Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων στην Αρκαδία

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια χρονικής διάρκειας από 18 έως 30 μήνες, σε συνάρτηση με τον προϋπολογισμό τους, ο οποίος δε δύναται να είναι μικρότερος των 50.000 ευρώ και δεν δύναται να υπερβεί το ποσό των 300.000 ευρώ σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης.

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν προς ενίσχυση θα αφορούν, ενδεικτικά στις παρακάτω κατηγορίες δραστηριοτήτων:

 Τουρισμός (υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων, υπηρεσίες εστίασης, διοικητικές/ υποστηρικτικές δραστηριότητες)
 Παραγωγή - Επεξεργασία προϊόντων διατροφής/ αγροδιατροφής (δεύτερη μεταποίηση)
 Κλωστοϋφαντουργία– Ένδυση
 Παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων (προϊόντα ξυλείας μέταλλα, χημικές ουσίες κλπ.)
 Επεξεργασία μετάλλων
 Χαρτοποιία
 Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός
 Μηχανήματα και είδη εξοπλισμού
 Δομικά υλικά
 Ορυχεία – Λατομεία
 Διαχείριση αποβλήτων
 Χονδρικό και λιανικό εμπόριο - επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών
 Δραστηριότητες υποστηρικτικές των μεταφορών.
 

Σε ποιους απευθύνεται: 

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003

  • Κατηγορία Α: Νεοσύστατες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ
  • Κατηγορία Β: Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.


Περίοδος υποβολής: από 29/3/2021 έως 27/5/2021 (ώρα 15:00)

Η αίτηση χρηματοδότησης (επενδυτική πρόταση) υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) που παρέχει το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στην διεύθυνση www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία:
Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων».

Είδος ενίσχυσης: Επιχορήγηση / Επιδότηση

Περιοχή εφαρμογής: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Προϋπολογισμός: 2.500.000€

Σχετικά αρχεία

Επικοινωνήστε μαζί μας

Alfred - 360°