Ενίσχυση της ίδρυσης μικρών και πολύ μικρών καινοτόμων επιχειρήσεων, με προτεραιότητα στους τομείς της RIS3, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας: 1 - Αμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.

Θεματικός Στόχος: 3 - Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

Επενδυτική Προτεραιότητα: 3α - Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων

Προϋπολογισμός: 2.500.000,00 €

Περίοδος Υποβολής:

Έναρξη: 19/12/2019

Λήξη: 14/04/2020

Δικαιούχοι: Επιχειρήσεις

Κατάσταση: Ενεργή
 

Ποσοστό ενίσχυσης ανά περιφέρεια

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Alfred - 360°