ΕΚΤΑΚΤΟ - REVIVAL TAXNEWS: Διευκρινίσεις σχετικά με την έκπτωση 25%

Πέμπτη 30 Απριλίου 2020

Η Revival μετά από συνεχείς επικοινωνίες με το Υπουργείο οικονομικών κατάφερε να αποσπάσει την σχετική απάντηση, αναφορικά με το ευεργέτημα της έκπτωσης του 25%, εφόσον υπάρξει εφάπαξ αποπληρωμή ΦΠΑ για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2020.

Αναλυτικά:

«Επί των τιθέμενων ερωτημάτων στην από 30.04.2020 ηλεκτρονική επιστολή σας με θέμα «Ερώτημα για συμψηφισμό οφειλών» και σε ό,τι αφορά στα θέματα αρμοδιότητάς μας επί των διατάξεων του άρθρου τρίτου «Ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ» της από 13.04.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 84Α΄) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», σας γνωρίζουμε ότι οδηγίες έχουν αποσταλεί με την εγκύκλιο Ε. 2056/2020. 

Ειδικότερα, σημειώνουμε ότι στα δικαιούχα πρόσωπα όπως αυτά προσδιορίζονται και σύμφωνα με το σύνολο των όρων και προϋποθέσεων της ανωτέρω διάταξης και της σχετικής ερμηνευτικής εγκυκλίου (π.χ. βλ. Παρ. 3, 4 και 5 της Ε.2056/2020) παρέχεται το ευεργέτημα του συμψηφισμού ποσού ίσου με το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί της καταβληθείσας οφειλής, από χρεωστικές δηλώσεις ΦΠΑ, α’ τριμήνου 2020, για υπόχρεους που τηρούν απλογραφικά βιβλία, και περιόδου Μαρτίου 2020, για υπόχρεους που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, με οποιαδήποτε άλλη οφειλή ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά κέντρα, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εκτός εάν από ειδική διάταξη, μη αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας ορίζεται διαφορετικά. Το ποσό του ευεργετήματος δεν συμψηφίζεται με οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής πριν την 1η Μαΐου 2020.

Ο συμψηφισμός διενεργείται, είτε με αίτημα που υποβάλλεται μέσω email από τον δικαιούχο ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του στην αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Δ.Ο.Υ., είτε με αυτεπάγγελτο (χωρίς αίτηση) συμψηφισμό από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με άλλες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά την 1η Μαΐου 2020, εφόσον δεν υποβληθεί αίτημα από τον φορολογούμενο για συμψηφισμό με άλλες οφειλές. Το αίτημα μπορεί να αφορά και μελλοντικές οφειλές, δηλαδή οφειλές που δεν έχουν ακόμη βεβαιωθεί κατά τον χρόνο του αιτήματος.»

Η Revival συνεχίζει έμπρακτα να βρίσκεται ΔΙΠΛΑ σας και πάντα μπροστά στις εξελίξεις!
 

Alfred - 360°