Εκτελωνισμοί με συμψηφισμούς ΦΠΑ.

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016

Τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιχειρήσεις να εξοφλούν βεβαιωμένες οφειλές τους προς τα τελωνεία, προερχόμενες από εκτελωνισμούς προϊόντων, μέσω συμψηφισμών με τις επιστροφές ΦΠΑ που δικαιούνται να λάβουν από τις ΔΟΥ παρέχει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, υπέγραψε εγκύκλιο με την οποία για πρώτη φορά δίνονται οδηγίες και καθορίζεται η εσωτερική διαδικασία για τη διενέργεια των συμψηφισμών των επιστροφών ΦΠΑ από τις ΔΟΥ, με οφειλές στα τελωνεία από εκτελωνισμούς προϊόντων.

Οι συνολικές επιστροφές ΦΠΑ που εκκρεμούν απλήρωτες ανέρχονται σε 983,8 εκατ. ευρώ, ποσό που αναμένεται να περιοριστεί κατά πολύ με τους συμψηφισμούς.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην εγκύκλιο, για τη διενέργεια του συμψηφισμού τελωνειακών οφειλών με απαιτήσεις από επιστροφές ΦΠΑ, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλει το σχετικό αίτημα κατά τη διενέργεια του εκτελωνισμου των προϊόντων στο τελωνείο και να ενημερώσει την αρμόδια ΔΟΥ για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, με τον διενεργουμενο συμψηφισμό θα πρέπει να εξοφλείται ολόκληρη η εκκρεμουσα τελωνειακό οφειλή ακόμη κι αν δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμη, ακόμη κι αν προβλέπεται η σταδιακή εξόφλησή της σε πολλές μηνιαίες δόσεις, ορισμένες από τις οποίες μπορεί να λήγουν μετά από αρκετούς μήνες.

Αν το ποσό της οφειλής προς το τελωνείο είναι μεγαλύτερο από το ποσό της επιστροφής ΦΠΑ, τότε ολόκληρο το ποσό της επιστροφής θα δαπανάται για την εξόφληση μέρους της οφειλής, το δε εναπομείναν υπόλοιπο αυτής θα θεωρείται άμεσα καταβλητέο από τον φορολογούμενο. Σημειώνεται ότι αυτή η δυνατότητα συμψηφισμών έχει προβλεφθεί με το άρθρο 11 του ν.3943/2011, το οποίο προβλέπει: «Σε συμψηφισμό με απαιτήσεις των φορολογουμένων από το Δημόσιο υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές τους προς το Δημόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι. Επίσης σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές που τελουν σε δικαστική ή διοικητική αναστολή ή καταβάλλονται τμηματικά, λόγω υπαγωγής τους σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής ή σε έκτακτη ρύθμιση βάσει νόμου. Στην περίπτωση αυτή ο συμψηφισμός δεν γίνεται μόνο με την πρώτη ανεξόφλητη δόση, αλλά υποχρεωτικά με όλο το ποσό της οφειλής προς το Δημόσιο. Επιπλέον, σε συμψηφισμό υπόκεινται και οι οφειλές που έχουν παραγραφεί, εφόσον δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία παραγραφής τους.»

Στην πράξη όμως η δυνατότητα συμψηφισμού επιστροφών ΦΠΑ οφειλόμενων από τις ΔΟΥ προς τις επιχειρήσεις με χρέη των επιχειρήσεων προς τα τελωνεία λόγω εκτελωνισμού προϊόντων τους δεν παρεχόταν επί 5,5 και πλέον χρόνια γιατί δεν είχε καθοριστεί η ακριβής διαδικασία με σχετική απόφαση της ΓΓΔΕ.

Το αποτέλεσμα ήταν να προκαλούνται σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία χιλιάδων επιχειρήσεων.

Τώρα, όμως, με την ενεργοποίηση αυτής της δυνατότητας συμψηφισμών, εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, το ύψος των επιστροφών ΦΠΑ που παραμένουν απλήρωτες από το Δημόσιο. Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της ΓΓΔΕ, οι συνολικές επιστροφές ΦΠΑ που εκκρεμούν απλήρωτες στις 120 ΔΟΥ της χώρας ανέρχονται σε 983,8 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό αναμένεται να περιοριστεί κατά πολύ με τη διενέργεια των συγκεκριμένων συμψηφισμών.

Alfred - 360°