Ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις και... διαδραστικό το νέο έντυπο Ε3

Δευτέρα 7 Μαΐου 2018
Ενιαίο για όλες τις επιχειρήσεις και... διαδραστικό το νέο έντυπο Ε3

Προσυμπληρωμένα στοιχεία προηγουμένου έτους, επαγγελματικοί λογαριασμοί, τερματικά POS - Αυτόματη ενημέρωση του Ε1.

Ενιαίο είναι για φέτος το νέο έντυπο Ε3 για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά).

Η Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα θα συμπληρωθεί από περίπου 1,5 εκατ. επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματικές και αγρότες, ενώ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται και υποβάλλεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά από λογιστή-φοροτεχνικό με τους κωδικούς του και όχι με τους κωδικούς του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) για:

■ όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως ορίων ακαθαρίστων εσόδων και όλες τις ατομικές επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία.

■ τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με ακαθάριστα έσοδα άνω των 100.000 ευρώ αν πρόκειται για εμπορική ή μικτή δραστηριότητα.

■ τους επιτηδευματίες που ασκούν εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα με ακαθάριστα έσοδα άνω των 50.000 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2017 είναι προσυμπληρωμένα, οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί ημεδαπής και όλα τα τερματικά POS και ePOS, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ημεδαπής, που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2017, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών και των λοιπών παροχών πληρωμών και δίνεται η δυνατότητα τυχόν προσθήκης ή διόρθωσης

Προσυμπληρώνονται μάλιστα στοιχεία από το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως ενοίκια που καταβλήθηκαν, κύκλος εργασιών, κ.ά., ενώ η δήλωση Ε1 ενημερώνεται αυτόματα από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε3, όπου απαιτείται.

Αξίζει εξάλλου να σημειωθεί ότι μόνο για το 2017, δεδομένου ότι αποτελεί το πρώτο έτος εφαρμογής του νέου εντύπου Ε3, η ανάλυση των εσωτερικών υποπινάκων για κατηγορίες κωδικών δαπανών θα συμπληρώνεται εφόσον προκύπτει η σχετική πληροφορία από τα δεδομένα των βιβλίων των επιχειρήσεων, ενώ από το 2018 και εξής η συμπλήρωση των εσωτερικών υποπινάκων θα είναι υποχρεωτική για όλους τους υπόχρεους. Μέσω μάλιστα διαδραστικού παραθύρου, ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του που εξαιρούνται τέλους επιτηδεύματος (κωδικός 008).

Για την πληρέστερη όμως κατανόηση του εντύπου και τη διευκόλυνση ίων φορολογούμενων στη συμπλήρωσή του και στη χρήση της νέας εφαρμογής, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εξέδωσε χθες νέο αναλυτικό οδηγό, με τον οποίο οι υπόχρεοι κατευθύνονται βήμα προς βήμα, προκειμένου να αποφύγουν λάθη που μπορεί να τους «στοιχίσουν» σε χρόνο και χρήμα.

Με βάση τις εν λόγω οδηγίες στο νέο έντυπο Ε3:

■ Η 1η σελίδα περιέχει στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα για την επιχείρηση, τα οποία εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ θα έρχονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο.

■ Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης πρέπει να ξεκινάει από τον πίνακα Ζ, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στον πίνακα Δ για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε3, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ποσά στους κωδικούς οι οποίοι είναι χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα, γιατί τα ποσά στους συγκεκριμένους κωδικούς μεταφέρονται από τον πίνακα Ζ. Για τον λόγο αυτό και στο παρόν πόνημα μετά την παρουσίαση της 1 ης σελίδας (πίνακες A, Β, Γ), θα συνεχίσουμε με τον πίνακα Ζ και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Με την είσοδο στην εφαρμογή ο χρήστης ειδοποιείται ότι πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση του πίνακα Ζ’ πριν από τη συμπλήρωση του πίνακα Δ’.

Επισημαίνονται επίσης τα εξής: Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΑ 1007/2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Β’ 73/16-012015), απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες: 1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση ης λαϊκές αγορές και τα παζάρια.

Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών. που πωλούνται ή προσφέρονται.

2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με ης διατάξεις του άρθρου 39 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α’) με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.

3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) - πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.

4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ’ αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με ης διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 2859/2000.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω: Όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές I φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες) υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και απαλλάσσονται μόνο από την ενημέρωση αυτών. Επομένως, όσες από τις παραπάνω επιχειρήσεις ήταν απαλλασσόμενες από την τήρηση βιβλίων με βάση προγενέστερες διατάξεις, είχαν ήδη την υποχρέωση από το φορολογικό έτος 2015 να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους υποβάλλοντας στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τη σχετική δήλωση μεταβολής.

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

* Πίνακες (παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στον επιλεγμένο πίνακα)

* Ανέβασμα αρχείων (παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλλει σε αρχεία τα στοιχεία των κωδικών 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης), 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης), 041 (Ενεργά Τερματικά POS), 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) καθώς και τα στοιχεία του πίνακα Γ1 (Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν)

■ Αποθήκευση

■■ Ο πλήρης Οδηγός της ΑΑΔΕ δημοσιεύεται στο naftemporild.gr

 

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

 

Οδηγίες συμπλήρωσης Εντύπου Ε3

ΜΕ ΣΚΟΠΟ την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου Ε3 και τη διευκόλυνση των φορολογούμενων στη συμπλήρωση - χρήση της νέας εφαρμογής, είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. πλήρης «Οδηγός Συμπλήρωσης Εντύπου Ε3». Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν προσυμπληρωθεί τα πεδία πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής-αλλοδαπής, οι Ενεργοί ημεδαποί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης, τα Ενεργά ημεδαπά Τερματικά POS. Περαιτέρω, μέσω διαδραστικού παραθύρου ο φορολογούμενος μπορεί να επιλέξει τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του που εξαιρούνται τέλους επιτηδεύματος (κωδικός 008). Επιπλέον, προσυμπληρώνονται στοιχεία από το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως ενοίκια που καταβλήθηκαν, κύκλος εργασιών, κ.α., ενώ η δήλωση Ε1 ενημερώνεται αυτόματα από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε3, όπου απαιτείται.

 

Πηγή: KONTRANEWS

Alfred - 360°