Ενημέρωση για έκδοση αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας (LEI- Legal Entity Identifier)

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Ενημέρωση για έκδοση αναγνωριστικών κωδικών νομικής οντότητας (LEI- Legal Entity Identifier)

Σύμφωνα με το νέο κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων  που τίθεται σε εφαρμογή από 03/01/2018, όποιο Νομικό Πρόσωπο διενεργεί οποιουδήποτε είδους συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων υποχρεούται να κατέχει ενεργό κωδικό LEI. Ο κωδικός LEI θα χρησιμεύσει ως αναγνωριστικό στοιχείο για τη συναλλαγή. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η προαναφερθείσα υποχρέωση είναι δεσμευτική για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στη συναλλαγή.

Ειδικότερα, ο LEI είναι ένας 20ψήφιος, αλφαριθμητικός κωδικός που εκδίδεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 17442. Ο εν λόγω κωδικός επιτρέπει την σαφή και μοναδική ταυτοποίηση Νομικών Προσώπων τα οποία συμμετέχουν στις χρηματοοικονομικές αγορές και συνδέεται με ένα σύνολο βασικών πληροφοριών της νομικής οντότητας, μεταξύ άλλων, όνομα και διεύθυνση. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, τα Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν να συνεχίσουν να εκτελούν τις αντίστοιχες συναλλαγές σε χρηματοπιστωτικά μέσα μετά την καθορισμένη ημερομηνία θα πρέπει να γνωστοποιήσουν έγκαιρα τον κωδικό LEI τους στις συνεργαζόμενες τράπεζες και συγκεκριμένα, έως και την 31/12/2017. Σε περίπτωση που δεν διαθέτουν κωδικό LEI θα πρέπει να προβούν σε έκδοση και κατόπιν σε γνωστοποίησή του στη Τράπεζα έως την ίδια ημερομηνία. Επιπρόσθετα, χρειάζεται να φροντίζουν για την διατήρηση της ισχύος του, ανανεώνοντάς τον έγκαιρα σε ετήσια βάση. Σε διαφορετική περίπτωση, η Τράπεζα δεν θα είναι σε θέση να παράσχει στα Νομικά Πρόσωπα από 3/1/2018 τις υπηρεσίες που σχετίζονται με την εκτέλεση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα μέχρις ότου της γνωστοποιηθεί ο κωδικός LEI.

Για την διαδικασία έκδοσης του θα πρέπει:

Να κάνετε εγγραφή σε ένα από τα ακόλουθα site παρόχου LEI:

  1. https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations
  2. http://www.leiroc.org/  
  3.  https://www.helex.gr/el/axialei
  4.  https://lei.bloomberg.com/docs/
  5.  https://lei.bloomberg.com

Εφόσον πραγματοποιηθεί η εγγραφή του νομικού προσώπου στη συνέχεια προχωρείτε στην υποβολή αίτησης για έκδοση νέου κωδικού LEI.

Εκεί συμπληρώνεται μια φόρμα σαν την επισυναπτόμενη (στην αγγλική γλώσσα) αλλά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική πληρωμή με κόστος που κυμαίνεται γύρω στα 75$.

Επιπρόσθετα για την έκδοση του κωδικού LEI απαιτείται να επισυνάψετε καταστατικό της εταιρείας και πρόσφατο πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης.

Ακολούθως ενημερώνεστε για την πορεία της ηλεκτρονικά μέσω του λογαριασμού που έχετε δημιουργήσει και μέσω μαιλ για την πορεία της αίτησης που έχετε κάνει.

Ο κωδικός LEI ανανεώνεται ετησίως καταβάλλοντας το αντίστοιχο χρηματικό τίμημα.  

Alfred - 360°