Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ

Επωφεληθείτε από τις επιδοτήσεις του ΕΣΠΑ και επιταχύνετε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Στη Revival, διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων ΕΣΠΑ, χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ολοκληρωμένη στήριξη μιας επιχείρησης και την ενίσχυση μιας επένδυσης, σε κάθε στάδιο, από την υποβολή του επενδυτικού φακέλου έως και την ολοκλήρωση της επιχορήγησης.

Προσδιορίζοντας τις χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών μας, προσφέρουμε έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με τα διαθέσιμα και ενεργά επιχορηγούμενα προγράμματα, σε όποιον τομέα και αν ανήκουν, υποστηρίζοντας επιχορηγήσεις για ξενοδοχειακές μονάδες, βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εμπορικές επιχειρήσεις.

Μέσω της έκδοσης τραπεζικών δανείων, επιτυγχάνουμε τη χρηματοδότηση των επενδύσεων των πελατών μας, ενώ μέσω της υπηρεσίας μας «Suppliers Cluster», παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και προτείνουμε τις κατάλληλες λύσεις προμηθευτών, για τη βέλτιστη υλοποίηση μιας επένδυσης.

Οι συνέργειες, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Revival, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία των στελεχών μας στον ελεγκτικό μηχανισμό, μας επιτρέπουν να προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας επιχειρηματικής προσπάθειας, από τη χρηματοδότηση, τη νομική υποστήριξη και τη φορολογική κάλυψη, έως την οικονομική παρακολούθηση, το marketing και τη στρατηγική της παραγωγικής λειτουργίας.  

Τι έχουμε πετύχει μέχρι σήμερα:

  • Περισσότερες από 1.800 επιτυχημένες επενδύσεις
  • 1 δις ευρώ ενισχυόμενους προϋπολογισμούς
  • 4500 ολοκληρωμένους ελέγχους
  • 50 πρωτιές σε εθνικό επίπεδο
  • 20 βραβευμένα έργα
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ / ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

LEADER ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την αναβάθμισή τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού

Αύξηση εφαρμογών ΤΠΕ από τις επιχειρήσεις, στην οργάνωση, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού

Η δράση αφορά στην ίδρυση αλλά και στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ψηφιακό Βήμα

Η νέα Δράση "Ψηφιακό Βήμα" στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.  Ο προϋπολογισμός της δράσης θα ξεκινήσει από 5.000€ έως 50.000€.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ψηφιακό Άλμα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για την αναβάθμιση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού πληροφορικής.

Ο προϋπολογισμός της δράσης θα ξεκινήσει από 55.000€ έως 400.000€.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

COSME

Δάνεια, για την κάλυψη αναγκών μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για  τη χρηματοδότηση επενδύσεων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα έχει κλείσει

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ίδρυσης Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρισμού το πλαίσιο της δράσης θα επιχορηγηθούν έργα κατασκευής καταλυμάτων μικρής δυναμικότητας, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το πρόγραμμα αναμένεται

Προώθηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού θερμότητας για ιδιοκατανάλωση

Διείσδυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου βαθμού ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και η επιτυχής τουλάχιστον 25% κάλυψη των ετήσιων (θερμικών και ηλεκτρικών) ενεργειακών αναγκών μέσω ολοκληρωμένων λύσεων εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

LEADER ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Ιδιωτικού χαρακτήρα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ανοιχτό πρόγραμμα

Επιχειρούμε Έξω

Αντικείμενο της δράσης είναι η προώθηση της εξωστρέφειας των ελληνικών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων, που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα, μέσω της συμμετοχής τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ε.Ε. και σε τρίτες χώρες.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Έργα Τουρισμού
Έργα Εμπορίου και Υπηρεσιών
Έργα Μεταποίησης