Ενίσχυση ΠΜΜΕ Βορείου Αιγαίου μέσω ΤΠΕ

ΣΤΟΧΟΣ

Βασικός στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου για την απόκτηση και χρήση υπηρεσιών και προϊόντων ΤΠΕ, συστημάτων αυτοματισμού και ανάπτυξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές, θα βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά και θα αυξήσουν την εξωστρέφειά τους. Η τεχνολογική αναβάθμιση των επιχειρήσεων της Περιφέρειας, αναμένεται να συμβάλλει στην αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας και στην αύξηση της απασχόλησης.

 

ΕΝΑΡΞΗ-ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΩΝ

Έναρξη υποβολής προτάσεων: 17.03.2020 και ώρα 13.00

Λήξη υποβολής προτάσεων: 11.09.2020 και ώρα 15:00

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι επιχειρήσεις, οι οποίες λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχείρησης εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα: Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία, Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε., Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 (ΚΟΙΝΣΕΠ), Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α), οι οποίες δραστηριοποιούνται – διαθέτουν έναν ή περισσότερους εκ των επιλέξιμων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα VIII της πρόσκλησης – με ιδιαίτερη έμφαση στους ακόλουθους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου:

Αγροδιατροφή,
Τουρισμός – Φύση – Πολιτισμός.
 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η συνολική Επιχορηγούμενη Δημόσια Δαπάνη της Δράσης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 2,5 εκ €. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

  • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
  • Ηλεκτρονικές Κρατήσεις
  • Εσωτερική Οργάνωση, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Διαχείριση Παραγωγής, με την αξιοποίηση ΤΠΕ
  • Τηλεπικοινωνιακές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες δημιουργικού
  • Ψηφιακή Προβολή –Διαφήμιση
  • Συστήματα αυτοματισμού

ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ: 70%

Ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Βασίλειος Ζύμνης
Alfred - 360°