωμής φόρων σε 12 ή 24 δόσεις

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017
Δυνατότητα πληρωμής φόρων σε 12 ή 24 δόσεις

Στο τέλος του επόμενου μήνα πε­ρισσότεροι από 2,5 εκατ. φορολο­γούμενοι καλούνται να πληρώσουν την πρώτη δόση του φόρου για τα εισοδήματα του 2016, ενώ στα τέλη Σεπτεμβρίου ξεκινά και η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. Ωστόσο, η αύξηση των φόρων τα τελευταία χρόνια αλλά και οι δεκάδες φορολογικές υπο­χρεώσει καθιστούν αδύνατη για πολλούς φορολογουμένους την πληρωμή του συνόλου των φόρων που τους αναλογούν. Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι το ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το οποίο μήνα με τον μή­να αυξάνεται. Μάλιστα, τα νοικο­κυριά και οι επιχειρήσει αφήνουν κάθε μήνα απλήρωτους φόρους ύψους 1 δισ. ευρώ.

Όσοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη ρύθμιση του υπουργείου Οικονο­μικών που προβλέπει την πληρωμή των φόρων σε 12 ή 24 δόσεις, υπό προϋποθέσεις. Παρακάτω παρα­τίθενται οδηγίες, υπό τη μορφή ερωτήσεων και απαντήσεων, για τους φορολογουμένους που επι­θυμούν να πληρώσουν τοε φόρους σε περισσότερες δόσεις.

1. Πού υποβάλλεται η αίτηση για υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης;

- Η αίτηση υποβάλλεται, εφόσον αυτό υποστηρίζεται, ηλεκτρονικά σε εφαρμογή στην ηλεκτρονική δι­εύθυνση της ΑΑΔΕ: http://www.aa- de.gr/polites/aitese-iythmises-oph- eilon και κατ’ εξαίρεσιν στο Δικα­στικό Τμήμα της εφορίας, ο προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης των ρυθμιζόμενων οφειλών.

2. Σε περίπτωση απώλειας της ρύθμισης μπορεί να ενταχθεί κάποιος εκ νέου;

- Ναι, εφόσον η απώλεια οφεί­λεται σε λόγους ανωτέρας βίας, ο οφειλέτης μπορεί εντός δύο μηνών από την απώλειά της να υποβάλει άπαξ αίτηση επανένταξής του στη ρύθμιση μαζί με τα στοιχεία που θεμελιώνουν τη συνδρομή των λό­γων ανωτέρας βίας.

3. Πώς καταβάλλονται οι δόσεις των ρυθμίσεων;

- Η καταβολή των δόσεων των ρυθμίσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες, ΕΛΤΑ) με τη χρήση μοναδικού ανά ρυθ­μισμένη οφειλή κωδικού, της Ταυτότητας Ρυθμισμένης Οφειλής (ΤΡΟ). Ειδικότερα η καταβολή των δόσεων διενεργείται με επιμέλεια του οφειλέτη με πάγια εντολή πληρωμής, εφόσον υποστηρίζεται από τον φορέα είσπραξης.

4. Ποιες οι συνέπειες καθυστέρησης μιας δόσης της ρύθμισης;

- Η καθυστέρηση πληρωμής μίας δόσης συνεπάγεται την επιβάρυν­ση αυτής με προσαύξηση 15%. Η καθυστέρηση δόσης μπορεί, υπό προϋποθέσεις και κατά περίπτωση, να συνεπάγεται απώλεια της ρύθμισης.

5. Ποια μέτρα εκτέλεσης λαμβάνονται για το μη ρυθμισμένο χρέος;

- Για την είσπραξη των ληξιπρό­θεσμων χρεών προς το Δημόσιο που δεν έχουν υπαχθεί σε νομο­θετική ρύθμιση μπορεί να ληφθούν, κατά την κρίση του προ­ϊσταμένου της αρμόδιας αρχής για την επιδίωξη της οφειλής, τα εξής μέτρα:

α) Κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη, είτε κινητών και απαιτήσεων, γενικώς, του οφει­λέτη που βρίσκονται στα χέρια τρίτου.

β) Κατάσχεση ακινήτων. Εκτός των ανωτέρω είναι δυνατή, σύμ­φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η λήψη εις βάρος του οφειλέτη του Δημοσίου διοικητικών, ασφαλιστι­κών και δικαστικών μέτρων.

 

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alfred - 360°