Επέκταση ελέγχων από όμορες ΔΟΥ.

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2016

Στην επέκταση της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΔΟΥ, ως προς τη διενέργεια του μερικού επιτόπιου ελέγχου με στόχο τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων για φορολογουμένους που ασκουν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά προχώρησε η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου που τίθεται σε εφαρμογή με 30.000 σαρωτικους ελέγχους στις νησιωτικές και γενικότερα τουριστικές περιοχές της χώρας, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής αποφάσισε όπως κάθε γεωγραφική περιοχή να μην ελέγχεται μόνο από συνεργεία της ΔΟΥ στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται, αλλά κυρίως από συνεργεία των ΔΟΥ όμορων νομών και στοχευμένα από τις ΥΕΔΔΕ.

Η συγκεκριμένη μάλιστα απόφαση (Α/1101923ΕΞ/6.7.2016) έχει ως στόχο να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων, να βελτιωθεί η συμμόρφωση και να επιτευχθεί η αύξηση των δημοσίων εσόδων, αλλά και η πιο δίκαιη συμμετοχή στα διοικητικά βάρη

Η απόφαση

Αναλυτικότερα, το πλήρες κείμενο της εν λόγω απόφασης, με την οποία ανακαθορίζεται η κατά τόπον αρμοδιότητα των ΔΟΥ, έχει ως εξής:

  1. Επεκτείνουμε την κατά τόπον αρμοδιότητα των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του υπουργείου Οικονομικών, η οποία προβλέπεται στις συστατικές πράξεις αυτών, όπως ισχύουν, μόνο ως προς τη διενέργεια μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, για φορολογουμένους που ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα ή διακινούν αγαθά, ως κατωτέρω: α) Για τις ΔΟΥ όλης της Επικράτειας, στα όρια της χωρικής αρμοδιότητας της Φορολογικής Περιφέρειας στην οποία υπάγεται η καθεμία από αυτές, β) Παράλληλα με την αναφερόμενη στην υποπαράγραφο α’ της παρούσας παραγράφου χωρική αρμοδιότητα, ειδικά: αα) για τις ΔΟΥ που υπάγονται στις Φορολογικές Περιφέρειες Αθηνών και Πειραιώς, σε ολόκληρη την επικράτεια, ββ) για τις ΔΟΥ που υπάγονται στη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και στα όρια των Διοικητικών Περιφερειών Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου, καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Κέρκυ ρας και Λευκάδας της Διοικητικής Περιφέρειας Ιονίων Νήσων

  2. Οι εκθέσεις ελέγχου που συντάσσονται για παραβάσεις που διαπιστώνονται, εκτός της χωρικής αρμοδιότητας των ΔΟΥ, από τους διενεργούμενους ελέγχους της παραγράφου 1, διαβιβάζονται στη ΔΟΥ που παραλαμβάνει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, κατά τις ισχύουσες διατάξεις και σε περίπτωση που έχει καταργηθεί το Τμήμα Ελέγχου της ΔΟΥ αυτής, στη ΔΟΥ υποδοχής στην οποία περιήλθε η αρμοδιότητα του ελέγχου, σύμφωνα με τις οικείες αποφάσεις, για την έκδοση των πράξεων επιβολής προστίμου και λοιπών επιβαρύνσεων.

  3. Η παρούσα απόφαση ισχύει από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Alfred - 360°