Επιταχύνει τις διαδικασίες ο νέος πτωχευτικός κώδικας.

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016

Την ταχεία εκκαθάριση των μη βιώσιμων επιχειρήσεων και την έγκαιρη διάσωση των βιώσιμων μέσω και του περιορισμού της δικαστικής παρέμβασης κατά το προστάδιο των διαπραγματεύσεων και την ανάληψη πρωτοβουλίας εξυγίανσης της υπερχρεωμένης επιχείρησης από πιστωτές σε περίπτωση μη συνεργάσιμου οφειλέτη, προβλέπει ο αναθεωρημένος Πτωχευτικός Κώδικας (ΠτΚ) που κατατέθηκε στη Βουλή.

Στο πλαίσιο αυτό, καταργείται το στάδιο της δικαστικής προεξέτασης του σχεδίου αναδιοργάνωσης, ενώ για λόγους επιτάχυνσης της διαδικασίας αντικαθίστανται οι αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου με αρμοδιότητες εισηγητή και περιορίζονται οι περιπτώσεις προσφυγής στο πτωχευτικό δικαστήριο ή στον εισηγητή δικαστή. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, αυτή συμπυκνώνεται πλέον σε ένα στάδιο, αφού το άνοιγμα της διαδικασίας εξυγίανσης καταργείται. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα πριν από την κατάθεση της αίτησης επικύρωσης συμφωνίας, λήψης προληπτικών μέτρων, έως 4 μήνες, έναντι των πιστωτών μετά από αίτηση του οφειλέτη ή πιστωτή, υπό την προϋπόθεση προσκόμισης από τον αιτουντα έγγραφης δήλωσης πιστωτών που εκπροσωπούν ποσοστό τουλάχιστον 20% του συνόλου των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι είναι απαραίτητη η συναίνεση του μετόχου της προβληματικής επιχείρησης επί της συμφωνίας εξυγίανσης, παρέχει όμως και το δικαίωμα στους πιστωτές να κινηθούν αυτόνομα, στην περίπτωση που ο οφειλέτης βρίσκεται σε παύση πληρωμών και δεν λαμβάνει τα απαιτοϋμενα μέτρα, έστω και την ύστατη στιγμή, προκειμένου να αποφευχθεί η επικείμενη πτώχευση. Για τον λόγο αυτόν προβλέπεται και η υποχρεωτική συνυποβολή αίτησης πτώχευσης από τους πιστωτές, η οποία θα συζητείται μόνο μετά από ενδεχόμενη απόρριψη της αίτησης έγκρισης συμφωνίας εξυγίανσης.

Προϋπόθεση είναι οι απαιτήσεις των συγκεκριμένων πιστωτών να εκπροσωπούν τα απαιτούμενα ποσοστά. Η άσκηση του παραπάνω δικαιώματος προϋποθέτει σαφώς ότι η δυσχερής κατάσταση της επιχείρησης είναι έστω και οριακά αναστρέψιμη, καθώς και ότι το ποσοστό ικανοποίησης των πιστωτών, σε συνδυασμό με τα οφέλη από τη συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω της συμφωνίας εξυγίανσης, είναι ουσιωδώς μεγαλύτερο από αυτό που θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση ικανοποίησης μέσω της πτωχευτικής διαδικασίας.

Ο οφειλέτης που αρνείται καταχρηστικά να παράσχει τα αιτουμενα από το δικαστήριο στοιχεία, τα οποία είναι αναγκαία για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας και της επικαλούμενης παύσης ή μη των πληρωμών του, τιμωρείται σύμφωνα με τις οικείες υφιστάμενες ποινικές διατάξεις.

 

Πηγή: εφημερίδα “Ναυτεμπορική”

Alfred - 360°