Ενεργοποιείται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών έως 240 δόσεις

Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Η οικονομική ύφεση σε συνδυασμό με την πανδημία έχουν αυξήσει κατακόρυφα τις δυσχέρειες  και το σύνολο των συσσωρευμένων χρεών του ιδιωτικού τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο νέος «πτωχευτικός» νόμος (Ν. 4738/20) καλείται να βοηθήσει σημαντικά στην αναδιάρθρωση και διαχείριση του υψηλού ιδιωτικού χρέους της χώρας μας. Ο νόμος, ουσιαστικά, τίθεται σε ισχύ αύριο, Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 καθώς ενεργοποιείται ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών ο οποίος προβλέπει την διευθέτηση του χρέους έως και 240 δόσεις. 

Σύμφωνα με τον νέο μηχανισμό που τίθεται σε ισχύ, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα θα προβαίνουν στην δήλωση των περιουσιακών στοιχείων που διαθέτουν, ολόκληρο το εύρος των οικονομικών τους μεγεθών καθώς και τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα στα οποία οφείλουν. Από το συνολικό χρέος που θα προκύπτει, θα υπολογίζεται το ύψος του «κουρέματος» βάσει χρήσης αλγόριθμων και εν συνεχεία θα προσδιορίζονται οι δόσεις αποπληρωμής.

Στην ρύθμιση εντάσσονται και οφειλές που δεν είναι σε καθυστέρηση, εφόσον, όμως, οι οφειλέτες μπορούν να αποδείξουν πως αδυνατούν να τις αποπληρώσουν σε συνδυασμό με την μείωση των εισοδημάτων τους, τουλάχιστον, κατά 20%. Οι οφειλές αυτές θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 10.000 ευρώ και το 90% του χρέους δεν πρέπει να οφείλεται μόνο σε έναν φορέα.   

Η εξωδικαστική ρύθμιση θα διευκολύνει τα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις να διευθετήσουν τα συνολικά τους χρέη σε δημόσιους φορείς και ιδιώτες έως και 240 δόσεις. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως ο νόμος προβλέπει, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διαγραφή οφειλών προς το Δημόσιο και τις τράπεζες. Βασική προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, της διαγραφής είναι η πλήρης αποπληρωμή του οφειλόμενου ποσού που θα προκύψει κατόπιν της ρύθμισης του συνολικού χρέους. Αναφορικά με το χρέος προς τους Δημόσιους φορείς, η διαγραφή θα πραγματοποιείται κατά σειρά αρχαιότητας, δηλαδή, αρχομένης της παλαιότερης οφειλής προς την πιο πρόσφατη (σύμφωνα με τον χρόνο καταχώρισης της οφειλής στα βιβλία εισπρακτέα εσόδων).   

Οι βασικές προϋποθέσεις:

  • Ικανότητα αποπληρωμής. Οι οφειλέτες θα αποπληρώνουν βάσει των εισοδημάτων τους καθώς και εκείνων των εγγυητών τους

  • Αρχή της μη χειροτέρευσης θέσης πιστωτή. Οι πιστωτές δεν δύνανται να λάβουν λιγότερα χρήματα από όσα θα λάμβαναν αν ρευστοποιείτο η περιουσία του οφειλέτη ή των εγγυητών 

  • Σύμμετρη ικανοποίηση πιστωτών. Η ρευστότητα του οφειλέτη πρέπει να διαμοιράζεται αναλογικά, καλύπτοντας όλους τους πιστωτές (δημόσιους φορείς και ιδιώτες). 

Χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς το γεγονός πως ο συγκεκριμένος νόμος απαγορεύει ρητώς τη διαγραφή του βασικού ποσού της οφειλής (κεφαλαίου) καθώς επίσης των ασφαλιστικών εισφορών και των παρακρατηθέντων φόρων.  

Alfred - 360°