Έλεγχοι από ορκωτούς λογιστές και σε μικρότερες επιχειρήσεις.

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016

Σημαντικές μεταβολές στο νομοθετικό καθεστώς που διέπει την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή προβλέπει σχέδιο νόμου που δόθηκε προς διαβούλευση από τον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο προβλέπει την υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών κάθε δέκα χρόνια, την απαγόρευση παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών στις ελεγκτικές εταιρείες, καθώς και στα δίκτυα αυτών εντός της Ευρωπάίκής Ένωσης, ενώ καθορίζει ανώτατο όριο (70%) για τις αμοιβές που μπορούν να χρεώνονται από την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών, προκειμένου να αποφεύγονται ζητήματα σύγκρουσης συμφερόντων

Αναλυτικότερα, το νομοσχέδιο προβλέπει τα ακόλουθα:

 1. Ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής, η ελεγκτική εταιρεία διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή των μελών της ελεγχόμενης οντότητας. Σε κάθε περίπτωση διορισμού ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας θα πρέπει να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας από τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού και διαχειριστικού οργάνου της ελεγχόμενης οντότητας.
  Απαγορεύεται οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα η οποία περιορίζει την επιλογή από τη γενική συνέλευση των μετόχων ή μελών της ελεγχόμενης οντότητας, σε ορισμένες κατηγορίες ή καταλόγους ορκωτών ελεγκτών λογιστών ή ελεγκτικών εταιρειών σε σχέση με τον διορισμό ή τον περιορισμό της επιλογής συγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας για τη διεξαγωγή του υποχρεωτικού ελέγχου της εν λόγω οντότητας. Οποιεσδήποτε υφιστάμενες ρήτρες ως ανωτέρω είναι άκυρες. Για την περιφρούρηση της ανεξαρτησίας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όσον αφορά τους υποχρεωτικούς ελέγχους, ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή ο κύριος εταίρος ελέγχου της ελεγκτικής εταιρείας μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του, με την ιδιότητά του αυτή, για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε συνεχή χρόνια και να επαναλάβει τα καθήκοντα του μετά την παρέλευση δύο συνεχών χρόνων.

 2. Εκτός από τις περιπτώσεις που ήδη προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία (υποπαράγραφος Α.1. του άρθρου 2 του ν. 4336/2015), σε υποχρεωτικό έλεγχο από έναν ή περισσότερους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες θα υπόκεινται πλέον και όσα νομικά πρόσωπα (ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ετερόρρυθμες εταιρείες, ομόρρυθμες εταιρείες, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες κ.λπ.) και όσες νομικές οντότητες υπερβαίνουν δύο από τα παρακάτω κριτήρια, για δύο συνεχόμενες χρήσεις: α) Κύκλος εργασιών 3.000.000 ευρώ β) Σύνολο Ενεργητικού 1.500.000 ευρώ Υ) Μέσος όρος προσωπικού 50 άτομα.

 3. Καθίσταται υποχρεωτική η εναλλαγή των ελεγκτικών εταιρειών, αν και προβλέπονται πολλές εξαιρέσεις. Συγκεκριμένα στο άρθρο 51 ορίζεται ότι:

  ■ Η οντότητα δημόσιου ενδιαφέροντος διορίζει ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτική εταιρεία για μια αρχική ανάληψη εργασίας ενός έτους. Η εργασία μπορεί να έχει τη δυνατότητα ανανέωσης.
  ■ Ούτε η αρχική ανάληψη εργασίας συγκεκριμένου ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, ούτε αυτή σε συνδυασμό με τυχόν ανανεωθείσες εργασίες μπορεί να υπερβαίνει μεγίστη διάρκεια δέκα ετών.
  ■ Κατά παρέκκλιση, η μέγιστη διάρκεια ανάληψης εργασιών μπορεί να παραταθεί για: α) 20 έτη, στην περίπτωση διενέργειας δημόσιας διαδικασίας υποβολής προσφορών για τον υποχρεωτικό έλεγχο και αρχίζει να ισχύει με τη λήξη της μέγιστης διάρκειας των 10 ετών, β) 24 έτη, όταν μετά τη λήξη της μέγιστης διάρκειας των 10 ετών χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα περισσότεροι του ενός ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες, υπό τον όρο ότι ο υποχρεωτικός έλεγχος καταλήγει στην υποβολή της κοινής έκθεσης ελέγχου.

 4. Προβλέπεται η απαγόρευση της παροχής μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τις ελεγκτικές εταιρείες καθώς και από τα δίκτυα αυτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  Στο άρθρο 46 του σχεδίου νόμου αναφέρεται ότι ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία που διενεργεί υποχρεωτικό έλεγχο οντότητας δημόσιου ενδιαφέροντος ή οποιοδήποτε μέλος του δικτύου στο οποίο ανήκει ο ορκωτός ελεγκτής λογιστής ή η ελεγκτική εταιρεία δεν δύναται να παρέχει άμεσα ή έμμεσα στην ελεγχόμενη οντότητα (κατά το διάστημα που διαρκεί ο έλεγχος) στην οικεία μητρική επιχείρηση ή στις ελεγχόμενες από την ελεγχόμενη οντότητα επιχειρήσεις της εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορευμένες μη ελεγκτικές υπηρεσίες, όπως κατάρτιση φορολογικών δηλώσεων, φόρος μισθοδοσίας, τελωνειακοί δασμοί, εντοπισμός των κρατικών ενισχύσεων και των φορολογικών κινήτρων, υποστήριξη όσον αφορά τις φορολογικές επιθεωρήσεις από τις φορολογικές αρχές, υπολογισμός άμεσων και έμμεσων φόρων, καθώς και αναβαλλόμενης φορολογίας, παροχή φορολογικών συμβουλών, τήρηση βιβλίων και κατάρτιση λογιστικών αρχείων και οικονομικών καταστάσεων, νομικών συμβουλών κ.λπ.​

Πηγή: εφημερίδα "Ναυτεμπορική"

Alfred - 360°