Ε.2047/2019 Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019
Ε.2047/2019 Μείωση του συντελεστή φορολόγησης των μερισμάτων για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.4603/2019 (ΦΕΚ Α' 48) αναφορικά με τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 64 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος).

Με την παρ.1 του άρθρου 65 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε η παρ.1 του άρθρου 40 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) με την οποία καθορίζεται ο φορολογικός συντελεστής για το εισόδημα από κεφάλαιο. Με τη διάταξη αυτή τα μερίσματα φορολογούνται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Με την παρ. 2 του άρθρου 65 του νόμου αυτού αντικαταστάθηκε η περ. α' της παρ.1 του άρθρου 64 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ). Με τη διάταξη αυτή ο συντελεστής παρακράτησης φόρου στα μερίσματα ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%)

Με την παρ.3 του άρθρου 65 του νόμου αυτού ορίζεται ότι οι ως άνω διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2019 και μετά.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Alfred - 360°