Έως το τέλος Φεβρουάριου οι συγκεντρωτικές του 2016.

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών προμηθευτών του έτους 2016, καθώς οι υπόχρεοι θα πρέπει να τις καταχωρήσουν στο σύστημα Taxis έως και τις 28 Φεβρουάριου, ενώ οι τροποποιητικές δηλώσεις για τη διόρθωση αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος Απριλίου.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία στην υποβολή των εν λόγω καταστάσεων υποχρεούνται: κάθε φυσικό πρόσωπο με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, κάθε νομικό πρόσωπο και νομική οντότητα με εξαίρεση τις υποκείμενες στο ειδικό συνταγματικό καθεστώς Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, καθώς και οι αγρότες που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι τις ίδιες υποχρεώσεις έχουν και οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της χώρας υποκείμενοι στον φόρο, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ στο εσωτερικό της χώρας, για τις αγορές ή πωλήσεις που πραγματοποιούν χρησιμοποιώντας τον ΑΦΜ αυτό, εφόσον στα πρόσωπα αυτά ή σε όμιλο που ανήκουν, έχει χορηγηθεί άδεια για την πραγματοποίηση εισαγωγών, με αναστολή καταβολής του οφειλόμενου ΦΠΑ κατά την εισαγωγή και εφαρμογή του συστήματος αντιστροφής της υποχρέωσης για τις μεταγενέστερες παραδόσεις των αγαθών στο εσωτερικό της χώρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων δεν καταχωρούνται οι κατωτέρω συναλλαγές:

Πωλήσεις αγαθών ή υπηρεσιών από και προς την αλλοδαπή, ενοίκια ακινήτων εφόσον η αξία δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ, πωλήσεις εισιτήριων όλων των μεταφορικών μέσων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι αποδείξεις πώλησης εισιτηρίων (ΑΠΕ) και τα πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται γι’ αυτά, συνδρομές σε επαγγελματικές οργανώσεις και επαγγελματικά επιμελητήρια, συνδρομές και δωρεές σε συλλόγους και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τις οποίες εκδίδονται μη φορολογικά στοιχεία (αποδείξεις είσπραξης), συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που χορηγούνται ή λαμβάνονται από τραπεζικά ιδρύματα, πλην προμηθειών πιστωτικών καρτών από και προς υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, συναλλαγές που αφορούν τόκους ή προμήθειες που καταβάλλονται ή λαμβάνονται από και προς τραπεζικά ιδρύματα από υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, πλην καταβαλλόμενων προμηθειών πιστωτικών καρτών προς τα ιδρύματα αυτά, αξία εγγυοδοσίας, εφόσον δεν περιλαμβάνεται στη φορολογητέα αξία των πωληθέντων αγαθών, έξοδα μισθοδοσίας (μισθοί, ημερομίσθια, συντάξεις), εισφορές που καταβάλλονται σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ κ.λπ.), γραμμάτια προκαταβολής (προείσπραξης) δικηγορικών συλλόγων, μερίσματα που χορηγούν οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι σύλλογοι δικαστικών επιμελητών κλικ στα μέλη τους, τέλη και δικαιώματα που εισπράττουν οι άμισθοι υποθηκοφύλακες για λογαριασμό τους και για λογαριασμό τρίτων, ασφάλιστρα και αντασφάλιστρα, κοινόχρηστες δαπάνες, πωλήσεις λαχείων.

Εξαιρετικά, τα φορολογικά στοιχεία για πς πωλήσεις ηλεκτρικού ρεύματος (μόνο ΔΕΗ), τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού και την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις πελατών που υποβάλλουν οι εκδότες αυτών, ενώ οι λήπτες υποβάλλουν στην κατάσταση προμηθευτώντα στοιχεία αυτά, συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου (εκδότη).

Περιεχόμενο καταστάσεων

Στις συγκεκριμένες καταστάσεις καταχωρούνται:

α) Ο ΑΦΜ του πελάτη ή του προμηθευτή

β) Το πλήθος των εκδοθέντων και ληφθέντων φορολογικών στοιχείων

γ) Η αξία της συναλλαγής, προ ΦΠΑ

δ) Ο ΦΠΑ που επιβαρύνει τη συναλλαγή

ε) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι υπόχρεο πρόσωπο (μόνο για τους προμηθευτές).

Διασταυρώσεις και Εκκαθάριση

Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών - προμηθευτών διασταυρώνονται από τον ελεγκτικό μηχανισμό και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στον διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

Για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση, ενώ δεν απαιτείται η διόρθωση των αποκλίσεων, εφόσον η συνολική αξία αυτών, προ ΦΠΑ ανά αντισυμβαλλόμενο, δεν ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Ειδικά για τα ημερολογιακά έτη 2016 και επόμενα, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών μπορεί να υποβληθεί τροποποιηηκή δήλωση μέχρι το τέλος Απριλίου του επομένου έτους από το ημερολογιακό έτος που αφορούν.

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°