ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» κατά της εισφοροδιαφυγής

Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018
ΕΦΚΑ: Ηλεκτρονικό «δίχτυ» κατά της εισφοροδιαφυγής

Τον ανασχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων διοικητικών και ελεγκτικών διαδικασιών στον ΕΦΚΑ με στόχο την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής, μέσα από τη λειτουργία νέου πληροφοριακού συστήματος, υπέγραψε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου Γιώργος Ιωαννίδης. Το νέο portal θα έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης των στοιχείων του συστήματος με τα στοιχεία άλλων πληροφοριακών συστημάτων των ελεγκτικών μηχανισμών του Δημοσίου για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης των ελέγχων του ΕΦΚΑ για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής.

Το έργο που θα υλοποιηθεί θα έχει τρεις βασικούς άξονες.

1. Υπηρεσίες Μελέτης Αναδιοργάνωσης Διοικητικών και Ελεγκτικών Διαδικασιών του ΕΦΚΑ: Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει την εκπόνηση και πρόταση σειράς βελτιώσεων στον τρόπο λειτουργίας των περιφερειακών και τοπικών Υποκαταστημάτων και των ΠΕΚΑ του ΕΦΚΑ, για την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, καθώς και στον Εσωτερικό Έλεγχο των λειτουργιών των Υποκαταστημάτων και των ΠΕΚΑ του ΕΦΚΑ.

2. Συμβουλευπκές Υπηρεσίες για την Υποστήριξη της Διαλειτουργικότητας: Η παρέμβαση αυτή θα περιλαμβάνει την επεξεργασία όλων των αναγκαίων μέτρων που θα οδηγήσουν στην ικανοποίηση των αναγκών για διαλειτουργικότητα καθώς και στην επίτευξη της ανταλλαγής των δεδομένων στόχευσης και των αποτελεσμάτων των ελέγχων με άλλους φορείς. Στο πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται δύο τύποι εγγράφων συμφωνιών, τα «Μνημόνια Συνεργασίας» και οι «Συμφωνίες Ασφαλούς Διασύνδεσης», τις οποίες θα συνάπτει ο ΕΦΚΑ με τους φορείς με τους οποίους θα διαλειτουργεί και για τα οποία προβλέπεται η κατάρτιση, η εποπτεία της εφαρμογής τους και η τροποποίησή τους εφόσον αυτό απαιτηθεί.

3. Ο σχεδιασμός, η υλοποίηση, η εγκτατάσταση και θέση σε παραγωγική λειτουργία Πληροφοριακού Συστήματος που θα προσφέρει συγκεκριμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εργαλεία για την εξυπηρέτηση των εμπλεκομένων στις παραπάνω ανασχεδιασμένες διαδικασίες, με σκοπό την αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και της εισφοροαποφυγής. Αυτός ο τρίτος άξονας θα περιλαμβάνει:

■ Διαδικτυακά πύλη (Portal) για την εισφοροδιαφυγή-εισφοροαποφυγή.

■ Λειτουργική ενότητα διαχείρισης εγγράφων και ροών εργασίας (Document Management και Workflow tools)

■ Λειτουργική ενότητα «Στόχευση των Ελέγχων»

■ Λειτουργική ενότητα «Διαχείριση των Ελεγκτικών Πόρων»

■ Λειτουργική ενότητα «Προγραμματισμός και Ανάθεση των Ελέγχων»

■ Λειτουργική ενότητα «Διενέργεια των Ελέγχων και των Επιτόπιων Ελέγχων»

■ Λειτουργική ενότητα «Ολοκλήρωση των Ελέγχων»

■ Λειτουργική ενότητα «Εποπτεία και Ανατροφοδότηση»

■ Λειτουργική ενότητα επιχειρησιακής ευφυΐας, ανάλυσης και επιτελικής πληροφόρησης (Reporting, ΒΙ ΚΑΙ Analytics tool)

■ Λειτουργική ενότητα Διαλειτουργικότητας και ανοιχτών δεδομένων (Web Sendees ΚΑΙ Interoperability tools)

 

Στο «στόχαστρο» μπαίνουν οι σύγχρονες... πατέντες

Η ολοκλήρωση του νέου συστήματος και η ένταξή του στον μηχανισμό εποπτείας και ελέγχου του ΕΦΚΑ, δηλαδή του ΚΕΑΟ, εκτιμάται ότι θα συμβάλει ακόμη περισσότερο στην αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής και στον έγκαιρο εντοπισμό των συστηματικών οφειλετών. Στόχος είναι ο εντοπισμός των περιπτώσεων οργανωμένης εισφοροδιαφυγής και συστηματικής δημιουργίας οφειλών, η οποία στην πράξη εκδηλώνεται με τους ακόλουθους τρόπους: α) Δημιουργία οφειλών από επιχειρήσεις με σημαντικό κύκλο εργασιών που ανήκουν σε επιχειρηματίες χωρίς προσωπική περιουσία, τα δε περιουσιακά στοιχεία που αυτοί ή άλλες επιχειρήσεις τους διέθεταν στο παρελθόν έχουν διοχετευθεί σε τρίτους, β) Δημιουργίας οφειλών από εταιρείες χωρίς περιουσιακά στοιχεία με εικονικούς υπεύθυνους, που δηλώνουν σαν έδρα κάποιο λογιστικό ή δικηγορικό γραφείο, γ) Δημιουργία οφειλών από εταιρείες με διαχειριστές, μέλη ή Διευθύνοντες Σύμβουλους πρόσωπα χωρίς περιουσιακά στοιχεία, δ) Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα, το ίδιο αντικείμενο εργασιών και τον ίδιο διακριτικό τίτλο με επιχείρηση που δημιούργησε οφειλές και κατόπιν έπαψε να υποβάλλει ΑΠΔ. Στη νέα αυτή επιχείρηση ασφαλίζεται και το προσωπικό της παλιάς.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°