Εκπνέει η προθεσμία για δηλώσεις

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018
Εκπνέει η προθεσμία για δηλώσεις

Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για περίπου ένα εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, καθώς στο τέλος της εβδομάδος εκπνέει η παράταση - προθεσμία για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων συναλλαγών για το έτος 2017.

Η υποβολή των καταστάσεων πρέπει να γίνει στο σύστημα TAXISnet, ενώ σε αυτές κάθε υπόχρεος πρέπει να καταχωρήσει αναλυτικά στοιχεία για τα τιμολόγια που εξέδωσε και έλαβε εντός του 2017. Οφείλει επίσης να δηλώσει συγκεντρωτικά στοιχεία για όλες τις αποδείξεις λιανικών συναλλαγών που εξέδωσε και για όλα τα λοιπά φορολογικά στοιχεία που έλαβε από τους προμηθευτές του πέρυσι.

Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί ότι όσοι υπόχρεοι δεν υποβάλουν τις καταστάσεις αυτές θα βρεθούν αντιμέτωποι με πρόστιμα τα οποία ανέρχονται σε 100 ευρώ ανά περίπτωση.

Διασταύρωση των καταστάσεων

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα δεδομένα των καταστάσεων πελατών- προμηθευτών, τα οποία έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά, διασταυρώνονται και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων που τηρούνται στο TAXISnet, ώστε αυτοί να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

Επισημαίνεται ότι για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου του επόμενου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

Συναλλαγές που δεν υποβάλλονται

Υπενθυμίζεται ότι οι συναλλαγές που δεν υποβάλλονται είναι:

■ Οι πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή (ενδοκοινοτικές παραδόσεις ή αποκτήσεις αγαθών, ενδοκοινοτικές παροχές ή λήψεις υπηρεσιών, πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών από και προς τρίτες χώρες, παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών προς την αλλοδαπή στις οποίες επιβάλλεται ΦΠΑ ημεδαπής).

■ Τα ενοίκια ακινήτων, στα οποία συμπεριλαμβάνεται και η χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων. Αντίθετα, τα ενοίκια ακινήτων των οποίων η αξία επιβαρύνεται με ΦΠΑ, όπως η μίσθωση χώρων της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2859/2000, συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών

■ Οι πωλήσεις εισιτηρίων όλων των μεταφορικών μέσων (οδικών, σιδηροδρομικών, θαλάσσιων, εναέριων), στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά.

■ Οι συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια.

■ Οι συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης). Αντίθετα, οι συνδρομές σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, για τις οποίες εκδίδονται τιμολόγια, συμπεριλαμβάνονται σας καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

■ Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών.

■ Συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά. Αντίθετα, στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών συμπεριλαμβάνονται οι τόκοι μεταξύ υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, πλην των τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως τόκοι επί πιστώσει πωλήσεων, υπερημερίας κ.λπ

* Η αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών. Αντίθετα, εφόσον η αξία εγγυοδοσίας περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις καταστάσεις πελατών και προμηθευτών.

■ Τα έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι εργοδοτικές εισφορές.

■ Οι εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.).

■ Τα γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων.

■ Τα μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών, οι συμβολαιογραφικοί σύλλογοι κ.λπ. στα μέλη τους.

■ Τα τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων.

■ Τα ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα. Επίσης, δεν καταχωρούνται οι επιστροφές ασφαλίστρων και οι εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις.

■ Οι κοινόχρηστες δαπάνες.

■ Οι πωλήσεις λαχείων.

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Alfred - 360°