Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών ασφαλισμένων έτους 2018

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

1. Η αριθμ. πρωτ Δ.15/Δ΄/οικ.61080/1692/5.12.2018 Εγκύκλιος οδηγία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

2. Οι αριθμ. 1/2017, 3/2017, 11/2017, 17/2017, 27/2017, 7/2018, 21/2018, 45/2018, 50/2018 και 8/2019 Εγκύκλιες Οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης

Εισφορών ΕΦΚΑ.

Με τις πιο πάνω σχετικές εγκύκλιες οδηγίες κοινοποιήθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών για τις περιπτώσεις ασφαλισμένων Αγροτών, Αυτοαπασχολούμενων και Ελευθέρων Επαγγελματιών καθώς και ο τρόπος προσδιορισμού της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών από 01.01.2017 και εφεξής.

Με αφορμή την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και εισφορών ειδικών κατηγοριών, και ενσωματώθηκαν νέες ρυθμίσεις ασφάλισης και εισφοροδότησης.

Με το παρόν παρέχονται οδηγίες για τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και τη μηχανογραφική τους απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών».

Α. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με παράλληλη μισθωτή απασχόληση/δραστηριότητα (άρθρο 36 παρ.1 και 2 του ν.4387/2016)

Για την ακριβέστερη προσέγγιση των εισφοροδοτούμενων αποδοχών μισθωτών, μετά από συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες και Φορείς, ελήφθησαν στοιχεία από:

την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (ΕΑΠ): για απασχολούμενους στο Δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ·
τη Βουλή των Ελλήνων: για τους απασχολούμενους στη βουλή των Ελλήνων,
το ΝΑΤ: για ασφαλισμένους που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 στο π. ΝΑΤ, και από 01/07/2017 καταβάλλουν εισφορές σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ. 6 του ίδιου νόμου.

Β. Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών υγειονομικών αμειβόμενων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ).

Με το αριθμ.πρωτ. ΔΙΕΙΣΦΜΜ/647/823855/05.07.2019 δόθηκαν οδηγίες για την ασφαλιστική αντιμετώπιση των υγειονομικών που διατηρούν ενεργή Μη Μισθωτή δραστηριότητα και παράλληλα απασχολούνται σε επιχειρήσεις ή Νομικά Πρόσωπα αμειβόμενοι με ΔΠΥ.

Τα πρόσωπα της κατηγορίας αυτής εξαιρούνται από τις διατάξεις της παρ.9 άρθρου 39 και εισφοροδοτούνται ως Μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι με παράλληλη μισθωτή απασχόληση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4387/2016 (εγκ.27/2017).

Για την υλοποίηση της διαδικασίας εκκαθάρισης εισφορών, ακολουθούνται οι πιο κάτω ενέργειες: 

Λαμβάνεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από μη μισθωτή δραστηριότητα προηγούμενου έτους, όπως ισχύει, αφαιρουμένων των αποδοχών που έχουν ήδη εισφοροδοτηθεί μέσω ΑΠΔ (άρθρο 39 παρ.9) καθώς αφορούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. 
Συνυπολογίζονται οι μηνιαίες αποδοχές μισθωτής απασχόλησης του έτους εκκαθάρισης προκειμένου να προσδιοριστεί η μηνιαία βάση υπολογισμού. 
Ελέγχεται η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων καθώς και η υποχρέωση καταβολής της εισφοράς υπέρ Στέγης Υγειονομικών. 
Προσδιορίζονται τα χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης με μισθωτή απασχόληση και ακολουθεί υπολογισμός εισφορών κατά τα γνωστά.

Γ. Υγειονομικοί – Αποζημιώσεις ΚΕΠΑ

Αποζημιώσεις υγειονομικών από τη συμμετοχή τους σε Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας ΚΕΠΑ δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές από 01/07/2018 (Αρ.πρωτ:Φ10042/οικ.13567/329/08.06.2019 ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46 έγγραφο ΥΠΕΚΑΑ). Το εισόδημα αυτό αφαιρείται με μαζική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ, από το ΚΦΑ προηγούμενου έτους όπως αυτό αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.

Δ. Ορκωτοί Λογιστές – Θέαμα Ακρόαμα – Αμειβόμενοι με ΔΠΥ

Εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα των προσώπων αυτών, όπως είναι γνωστό, εισφοροδοτείται μέσω υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ). Το εισόδημα αυτό αφαιρείται με μαζική επεξεργασία από την ΗΔΙΚΑ, από το ΚΦΑ προηγούμενου έτους όπως αυτό αποστέλλεται από την ΑΑΔΕ.

Ε. Εταίροι και διαχειριστές πολυπρόσωπων ΙΚΕ

Έχει ενσωματωθεί η διαδικασία εισφοροδότησης διαχειριστών πολυπρόσωπων ΙΚΕ που είναι ταυτόχρονα και εταίροι, και από 01/06/2018 καταβάλλουν εισφορές μόνο επί του εισοδήματος που προκύπτει από την άσκηση της διαχείρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (σχετ. η αριθμ.21/2019 εγκύκλιος).

ΣΤ. Χρονοδιάγραμμα διαχείρισης αποτελέσματος εκκαθάρισης

Για τη διαχείριση του αποτελέσματος εκκαθάρισης, κατά περίπτωση, θέτουμε υπόψη σας τα εξής: 

Για πιστωτικό υπόλοιπο άνω των 50,01€, δύναται να συμψηφιστεί με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.

Για την άσκηση του δικαιώματος επιλογής, παρέχεται δυνατότητα υποβολής αίτησης -δήλωσης συμψηφισμού έως 30.08.2019, στον Ιστότοπο του ΕΦΚΑ (Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, Υποχρεώσεις Κοινωνικής Ασφάλισης, Εκκαθάριση έτους 2018).

Μετά την πάροδο της πιο πάνω προθεσμίας και εφόσον δεν έχει υποβληθεί σχετική αίτηση, το ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων που έχουν δηλώσει αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ). 

Χρεωστικό υπόλοιπο εκκαθάρισης αναζητείται ισόποσα κατανεμημένο σε πέντε (5) μηνιαίες δόσεις, της πρώτης καταβαλλόμενης έως 30.08.2019. 

Για τη βεβαίωση του χρεωστικού υπολοίπου της εκκαθάρισης στο ΚΕΑΟ και την ενδεχόμενη ρύθμισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4611/2019 θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

Ζ . Παραμετροποίηση Μηχανογραφικού Συστήματος

Για την υποστήριξη των αλλαγών που πραγματοποιήθηκαν κατά την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018, επήλθαν προσαρμογές στη μηχανογραφική εφαρμογή « Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων». Συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν προϋπάρχουσες οθόνες και δημιουργήθηκαν νέες ως εξής:

1. «Πρόσθετα στοιχεία ΚΦΑ»

Στην κεντρική οθόνη αναζήτησης «ΕΙΣΦΟΡΕΣ» 

«Ανάλυση οφειλής Μη Μισθωτού» δημιουργήθηκε νέα οθόνη «Πρόσθετα στοιχεία ΚΦΑ», στην οποία απεικονίζεται το ετήσιο εισόδημα που αφαιρείται από το ΚΦΑ του έτους εκκαθάρισης στις περιπτώσεις που αυτό δεν υπόκειται σε εισφοροδότηση.

Ειδικότερα, ανάλογα με την πηγή προέλευσης τα εισοδήματα διακρίνονται σε αυτά που έχουν εισφοροδοτηθεί μέσω ΑΠΔ και αυτά που δεν υπόκειται σε εισφοροδότηση. (περιπτώσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 9 άρθρου 39, Ορκωτοί Λογιστές, Θέαμα – Ακρόαμα και ΚΕΠΑ).

2. «Στοιχεία ΑΠΔ»

Τροποποιήθηκε η οθόνη στην οποία απεικονίζονται τα μηνιαία στοιχεία των ΑΠΔ προκειμένου να εμφανίζεται ένδειξη της κράτησης για την εισφορά Ανεργίας καθώς και της εισφοράς Στέγης Υγειονομικών.

Αναλυτικές οδηγίες για τις ανωτέρω επιλογές – οθόνες έχουν προσαρμοστεί στο εγχειρίδιο της εφαρμογής, το οποίο μπορείτε να το αναζητήσετε από επιλογή της εφαρμογής «ΟΔΗΓΙΕΣ».

Η. Απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Για την απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες, στην οθόνη «Εκκαθάριση», δημιουργήθηκε Πίνακας με Ιστορικό Εκκαθαρίσεων Ασφαλιστικών εισφορών ανά έτος.

Στα επιμέρους στοιχεία της εκκαθάρισης του έτους, προστέθηκε νέο πεδίο που τιτλοφορείται «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» στο οποίο απεικονίζονται συμπληρωματικά στοιχεία ως προς την ανάλυση του πεδίου «ΚΑΘΑΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ».

Ειδικότερα εμφανίζεται το σύνολο ανά πηγή που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του ΚΦΑ, ως εξής:

ΚΦΑ: Το άθροισμα των πηγών εισοδημάτων όπως εστάλησαν από την ΑΑΔΕ και χρησιμοποιήθηκαν για την εισφοροδότηση.

Εισόδημα που δεν εισφοροδοτείται: Το σύνολο του εισοδήματος που αφαιρείται από το ΚΦΑ, είτε γιατί έχει ήδη εισφοροδοτηθεί είτε γιατί δεν εμπίπτει σε εισφοροδότηση.

Καταβλητέες εισφορές: Το σύνολο των καταβλητέων εισφορών του προηγούμενου έτους.

Θ. Εξόφληση εισφορών

Κατά την περίοδο από 01/7/2019 έως 30/09/2019 εξελίσσονται και υλοποιούνται ταυτόχρονα διαδικασίες σχετικά με: 

Έκδοση μηνιαίων εισφορών
Εκκαθάριση έτους 2018
Ροές τροποποιήσεων εκκαθάρισης ετών 2017, 2018
Βεβαίωση οφειλών στο ΚΕΑΟ
Ρύθμιση οφειλών.

Στο πλαίσιο αυτό και προκειμένου να εκτελούνται απρόσκοπτα οι προαναφερόμενες διαδικασίες, καταβολές που θα πραγματοποιηθούν προτεραιότητα έως την 31/7/2019 θα εξοφλήσουν κατά ληξιπρόθεσμες δόσεις εκκαθάρισης 2017 ή οφειλόμενες τρέχουσες εισφορές 2019. Μετά την 01/08/2019 τα καταβαλλόμενα ποσά θα εξοφλούν κατά προτεραιότητα την παλαιότερη δόση εκκαθάρισης.

Παρακαλούμε με ευθύνη των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποκαταστημάτων να λάβει γνώση ενυπόγραφα το προσωπικό των υπηρεσιών αρμοδιότητας σας.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΦΚΑ

Λ. ΣΕΜΠΟΣ

 

Η ΠΡ/ΝΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ε. ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ

Alfred - 360°